"Herman" translation into Czech

EN

"Herman" in Czech

CS
CS

"Herman" in English

EN
EN

Herman {proper noun}

volume_up
Herman
Besides, Herman Van Rompuy does not actually govern as prime minister.
Kromě toho Herman Van Rompuy ve skutečnosti nevládne jako předseda vlády.
Herman Van Rompuy has earned huge respect as Prime Minister of Belgium.
Herman Van Rompuy si získal obrovský respekt jako předseda vlády Belgie.
The designation of Herman Van Rompuy was, by consensus, a decision of the Heads of State or Government.
Herman Van Rompuy byl vybrán rozhodnutím na základě všeobecné shody hlav států a vlád.
CS

Herman {proper noun}

volume_up
Herman
Kromě toho Herman Van Rompuy ve skutečnosti nevládne jako předseda vlády.
Besides, Herman Van Rompuy does not actually govern as prime minister.
Herman Van Rompuy si získal obrovský respekt jako předseda vlády Belgie.
Herman Van Rompuy has earned huge respect as Prime Minister of Belgium.
Herman Van Rompuy byl vybrán rozhodnutím na základě všeobecné shody hlav států a vlád.
The designation of Herman Van Rompuy was, by consensus, a decision of the Heads of State or Government.

Synonyms (English) for "Herman":

Herman

Context sentences for "Herman" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLet me say that I was very happy also with the nomination of Herman Van Rompuy.
Dovolte mi zmínit, že také nominace Hermana Van Rompuye mne velmi potěšila.
EnglishI wish Mr Herman Van Rompuy, the first President of the Council, every success.
Přeji mnoho úspěchů panu Hermanu Van Rompuyovi, prvnímu předsedovi Rady.
EnglishThe Members of this House are more familiar with Baroness Ashton than they are with Herman Van Rompuy.
Poslanci Parlamentu znají baronku Ashtonovou lépe než Hermana Van Rompuye.
EnglishThe European Council re-elects Herman Van Rompuy as its President.
Evropská rada volí do svého čela opět Hermana Van Rompuye.
EnglishThere has been a lot of publicity about the people in the top jobs, Herman Van Rompuy und Baroness Ashton.
Mnoho pozornosti se věnovalo osobám na nejvyšších pozicích, Hermanu Van Rompuyovi a baronce Ashtonové.
EnglishAnd we have a new president of Europe, Herman Van Rompuy.
A tak máme nového předsedu Evropy, Hermana Van Rompuye.
EnglishMr President, as we have heard, the task force chaired by Herman Van Rompuy has now produced its report.
Pane předsedající, jak jsme slyšeli, pracovní skupina pod vedením Hermana Van Rompuye nyní vytvořila svoji zprávu.
EnglishTo borrow the words of Herman van Rompuy, president designate of the European Council: Turkey is not part of Europe and never will be!
Abych si vypůjčil slova Hermana Van Rompuye, designovaného předsedy Evropské rady: "Turecko není a nikdy nebude součástí Evropy!"
EnglishI recommend that you suggest to Herman Van Rompuy that he comes to meet the groups in this House, so that we can find out more about him.
Doporučovala bych, abyste Hermanu Van Rompuyovi navrhl, aby se setkal s politickými skupinami ve sněmovně, abychom ho lépe poznali.
EnglishLet me welcome the President of the European Council, Mr Herman Van Rompuy, to the plenary session of the European Parliament for the first time.
Dovolte, abych poprvé přivítal předsedu Evropské rady pana Hermana Van Rompuyho na plenárním zasedání Evropského parlamentu.
EnglishOn the other hand, we have got hard man Herman Van Rompuy, who has made it clear that regime change is the aim of this Libyan adventure.
Na druhou stranu máme nesmlouvavého muže Hermana Van Rompuye, který dal jasně najevo, že cílem této libyjské operace je změna režimu.
EnglishThe Heads of State or Government have chosen Herman Van Rompuy as the first President of the European Council and Catherine Ashton as High Representative.
Hlavy států a vlád vybraly Hermana Van Rompuye za prvního předsedu Evropské rady a Catherine Ashtonovou za vysokou představitelku.
English. - First of all, I do not see what the relation is between taxes and Herman Van Rompuy because it is not for the Council to propose taxes.
předseda Komise. - Začnu tím, že mi uniká, jaký má jmenování Hermana Van Rompuye vztah k daním, protože daně nenavrhuje Rada.
EnglishA Trappist abbot, who, together with Herman Non-Country, the President of the European Council, is to represent Europe in the world - Mr Daul, that will not do.
Trapistický opat, který spolu s Hermanem z Nezemě, předsedou Evropské rady, má zastupovat Evropu ve světě - pane Daule, to nebude stačit.
EnglishAt the European Council's extra meeting last week, the Heads of State or Government agreed to appoint Herman van Rompuy as President of the European Council.
Na zvláštním zasedání Evropské rady konaném minulý týden se hlavy států a vlád dohodly na jmenování Hermana Van Rompuye předsedou Evropské rady.
EnglishMr Barroso, following the appointment of the new President, Herman van Rompuy, there has been a lot of speculation over whether direct EU taxes will be introduced.
Pane Barroso, v souvislosti se jmenováním nového předsedy, Hermana Van Rompuye, se objevily mnohé spekulace, zda budou zavedeny přímé evropské daně.
EnglishI know how much time you need to make this coordination, and I think that will be obvious also for Herman Van Rompuy and also the still ongoing rotating presidency.
Vím, kolik času je takové koordinaci třeba věnovat, a myslím si, že to je zcela jasné i Hermanovi Van Rompuyovi a také dále pokračujícímu rotujícímu předsednictví.
EnglishThe vast majority, although not all, seem, like the Swedish Presidency, to be pleased that we were able to successfully make the two appointments of Herman Van Rompuy and Catherine Ashton.
Valná většina, byť ne všichni, se zdá být podobně jako švédské předsednictví potěšena, že jsme dokázali úspěšně provést jmenování Hermana Van Rompuye a Catherine Ashtonové.