"Higgins" translation into Czech

EN

"Higgins" in Czech

CS
CS

"Higgins" in English

EN

EN Higgins
volume_up
{proper noun}

Higgins
volume_up
Higgins {pr.n.}
Mrs McGuinness takes responsibility for this question originally asked by Jim Higgins.
Za tuto otázku, kterou původně položil Jim Higgins, přebírá zodpovědnost paní McGuinnessová.
The next question on the paper was by Mr Higgins.
Další otázku na seznamu předložil pan Higgins.
Mr Higgins and Mr Mitchell have raised important questions.
Pan Higgins a pan Mitchell vznesli důležité otázky.

Context sentences for "Higgins" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English. - (SL) I am thankful to Mr Higgins for his additional question.
úřadující předseda Rady. - (SL) Děkuji panu Higginsovi za jeho doplňující otázku.
EnglishI should like to defend your honour against one of my Irish colleagues, Joe Higgins.
Chtěla bych se vás zastat proti jednomu svému irskému kolegovi, panu Joe Higginsovi.
EnglishI would like to compliment my colleague, Mr Higgins, on raising this very important issue.
Chtěl bych pochválit svého kolegu pana Higginse za to, že nadnesl toto důležité téma.
EnglishI would like to make one further comment and that is in response to Mr Higgins.
Dovolím si ještě jednu poznámku, a to v reakci na pana Higginse.
English. - (SL) The question from Mr Higgins: What else could we do?
úřadující předseda Rady. - (SL) K otázce pana Higginse: Co víc můžeme udělat?
EnglishListen, I share the concerns of Mr Higgins, so I am going to see what the Council is prepared to accept.
Víte, sdílím obavy pana Higginse, takže zjistím, co je Rada připravena přijmout.
EnglishMr President, I should like to ask Mr Higgins what would have enabled him to support the Treaty.
Pane předsedající, ráda bych se zeptala pana Higginse, co by ho přimělo k podpoře smlouvy.
EnglishI would like to ask if you would be so kind as to still allow me to ask it after Mr Higgins's question.
Chtěl bych se vás zeptal, zda byste byl tak laskav a umožnil mi položit ji po otázce pana Higginse.
EnglishMr President, can I apologise on behalf of Mr Higgins, who is unwell this evening and cannot be here.
Pane předsedající, ráda bych pana Higginse omluvila, dnes večer mu není dobře a nemohl se sem dostavit.
EnglishMr Higgins' was the second question to Commissioner Rehn and mine the third question.
Otázka poslance Higginse byla druhou otázkou určenou pro komisaře Rehna a moje otázka byla třetí otázkou pro tohoto komisaře.
EnglishMy last remark is to Mr Higgins from Ireland.
Má poslední poznámka je určena panu Higginsovi z Irska.
EnglishTo answer Mr Higgins, I think he is right.
Abych odpověděl panu Higginsovi, myslím, že má pravdu.
English(Interjection from the floor by Jim Higgins)
(Poznámka Jima Higginse ze zasedací místnosti)
English. - First let me answer Mr Higgins' question concerning the regulatory environment.
úřadující předsedkyně Rady. - Nejprve mi dovolte, abych odpověděla na otázku pana Higginse ohledně regulačního prostředí.
EnglishMr Higgins, you are probably quite right.
EnglishOnce again, I would like to address my friend Mr Higgins. Please do not refer to something you have not experienced.
Ještě jednou bych chtěla něco říci příteli, panu poslanci Higginsovi: Buďte tak laskav a neodvolávejte se na něco, co jste sám neprožil.
EnglishMr President, Mr Higgins, as you know, the European Council has acknowledged the results of the Irish referendum on the Treaty of Lisbon.
Pane předsedající, pane Higginsi, jak jistě víte, Evropská rada uznala výsledky irského referenda o Lisabonské smlouvě.
EnglishCould I just suggest that, when you do have some information on some of the indicators, you might supply it to Mr Higgins.
Chtěla bych Vás jen poprosit, jakmile informace o některých z těch ukazatelů mít budete, buďte tak hodný a poskytněme je panu Higginsovi.
EnglishThe Council very much agrees with you, Mr Higgins, that agriculture and deforestation are factors which affect the emission of CO2 into the atmosphere.
Pane Higginsi, Rada s vámi souhlasí, že zemědělství a odlesňování jsou faktory ovlivňující emise CO2 do atmosféry.
EnglishMadam President, on 19 January, in answer to Joe Higgins, Mr Barroso declared here in this Chamber that Europe is trying to support Ireland.
Paní předsedající, dne 19. ledna pan Barroso v reakci na Joea Higginse zde v tomto Parlamentu prohlásil, že se Evropa snaží Irsko podpořit.