"High Commissioner" translation into Czech

EN

"High Commissioner" in Czech

See the example sentences for the use of "High Commissioner" in context.

Context sentences for "High Commissioner" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis was highlighted by the UN High Commissioner for Human Rights, Ms Navi Pillay.
Zdůraznila to i paní Navi Pillayová, vysoká komisařka OSN pro lidská práva.
EnglishThe OSCE High Commissioner for National Minorities, Knut Vollebæk, praised the Slovak Republic.
Vysoký komisař OBSE pro národnostní menšiny Knut Vollebæk ocenil Slovenskou republiku.
EnglishSee the last report of the UN High Commissioner for Refugees.
Vezměme si například poslední zprávu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky.
EnglishI challenge anyone to ask the High Commissioner if any refugees have been transferred at any time.
Vyzývám kohokoliv, aby se zeptal Vysokého komisaře, zda byl někdy nějaký uprchlík přesunut.
EnglishI continue to believe in Europe, just as I continue to believe in the effectiveness of the presence of a High Commissioner.
Nadále věřím v Evropu, stejně jako věřím ve význam existence vysokého komisaře.
English. - Mr President, I am representing the High Commissioner and I am representing the Commission.
členka Komise. - Pane předsedající, já zastupuji vysokého komisaře a zastupuji Komisi.
EnglishWe need to demand that the Libyan authorities duly recognise the presence of the UN High Commissioner for Refugees.
Musíme požadovat, aby libyjské orgány řádně uznaly přítomnost Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky.
EnglishAllow me today to open a debate on a new proposal, not on a high commissioner but on a whole new issue.
Dovolte mi dnes zahájit rozpravu ohledně nového návrhu, nikoli ohledně vysokého komisaře, ale zcela nové záležitosti.
EnglishAmnesty International and the United Nations High Commissioner for Human Rights have indicated their great concern.
Amnesty International a vysoký komisař OSN pro lidská práva vyjádřili nad tímto postupem velké znepokojení.
EnglishThis is a job for the High Commissioner for Refugees, and it is our task to resettle the individuals identified by the HCR.
To je práce pro Vysokého komisaře pro uprchlíky, a naším úkolem je nabídnout přesídlení jednotlivcům označeným HCR.
EnglishWe need to take this also to the Foreign Affairs Council and we need to discuss this with the UN High Commissioner for Refugees.
Musíme toto téma předložit rovněž Radě pro zahraniční věci a projednat je s Vysokým komisařem OSN pro uprchlíky.
EnglishTwo recent reports of the UN High Commissioner for Human Rights show that the humanitarian situation is worsening considerably.
Dvě nedávné zprávy od vysokého komisaře OSN pro lidská práva ukazují, že humanitární situace se znatelně zhoršuje.
EnglishAccording to Louise Arbour, United Nations High Commissioner for Human Rights, the security forces responded "with excessive violence”.
Podle vysoké komisařky OSN pro lidská práva Louise Arbour reagovaly bezpečnostní sbory "nadměrným násilím".
EnglishIt is precisely on the South Caucasus, would you believe, High Commissioner, that I would like to focus my intervention.
Možná tomu, pane vysoký představiteli, nebudete věřit, ale ve svém vystoupení bych se chtěla zaměřit právě na jižní Kavkaz.
EnglishThe Commission welcomes the Government's intention to allow the Office of the UN High Commissioner for Refugees access to the boat people.
Komise vítá záměr vlády umožnit úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky přístup k uprchlíkům na lodích.
EnglishThe Office of the United Nations High Commissioner for Refugees is also called upon to make immediate contact with the people currently being held hostage.
Rovněž je vyzván UNHCR, aby se okamžitě spojil s lidmi, kteří jsou v současnosti drženi jako rukojmí.
EnglishI have to tell you that Frontex now has a liaison officer in the office of the United Nations High Commissioner for Refugees.
Musím vám říci, že agentura Frontex má teď styčného důstojníka v Úřadu vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky.
EnglishChina must allow the UN High Commissioner of Human Rights into Tibet to carry out a thorough and impartial investigation into the events there to date.
Čína musí umožnit vysokému komisaři OSN přístup do Tibetu, aby tam důkladně a řádně vyšetřil dosavadní události.
EnglishThe fact that the policy pursued by the Iranian Government is in conflict with international law was recently highlighted by the UN High Commissioner.
Na skutečnost, že politika íránské vlády je v rozporu s mezinárodním právem, nedávno poukázal i Vysoký komisař OSN.
English(FR) Mr President, High Commissioner, I am addressing you directly to ask about the persecution suffered by Christians in Algeria.
(FR) Pane předsedající, pane vysoký komisaři, obracím se na vás přímo s otázkou o pronásledování, jemuž jsou vystaveni křesťané v Alžírsku.

Other dictionary words

English
  • High Commissioner

In the German-English dictionary you will find more translations.