"High Contrast" translation into Czech

EN

"High Contrast" in Czech

See the example sentences for the use of "High Contrast" in context.

Similar translations for "High Contrast" in Czech

high noun
high adjective
high adverb
Czech
contrast noun
to contrast verb

Context sentences for "High Contrast" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Basic and High Contrast themes don't include Aero glass effects.
Základní motivy a motivy s vysokým kontrastem nezahrnují skleněné efekty prostředí Aero.
EnglishUnder Basic and High Contrast Themes, click the high-contrast color scheme that you want to use.
V rámečku Motivy Základní a Vysoký kontrast klikněte na požadované schéma barev ve vysokém kontrastu.
EnglishUnder High Contrast, click Choose a High Contrast color scheme.
Zaškrtněte políčko Zapnout funkci Vysoký kontrast.
EnglishUnder Color scheme, click the high-contrast color scheme that you want to use, and then click OK.
V poli Barevné schéma klikněte na vysoce kontrastní barevné schéma, které chcete použít, a poté na tlačítko OK.
EnglishUnder Basic and High Contrast Themes, click Windows 7 Basic or one of the High Contrast themes.
V části Motivy Základní a Vysoký kontrast klikněte na motiv Základní systému Windows 7 nebo na motiv Vysoký kontrast.
EnglishIf this happens, you can change to the Windows 7 Basic theme or a high-contrast theme to improve performance.
V takovém případě je vhodné zvýšit výkon nastavením základního motivu systému Windows 7 nebo motivu Vysoký kontrast.
EnglishBasic and High Contrast Themes.
Základní motivy a motivy s vysokým kontrastem.
EnglishChoose a High Contrast color scheme.
Vybrat barevné schéma Vysoký kontrast.
EnglishTurn High Contrast on or off
Zapnutí nebo vypnutí funkce Vysoký kontrast
EnglishFor information about turning on high contrast in Media Center, see Turn on high contrast in Windows Media Center.
Informace o zapnutí vysokého kontrastu v aplikaci Media Center naleznete v tématu Zapnutí vysokého kontrastu v aplikaci Windows Media Center.
EnglishTurn on High Contrast
EnglishBut you can change the color of your window borders and taskbar, or use a High Contrast Theme to make the items on your screen easier to see.
Můžete ale změnit barvu ohraničení oken a hlavního panelu, nebo pomocí motivu Vysoký kontrast nastavit výraznější zobrazení položek na obrazovce.
EnglishTo use a keyboard to turn High Contrast on or off, select the Turn on High Contrast when left ALT + left SHIFT + PRINT SCREEN is pressed check box.
V seznamu Vyberte barevné schéma, které bude zobrazeno, při zapnutí vysokého kontrastu klepněte na požadované barevné schéma vysokého kontrastu.
EnglishWhen adjusting the contrast, set the contrast as high as it will go without losing the ability to see the buttons and wrinkles on the person's shirt in the picture.
Při nastavování kontrastu nastavte co nejvyšší kontrast, ale tak, aby byly stále vidět knoflíky a záhyby na košili osoby na obrázku.
English

~~~ High Contrast. ~~~ This heightens the color contrast of some text and images on your screen, which helps make those items easier to identify. ~~~

~~~ Vysoký kontrast: Tento nástroj zvýší barevný kontrast některých textů a obrázků na obrazovce, což usnadní jejich identifikaci. ~~~

English

~~~ High contrast. ~~~ If it’s hard to read text on your screen, you can change the theme of your PC to a color combination that’s easier to read. ~~~

~~~ Vysoký kontrast: Pokud je text na obrazovce obtížně čitelný, můžete změnit motiv počítače na barevnou kombinaci, která je lépe čitelná. ~~~

EnglishHigh Contrast heightens the color contrast of some text and images on your computer screen, making those items more distinct and easier to identify.
Funkce Vysoký kontrast zvýší barevný kontrast některých textů a obrázků na obrazovce počítače a díky tomu budou tyto položky lépe odlišené a snadněji rozpoznatelné.
EnglishHigh Contrast is a feature that heightens the color contrast of some text and images on your computer screen, making those items more distinct and easier to identify.
Funkce Vysoký kontrast zvýší barevný kontrast některých textů a obrázků na obrazovce počítače a díky tomu budou tyto položky lépe odlišené a snadněji rozpoznatelné.
English

~~~ High Contrast Themes. ~~~ Themes that make items on your screen easier to see. ~~~ The High Contrast themes don't include automatic window border colors or desktop background slide shows.

~~~ Schémata s vysokým kontrastem: Motivy, které usnadňují prohlížení položek na obrazovce. ~~~ Nepatří sem automatické barvy ohraničení oken nebo prezentace na pozadí plochy.

Other dictionary words

English
  • High Contrast

Translations into more languages in the bab.la English-French dictionary.