"High Level Group" translation into Czech

EN

"High Level Group" in Czech

See the example sentences for the use of "High Level Group" in context.

Similar translations for "High Level Group" in Czech

high noun
high adjective
high adverb
Czech
level noun
level adjective
to level verb
group noun
group adjective
to group verb

Context sentences for "High Level Group" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs you probably know, this High Level Group meets at least three times a year.
Jak pravděpodobně víte, tato skupina na vysoké úrovni se setkává nejméně třikrát ročně.
EnglishWe have a High Level Group, but nothing is heard of it any more.
Existuje sice skupina na vysoké úrovni, avšak o její činnosti již neslyšíme.
EnglishI intend to launch the high-level group on literacy on 1 February.
Zamýšlím zahájit činnost skupiny na vysoké úrovni pro gramotnost 1. února.
EnglishThis is the reason why I decided to launch a high-level group on literacy in January.
To je důvod, proč jsem se rozhodl v lednu zahájit činnost skupiny na vysoké úrovni pro gramotnost.
EnglishI think that it would make sense for us to be included in the work of this high-level group.
Domnívám se, že by dávalo smysl, abychom se zapojili do práce této skupiny na vysoké úrovni.
EnglishFrom this point of view, I believe that setting up the high-level group is an excellent initiative.
V tomto ohledu se domnívám, že ustavení skupiny na vysoké úrovni je znamenitá iniciativa.
EnglishUp until now, this high-level group has agreed on an approach and a strategic research programme.
Doposud se tato skupina na vysoké úrovni dohodla na přístupu a strategickém výzkumném programu.
EnglishI declare an interest in this because I was a member - a working member - of the High Level Group.
Zajímám se o to, protože jsem byl členem - pracujícím členem - pracovní skupiny na vysoké úrovni.
EnglishIn this context, I welcome the Council's initiative to set up an informal EU-NATO high-level group.
V této souvislosti vítám iniciativu Rady vytvořit neformální skupinu EU a NATO na vysoké úrovni.
EnglishWe deplore the fact that we are absent from the High Level Group.
Litujeme, že nejsme zastoupeni ve skupině na vysoké úrovni.
EnglishThe first meeting of the high-level group was held on 17 July; another is scheduled for this month.
První zasedání skupiny na vysoké úrovni se konalo 17. června, další je naplánováno na tento měsíc.
EnglishAs regards the long-term measures mentioned in your resolution, we have set up a high level group.
Co se týče dlouhodobých opatření uváděných ve vašem usnesení, zřídili jsme skupinu na vysoké úrovni.
EnglishFinally, I come to this high-level group, this think tank that was launched the day before yesterday.
A nakonec se dostávám k této skupině na vysoké úrovni, think tanku, který byl spuštěn předevčírem.
EnglishThe focus of the high-level group's trade discussions has been on exploring how to achieve progress on these issues.
Obchodní jednání skupiny na vysoké úrovni se zaměřila na to, jak v těchto otázkách pokročit.
EnglishWe need to look at what is going to happen to CAP reform post-2013; the high-level group is focusing on it.
Musíme se podívat, co se stane s reformou SZP po roce 2013, skupina na vysoké úrovni se na to soustředí.
EnglishMany people have commented about the non-tariff barriers and the work that has yet to be done by the high-level group.
Mnoho lidí tu hovořilo o necelních překážkách a o práci, kterou má skupina na vysoké úrovni ještě vykonat.
EnglishThat is what this high-level group was set up for: to work and prepare subsequent decisions.
To je důvod, proč byla tato skupina na vysoké úrovni založena: pracovat a připravit následná rozhodnutí.
EnglishI fully support the final report of the CARS 21 High Level Group and the European Commission's communication on the subject.
Plně podporuji závěrečnou zprávu pracovní skupiny na vysoké úrovni CARS 21 a sdělení Komise k tomuto tématu.
EnglishLet us take a look at other countries - the high level group should do the same - to see what rules are being applied elsewhere.
Stačí se podívat do jiných zemí - měla to udělat i skupina na vysoké úrovni -, jaká pravidla se tam používají.
EnglishThis takes up the suggestion in your report of a high-level group to tackle European supervisory arrangements.
Odpovídá to návrhu ve vaší zprávě na vytvoření skupiny na vysoké úrovni, která by se zabývala opatřeními v oblasti dohledu v Evropě.

Other dictionary words

English
  • High Level Group

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Danish-English dictionary.