"High Line" translation into Czech

EN

"High Line" in Czech

See the example sentences for the use of "High Line" in context.

Context sentences for "High Line" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut what really, I think, makes the High Line special is the people.
Ale co doopravdy, si myslím, dělá High Line výjimečnou, jsou lidé.
EnglishAnd the Whitney is moving downtown and is building their new museum right at the base of the High Line.
A Whitney (muzeum Amerického umění) se stěhuje do centra a staví svoje nové muzeum právě u základny High Line.
EnglishSubject: Construction of underground stretch of high-speed rail line near the Sagrada Família church (Barcelona)
Předmět: Výstavba podzemního úseku vysokorychlostní železniční trati poblíž katedrály Sagrada Família (Barcelona)
EnglishA modem is a device that sends and receives computer information over a telephone line or high-speed cable.
Modem je zařízení, které vysílá a přijímá počítačové informace prostřednictvím telefonní linky nebo vysokorychlostního kabelu.
EnglishThen I got a call from New York City asking if I could adapt these concepts to Times Square or the High Line.
Potom mi zavolali z New York City s otázkou, jestli bych dokázala tyto myšlenky upravit pro Times Square nebo park Highline.
EnglishJust one quick example is I realized right after we opened that there were all these people holding hands on the High Line.
Jeden rychlý příklad, který jsem si uvědomil po otevření, je že se tam na High Lane všichni tihle lidé drželi za ruce.
EnglishSo we exchanged business cards, and we kept calling each other and decided to start this organization, Friends of the High Line.
A tak jsme si vyměnili vizitky a začali jsme si navzájem volat a rozhodli se založit organizaci, Přátelé High Line.
EnglishAnd the city has planned -- for better or for worse -- 12 million square-feet of development that the High Line is going to ring around.
A město naplánovalo -- k lepšímu nebo horšímu -- výstavbu přes více jak čtvereční kilometr, kterou High Line obkrouží kolem dokola.
EnglishThis is one of my favorite features, this flyover where you're eight feet off the surface of the High Line, running through a canopy of trees.
Tohle je jeden z mých oblíbených rysů, tento přelet, kde jste 2,5 metru vysoko na povrchem High Line, letíc skrz koruny stromů.
Englishhigh-water level line
EnglishWe will fully support action by the European Union and the High Representative in line with the approach that was set out clearly in the High Representative's speech.
Plně podpoříme kroky Evropské unie a vysoké představitelky v souladu s přístupem, jenž byl jasně naznačen v proslovu vysoké představitelky.
EnglishThe High Line used to be covered in billboards, and so we've taken a playful take where, instead of framing advertisements, it's going to frame people in views of the city.
High Line byla pokryta billboardy, a tak jsme to pojali trochu hravě, kde místo zarámované reklamy budou zarámovaní lidé ve výhledu na město.
EnglishBut you see that happening on the High Line, and I think that's the power that public space can have to transform how people experience their city and interact with each other.
Ale můžete to vidět na High Line a myslím si, že to je ta moc, kterou veřejné místo může mít, aby změnilo způsob, jakým lidé vnímají svoje město a vzájemně na sebe působí.

Other dictionary words

English
  • High Line

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Vietnamese dictionary.