"High North" translation into Czech

EN

"High North" in Czech

See the example sentences for the use of "High North" in context.

Similar translations for "High North" in Czech

high noun
high adjective
high adverb
Czech
north noun
Czech
north adjective

Context sentences for "High North" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI voted in favour of this resolution on a sustainable EU policy for the High North.
Hlasoval jsem pro toto usnesení o udržitelné politice EU pro nejsevernější oblasti.
EnglishOur neighbours in the High North know the EU to be a competent cooperative partner.
Naši sousedé v nejsevernější oblasti vědí, že EU je vhodným partnerem ke spolupráci.
EnglishI voted in favour of this resolution on a sustainable EU policy for the High North.
Hlasovala jsem pro toto usnesení o udržitelné politice EU pro nejsevernější oblasti.
EnglishThis is not because of climate change and the consequent warming up of the normally cold High North.
Ne kvůli změně klimatu a následnému oteplování obvykle studené nejsevernější oblasti.
EnglishThat is why I voted in favour of this resolution, which endorses a strategy for the High North.
Proto jsem hlasovala pro toto usnesení, které podporuje strategii pro nejsevernější oblasti.
EnglishHowever, the ecosystem of the High North is relatively self-sustaining and therefore extremely sensitive.
Ekosystém nejsevernější oblasti je ovšem relativně nezávislý, a proto je mimořádně citlivý.
EnglishA sustainable EU policy for the High North (debate)
Udržitelná politika EU pro nejsevernější oblasti Evropy (rozprava)
EnglishFor Greece, this neighbouring state is North Macedonia, High Macedonia, Vardar Macedonia or Skopje Macedonia.
Pro Řecko je sousedním státem Severní Makedonie, Horní Makedonie, Vardarská Makedonie nebo Skopje.
EnglishI support the report on a sustainable EU policy for the High North by my fellow Member, Mr Gahler.
Podporuji zprávu o udržitelné politice EU pro nejsevernější oblasti, kterou zpracoval můj kolega, pan Gahler.
EnglishA sustainable EU policy for the High North (
Udržitelná politika EU pro nejsevernější oblasti Evropy (
EnglishWe have achieved a broad consensus and believe that we have formulated a sustainable policy on the High North.
Dospěli jsme k širokému konsensu a věřím, že jsme zformulovali udržitelnou politiku pro nejsevernější oblasti.
EnglishIt takes excellent account of the needs of the European Union's High North, and the sustainable development that is needed there.
Výborně zohledňuje potřeby nejsevernějších oblastí a udržitelný rozvoj, který je zde potřebný.
EnglishMy guiding principle here is the offer of cooperation with the states and institutions of our neighbours in the High North.
Mojí hlavní myšlenkou je nabídka spolupráce se státy a orgány našich sousedů v nejsevernější oblasti.
EnglishWe have a golden opportunity here: in the Baltic Sea area, in the High North, we have the Northern Dimension Partnership.
Máme zde jedinečnou příležitost: V oblasti Baltského moře, na dálném severu máme partnerství severní dimenze.
EnglishThe High North is rich in resources and energy and will open up new sea routes that could be used by the European Union.
Nejsevernější oblast je bohatá na zdroje a na energii a otevře nové námořní trasy, které by Evropská unie mohla využívat.
EnglishI wish to conclude by saying that the European Union can obviously contribute to effective multilateral governance in the High North.
Závěrem bych chtěl říci, že Evropská unie může samozřejmě přispět k efektivní vícestranné správě věcí veřejných v nejsevernější oblasti.
EnglishThe next item is the report by Mr Gahler, on behalf of the Committee on Foreign Affairs, on a sustainable EU policy for the High North.
Dalším bodem je zpráva předložená panem Gahlerem jménem Výboru pro zahraniční věci o udržitelné politice EU pro nejsevernější oblasti Evropy.
EnglishI voted in favour of the report on a sustainable EU policy for the High North, because climate change is the main driver of change in the Arctic as elsewhere.
Hlasovala jsem pro zprávu o udržitelné politice EU pro nejsevernější oblasti, neboť změna klimatu je hlavním činitelem změn nejen v Arktidě.
EnglishWe are pleased to see that these areas are covered by Parliament's High North report, along with valuable proposals on how to proceed in the future.
Jsme rádi, že zpráva Parlamentu týkající se nejsevernější oblasti se těmito problémy zabývá, a to společně s hodnotnými návrhy, jak postupovat v budoucnosti.
EnglishThe High North report will give the European External Action Service and the Commission a robust stimulus in our external action concerning the Arctic region.
Zpráva o nejsevernější oblasti dodá rozhodný impuls Evropské službě pro vnější činnost, pokud jde o naše vnější kroky týkající se arktické oblasti.

Other dictionary words

English
  • High North

In the English-Hungarian dictionary you will find more translations.