"High Representative" translation into Czech

EN

"High Representative" in Czech

See the example sentences for the use of "High Representative" in context.

Similar translations for "High Representative" in Czech

high noun
high adjective
high adverb
Czech
representative noun
representative adjective

Context sentences for "High Representative" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe High Representative has spoken with the Foreign Minister directly to this end.
Vysoká představitelka hovořila na toto téma přímo s ministrem zahraničních věcí.
EnglishThe statement issued by the High Representative on Monday expressed this sentiment.
Prohlášení, které v pondělí vydala vysoká představitelka, vyjadřuje tento názor.
EnglishFinally, Madam High Representative, you will be making a trip to the Middle East.
A nakonec, paní vysoká představitelko, pojedete na cestu po Středním východě.
EnglishHigh Representative Solana, you said that this is your first time before us this year.
Vysoký představiteli Solano, řekl jste, že jste dnes před námi tento rok poprvé.
EnglishThe European Union now has a permanent president and a foreign high representative.
Evropská unie má nyní stálého předsedu a vysokou představitelku pro zahraniční věci.
English(EL) Madam President, I agree with the High Representative's take on the Lisbon Summit.
(EL) Paní předsedající, sdílím názor vysoké představitelky na lisabonský summit.
EnglishOnce again, our High Representative seems to talk a lot but do very little.
Znovu opakuji, že naše vysoká představitelka mnoho mluví, ale velmi málo koná.
EnglishThe EU’s High Representative for Foreign Affairs and Security Policy also takes part.
Těch se účastní i vysoká představitelka pro zahraniční a bezpečnostní politiku EU .
EnglishIn addition we also now have a High Representative, who will have a double hat.
Kromě toho máme nyní také vysokou představitelku Unie, která bude mít zdvojenou funkci.
EnglishThat brings me to a crucial question for the Council, for you, High Representative.
To mě přivádí k zásadní otázce na Radu, na vás, paní vysoká představitelko.
EnglishI believe High Representative Ashton should act to de-escalate those tensions.
Domnívám se, že vysoká představitelka Ashtonová by měla aktivně zmírňovat toto napětí.
EnglishWhat has Parliament managed to win in the negotiations with the High Representative?
Čeho se Parlamentu podařilo v jednání s vysokou představitelkou dosáhnout?
EnglishI hope that the High Representative is willing to make efforts to achieve this.
Doufám, že vysoký představitel je ochoten vyvinout úsilí v tomto směru.
EnglishMadam High Representative, Operation Atalanta, off Somalia, has been a success.
Paní vysoká představitelko, operace Atlanta poblíž Somálska je úspěšná.
EnglishMr Sampaio, UN High Representative for the Alliance of Civilisations, ladies and gentlemen.
Vysoký představiteli OSN pro Spojenectví civilizací, pan Sampaio, dámy a pánové.
EnglishIt creates a High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy.
Další novou funkcí je vysoký představitel pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.
EnglishOf course, we are pleased that Cathy Ashton now holds the position of High Representative.
Samozřejmě nás těší, že Cathy Ashtonová nyní zastává pozici vysoké představitelky.
EnglishI appeal to the EU's High Representative to halt the succession of these bloody executions.
Apeluji na vysokou představitelku EU, aby zastavila sérii těchto krvavých poprav.
EnglishWe emphatically call on the EU's High Representative to support efforts of this kind.
Důrazně žádáme vysokou představitelku EU, aby takovéto snahy podporovala.
EnglishI told him we were available - including the High Representative - for mediation work.
Řekl jsem mu, že my i vysoký zmocněnec jsme k dispozici k mediační práci.

Other dictionary words

English
  • High Representative

In the English-Russian dictionary you will find more translations.