"him" translation into Czech

EN

"him" in Czech

volume_up
him {pron.}

EN him
volume_up
{pronoun}

him
volume_up
ho {pron.}
It's not like we had to find him actually killing somebody live to arrest him.
Nešlo o to, že bychom ho museli najít, vlastně někoho zabít, abychom ho uvěznili.
I ordered some fluids to rehydrate him and asked my colleague to reassess him.
Podal jsem mu nějaké tekutiny abych ho hydratoval a požádal kolegu, aby ho vyšetřil.
Therefore, we now have to give him credit and work with him and support him.
Musíme mu proto důvěřovat, pracovat s ním a podporovat ho.
him
volume_up
mu {pron.}
I want to offer him my compliments and congratulations and wish him well.
Chci mu vyslovit své uznání a blahopřání a popřát mu mnoho úspěchů.
I would like to wish him every success in performing the duties which are entrusted to him.
Chtěl bych mu popřát mnoho úspěchů v plnění povinností, které mu jsou svěřeny.
I would like to wish him every success in performing the duties which are entrusted to him.
Chtěl bych mu popřát mnoho úspěchů v plnění povinností, které jsou mu svěřeny.
him
volume_up
jeho {pron.}
His employer there pays contributions for him to the Dutch tax authorities.
Jeho zaměstnavatel odvádí poplatky z jeho výdělku nizozemským daňovým orgánům.
His American interrogators described him as an amicable psychopath.
Jeho američtí vyšetřovatelé ho popsali jako přátelského psychopata.
I congratulate the rapporteur and thank him for his pleasant and constructive cooperation.
Gratuluji panu zpravodaji a děkuji mu za jeho příjemnou a konstruktivní spolupráci.
him
volume_up
jej {pron.}
Take it apart with your kid, or send him to my school and we'll take it apart with them.
Rozeberte jej se svým dítětem nebo jej pošlete do mé školy a my jej rozebereme.
We have great affection and respect for him and are pleased to see he has recovered.
Máme jej velmi rádi a vážíme si jej a jsme rádi, že se uzdravil.
I have personally met the Ombudsman and was able to inform him about these developments.
Osobně jsem se s veřejným ochráncem práv setkal a informoval jsem jej o tomto vývoji.
him
volume_up
jemu {pron.}
I would like to thank him specifically for his excellent work and cooperation.
Chci konkrétně jemu poděkovat za vynikající práci a za spolupráci.
They did not believe him, nor did they believe our renowned health organisation, the ECDC.
Nevěřili ani jemu, ani naší vážené evropské zdravotnické organizaci ECDC.
I think we owe it to him and to other farmers to get on with it.
Myslím, že jemu a ostatním zemědělcům dlužíme posun v naší práci tímto směrem.
him
volume_up
ním {pron.}
Therefore, we now have to give him credit and work with him and support him.
Musíme mu proto důvěřovat, pracovat s ním a podporovat ho.
You want to work for him. You want to spend the day fishing with him.
Je to skvělí chlapík, chcete pro něj pracovat, chcete s ním jen na ryby.
I want to thank him again for the meeting that I and other groups had with him.
Rád bych mu znovu poděkoval za schůzku, kterou jsem s ním společně s jinými skupinami měl.
him
volume_up
něho {pron.}
According to him, the main country in this arch, a sort of linchpin, is Iran.
Podle něho hlavní zemí v tomto oblouku, takový základní pilíř, je Írán.
And surrounding him are usually three other children, who are advising him on what they should do.
A kolem něho jsou obvykle další tři děti, které mu radí, co by měl dělat.
He then has EUR 700 left for him, his wife and his two children to live on.
Potom mu na živobytí zůstalo 700 EUR pro něho, jeho ženu a jejich dvě děti.
him
volume_up
něj {pron.}
You want to work for him. You want to spend the day fishing with him.
Je to skvělí chlapík, chcete pro něj pracovat, chcete s ním jen na ryby.
After Justin was given anti-seizure medication, the change in him was amazing.
Poté, co Justin dostal léky tlumící záchvaty, udála se u něj úžasná změna.
This made him a national hero, a martyr of the revolution, a politician of European standing.
To z něj udělalo národního hrdinu, mučedníka revoluce a politika evropského formátu.
him
volume_up
němu {pron.}
There are many irregularities in the Swedish case against him.
Ve švédském řízení, které je proti němu vedeno, existuje mnoho nesrovnalostí.
I think the accusations that you have made against him here are outrageous.
Myslím si, že obvinění, která jste tu proti němu vznesla, jsou nehorázná.
Thanks to him, immediate support measures were obtained.
Díky němu bylo dosaženo okamžitých podpůrných opatření.

Context sentences for "him" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNonetheless, Italy expelled him on 3 June, in total violation of its commitments.
Itálie pana Essida nicméně dne 3. června vyhostila, čímž zcela porušila své závazky.
EnglishMark Zuckerberg, a journalist was asking him a question about the news feed.
Mark Zuckeberg, vynálezce Facebooku, mluvil s jedním novinářem o "výpisu novinek".
EnglishIn these fables, we read: 'Nor gain nor honour comes to him who idly stays at home.
V těchto bajkách je psáno: "Ni zisk, ni slávu tomu, kdo nečinně doma zůstává.
EnglishThe UN Secretary-General asked the Contact Group to report back to him by 10 December.
Generální tajemník OSN žádal kontaktní skupinu o doručení zprávy do 10. prosince.
EnglishHe says very clearly, and I quote him, 'I want no power deals and no power sharing'.
Vyjádřil se velmi jasně a nyní cituji: "Nechci žádné rozdělování ani sdílení moci."
EnglishSo the scene: the sky is filled with this fleet of helicopters carrying him in.
Takže ta scéna: obloha je plná helikoptér, které nesou kapitána Willarda.
EnglishRives is here, and I met him years ago at a book fair; he does pop-up books.
Potkali jsme se před pár lety na knižním veletrhu, vyrábí rozkládací knížky.
EnglishThere is no sense in negotiating with him about human rights and values and freedoms.
S tímto člověkem nemá smysl jednat o lidských právech, hodnotách a svobodách.
EnglishWe made this map for Jon to try to show him exactly where polio still exists.
Tuto mapu jsme sestavili pro Jona, aby viděl, kde se dnes obrna vyskytuje.
EnglishI put it to you that he might find a few things that would make him feel rather at home.
Přísahám vám, že by mohl najít několik věcí, kvůli nimž by se tu cítil jako doma.
EnglishWhat crime did Zapata commit which led to him being in that prison in the first place?
Jaký zločin vůbec Zapata spáchal, že vedl k tomu, aby byl v této věznici?
EnglishWould you like Kim Jong-Il, who's killed about two million people, would you like him gone?
Chtěli byste, aby Kim Jong-Il, který má na svědomí dva milióny mrtvých, aby zmizel?
EnglishAnd so it would change the fundamental nature of the game to give him the golf cart.
A značně by to změnilo podstatu hry, kdyby Martin mohl používat vozík.
EnglishI am grateful to him once again for the work he has done on the issue of urban transport.
Jsem skutečně velmi vděčný za to, co jste udělal pro problematiku městské dopravy vy.
EnglishHe should take seriously the fact that Parliament really wants him to present this proposal.
Měl by vzít vážně skutečnost, že Parlament opravdu chce, aby tento návrh předložil.
EnglishThat's him pressing my buttons back there, which he does all the time.
To je on, mačká všechny ty čudlíky tam vzadu, což prakticky dělá neustále.
EnglishThere are three things I would like him to consider at the European Council and later on.
Prosím pana předsedu, aby po dobu zasedání Evropské rady a také později zvážil tři věci.
EnglishI want him to think of this kind of dictionary as an eight-track tape.
Chci, aby tento druh slovníku viděl jako osmistopou magnetofonovou pásku.
EnglishWe hope to see him back soon to take up his duties and a normal life.
Doufáme, že bude brzy zpět, aby se ujal svých povinností a vrátil se k běžnému životu.
EnglishThat was why, like him, I abstained in the final vote in committee.
Právě z tohoto důvodu jsem se stejně jako on zdržel závěrečného hlasování ve výboru.