"hindsight" translation into Czech

EN

"hindsight" in Czech

EN hindsight
volume_up
{noun}

Toto můžeme říci při ohlédnutí zpět.
hindsight

Context sentences for "hindsight" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis is an opportunity that we should be supporting, not just reacting to in hindsight.
Je to možnost, kterou bychom měli podpořit, nikoliv na to reagovat s pozdní lítostí.
EnglishSuch an examination, with the benefit of hindsight, is very instructive.
Takový přezkum s výhodou zpětného ohlédnutí je velmi poučný.
EnglishAnd of course the hindsight bias is perfect.
Samozřejmě, že takto zpětně mohlo být vše skvělé.
EnglishIt is easy for all of us to sit in judgment with hindsight and to make statements, rather than being in the eye of the storm when a crisis is happening.
S odstupem času je pro nás pro všechny snadné soudit a činit prohlášení, ale něco jiného je být v centru krize.
English(DE) Mr President, Mr Chastel, Commissioner, this could actually have been a time of great answers, but in hindsight, it does not look like it.
(DE) Pane předsedající., pane Chasteli, pane komisaři, toto vlastně mohl být čas pro velké odpovědi, ale ohlédneme-li se zpět, nevypadá to tak.
English. - (NL) I have just abstained in the vote on the work of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly, although with hindsight I wish I had actually voted 'no'.
písemně. - (NL) Zdržel jsem se hlasování o práci Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU, přestože ohlédnu-li se zpět, přeji si, abych byl hlasoval "ne".
EnglishEven though it meant that certain individual points that we would have liked to improve were missed out, with the wisdom of hindsight, it was indeed the right path to take.
I když to znamenalo, že některé individuální body, které jsme si přáli zlepšit, byly vynechány, zpětně můžeme říci, že jsme si zvolili skutečně tu správnou cestu.
EnglishHowever, with the benefit of hindsight, it is clear that the Commission, Council and Parliament were absolutely right to focus on the problems of poverty and social exclusion.
Ohlédneme-li se nicméně zpět, je zřejmé, že Komise, Rada a Parlament měly naprostou pravdu, když se rozhodly zaměřit na problémy chudoby a sociálního vyloučení.
EnglishThe resolution proposed by some of my fellow Members regarding the tragic events on 24 October 2010 was produced as a matter of urgency even though a degree of hindsight is essential in such cases.
Usnesení předložené některými z mých kolegů o tragických událostech z 24. října 2010 bylo naléhavě sepsáno, ačkoli v takových případech je zásadní ohlédnout se nazpět.