"Hindu" translation into Czech

EN

"Hindu" in Czech

EN Hindu
volume_up
{noun}

Hindu
A já na to: "Kámo, ale já jsem hinduista."

Synonyms (English) for "Hindu":

Hindu

Context sentences for "Hindu" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDurga, the mother goddess, the fearless one, created by the pantheon of Hindu gods.
Durga, bohyně matka, nebojácná, vytvořená pantheonem hinduistických bohů.
EnglishPeople are taking refuge in the forests, praying for safety from the Hindu fanatics.
Lidé hledají útočiště v lesích a zoufale prosí o ochranu před hinduistickými fanatiky.
EnglishIt is hard to see what European interests are actually to be defended in the Hindu Kush.
Je těžké pochopit, proč mají být evropské zájmy hájeny v Hindukúši.
EnglishThis is connected with the murder of a Hindu leader, a crime that the police blame on Maoists.
To souvisí s vraždou jednoho z hinduistických představitelů, z níž policie viní maoisty.
EnglishWe are mindful of the terrible atrocities recently committed in the state of Orissa by Hindu fanatics.
Máme na mysli strašlivá zvěrstva, která nedávno spáchali hinduističtí fanatici ve státě Urísa.
English(PL) Mr President, pogroms of Christians, incited by Hindu fundamentalists, are taking place in India.
(PL) Pane předsedo, v Indii dochází k pogromům na křesťany, které jsou iniciované hinduistickými fundamentalisty.
EnglishThe present conflict was triggered by the murder of a spiritual leader and member of the World Hindu Council on 23 August.
Současný konflikt spustilo zavraždění duchovního vůdce a člena Světové hinduistické rady 23. srpna.
EnglishEurope's first line of defence is not at the Hindu Kush.
První obrannou linií Evropy není Hindukúš.
EnglishYou see it is based on the Hindu ritual of Darshan.
Je odvozen z hinduistického rituálu Daršan.
EnglishThe point is that, not just in Orissa but also in other parts of India, the Hindu nationalist BJP is now winning strong support.
Jde o to, že hinduistická nacionalistická BJP získává v současnosti značnou podporu nejen v Uríse.
EnglishThe murder of a spiritual leader and member of the World Hindu Council on 23 August this year triggered this new conflict.
Vražda duchovního vůdce a člena Světové hinduistické rady dne 23. září tohoto roku vyvolala tento nový konflikt.
English(PL) Madam President, in India the number of Christian martyrs horribly murdered by Hindu executioners is still on the rise.
(PL) Paní předsedající, v Indii stále vzrůstá počet křesťanských mučedníků zavražděných hinduistickými popravčími.
EnglishIt has an intact Hindu culture.
Má nedotčenou hinduistickou kulturu.
EnglishIn so doing, it must be clear that Europe's security is defended not in the Hindu Kush but on the external borders of the EU in the Balkans.
Přitom musí být jasné, že evropská bezpečnost se brání nikoli v Hindúkúši, ale na vnějších hranicích EU na Balkáně.
EnglishAnd I'd go at the end of the day to a traditional Hindu house, which was probably the only Hindu house in a predominantly Islamic neighborhood.
A taky jsem. ~~~ A po škole jsem se vracel do tradičního hinduistického domu, který byl asi jediný v převážně muslimské čtvrti.
EnglishIn fact, when India was growing at a Hindu rate of growth -- about one percent, two percent a year -- that was when India was least democratic.
Indie ve skutečnosti rostla hinduistickým tempem – okolo jednoho či dvou procent ročně – to bylo když byla Indie nejméně demokratická.
EnglishIn addition, there are no legal restraints on the activities of extremist Hindu organisations calling for India to be cleansed of Christians.
Navíc neexistují právní omezení činnosti extrémistických hinduistických organizací, které požadují, aby byla Indie očištěna od křesťanů.
EnglishAccording to reports, on 23 August this year the local leader of the radical Hindu organisation VHP, Swami Laxmanananda Saraswati, was murdered by Maoists in Orissa.
Podle zpráv byl 23. srpna tohoto roku v Uríse zavražděn maoisty místní vůdce radikální hinduistické organizace VHP svámí Laxmanananda Saraswati.
EnglishBut the beauty is that is was installed by a priest, a Hindu priest, who's only done eight years of primary schooling -- never been to school, never been to college.
Ale ta krása je v tom, že to bylo instalované knězem, hinduistickým knězem, který dokončil pouze osm let základní školy -- nikdy nechodil do škol, na univerzitu.