"hint" translation into Czech

EN

"hint" in Czech

EN hint
volume_up
{noun}

There was nothing but words and not a hint of concrete measures.
Není v nich nic než slova a nikde ani náznak konkrétních opatření.
There is a hint of bias in a number of the amendments to the resolution tabled by the UEN Group.
V řadě pozměňovacích návrhů k usnesení předloženému skupinou UEN je náznak předpojatosti.
There has been no hint of the public concern that there has been surrounding GMOs, for example.
Neexistoval ani náznak zájmu veřejnosti, jako je tomu například u geneticky modifikovaných organismů.
If you would like to use a password hint, type the hint in the Password hint box.
Chcete-li použít nápovědu k heslu, zadejte ji do pole Nápověda pro heslo.
Nápověda: je to velké číslo.
hint (also: advice, command, cue, directive)
hint (also: clue, footprint, footstep, sign)
hint (also: crumb, dash, modicum, nip)

Context sentences for "hint" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishRemember that anyone using the computer will be able to see the password hint.
Mějte na paměti, že nápovědu pro heslo uvidí každý, kdo používá daný počítač.
EnglishSteven Strogatz: All right, so that already gives you a hint of what happened.
Steven Strogatz: Dobře, takže z toho si můžete udělat představu, co se stalo.
EnglishIf you're using a local account, use your password hint as a reminder.
Pokud používáte místní účet, je možné, že si na heslo vzpomenete díky nápovědě pro heslo.
EnglishIf your computer is on a domain, you can't create a password hint.
Pokud je počítač připojen k doméně, nemůžete vytvořit nápovědu pro heslo.
EnglishIf you've already created a password, you'll need to change it to create a password hint.
Pokud jste již heslo vytvořili, je třeba je změnit, aby bylo možné vytvořit nápovědu pro heslo.
EnglishThis is a hint that I've gotten from watching the ways that social scientists have learned about human errors.
Toto tušení jsem dostala při sledování toho, jak sociální vědci studovali lidské chyby.
EnglishWhen you create a password to log on to Windows, you can create a hint to help you remember it.
Při vytváření hesla pro přihlášení do systému Windows můžete také vytvořit nápovědu pro zapamatování hesla.
EnglishEnter the new password, confirm the new password, enter a password hint, and then click Change password.
Zadejte nové heslo, potvrďte je, zadejte nápovědu pro heslo a pak klepněte na tlačítko Změnit heslo.
EnglishClick Change password, type your old password, and then type your new password and new password hint.
Klikněte na tlačítko Změnit heslo, zadejte staré heslo a pak zadejte nové heslo a nápovědu pro nové heslo.
EnglishHint: Our Optimizing with Channels guide provides a good overview of some tests you can run and how to track them.
Sdělte nám svůj názor – Odpovězte na pět krátkých otázek o vašich zkušenostech s centrem nápovědy.
EnglishIt contains a lot of work by Mr Sacconi and just a hint of Mr Sarkozy, but overall it is a major success.
Je v ní obsaženo mnoho práce pana Sacconiho a jen málo pana Sarkozyho, ale z celkového hlediska je to velký úspěch.
EnglishThe rugged contours of the landscape and the rich history provide a hint of the enormous ethnic and religious complexities.
Členitý reliéf krajiny a bohatá historie dávají tušit obrovskou složitost národnostní i náboženskou.
EnglishType the password hint you want to use.
Zadejte nápovědu pro heslo, kterou chcete používat.
EnglishI would like to say, with just a hint of irony, that although NATO has a new strategy, it still does not know where it wants to go.
S trochou ironie bych chtěl říci, že ačkoliv má NATO novou strategii, stále neví, kam vlastně chce směřovat.
EnglishIt is typical of the constant stop-and-go Khartoum politics to hint at a solution and then to withdraw it, without any warning.
Pro ustavičně nedůslednou chartúmskou politiku je typické, že naznačuje řešení a pak ho odvolá bez jakéhokoli varování.
EnglishEven the slightest hint of color on the underbelly of a cloud would inform them and help them navigate with the keenest accuracy.
I jen ten nejjemnější odstín barvy spodní části mraku jim dal informaci a pomohl jim určit směr s tou nejjemnější přesností.
EnglishIt is important to do away with any hint of confrontation between the few bodies responsible for the organisation of air transport.
Je důležité, abychom odložili jakékoli náznaky konfrontace mezi několika orgány zodpovědnými za organizaci letecké dopravy.
EnglishIt is not an absolute autocracy, but it is heading in that direction with a hint of Mussolini's corporate ideas.
Nejedná se sice o absolutistickou autokracii, dochází však ke směřování k ní, navíc s nádechem Mussoliniho představ o společenském uspořádání.
EnglishWhile the rel="canonical" link element is seen as a hint and not an absolute directive, we do try to follow it where possible.
Ačkoliv je prvek odkazu rel="canonical" považován za doporučení a nikoli za příkaz, budeme se snažit řídit se jím v maximální možné míře.
EnglishNetscape Editor Hint