"to hold on" translation into Czech

EN

"to hold on" in Czech

EN to hold on
volume_up
{verb}

. - Mr President, there was wisdom in my decision to hold back my contribution until I heard what I hoped would be answers.
. - Pane předsedající, udělala jsem dobře, když se jsem rozhodla počkat se svým příspěvkem, dokud nebudu znát to, co bych mohla, jak jsem doufala, považovat za odpovědi.
to hold on
If the Hold button is selected, subpage switching is turned off.
Pokud je tlačítko Přidržet stisknuté, je přepínání podstránek vypnuté.
To turn on or turn off automatic subpage switching, click Hold on the toolbar.
Chcete-li zapnout nebo vypnout automatické přepínání podstránek, klepněte na panelu nástrojů na tlačítko Přidržet.
I do not think that President Klaus will be able to hold out, I hope that he does; he is a fine and brave man.
Nemyslím si, že prezident Klaus zvládne vytrvat, doufám, že ano; je to skvělý a statečný muž.

Similar translations for "to hold on" in Czech

hold noun
to hold verb
on preposition

Context sentences for "to hold on" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English(To select multiple adjacent items, press and hold the SHIFT key while selecting.
To select multiple adjacent items, press and hold the SHIFT key while selecting.
EnglishIf it is true, it makes the vote that we are about to hold all the more pressing.
Je-li to pravda, pak je hlasování, k němuž se právě chystáme, o to naléhavější.
EnglishNow is the time to act and Parliament is extremely unhappy about this hold-up.
Nyní nastal čas jednat a Parlament je mimořádně zklamaný kvůli tomuto blokování.
EnglishTo select multiple clips, press and hold down the CTRL key as you click clips.
Chcete-li vybrat více klipů, stiskněte a držte při klepání na klipy klávesu CTRL.
EnglishYou can also hold down SHIFT while inserting a disc to see the list of options.
Pokud přidržíte klávesu SHIFT během vložení disku, zobrazí se seznam možností.
EnglishYou may well ask why I hold the accession prospects of those countries so dear.
Můžete se ptát, proč jsou pro mě vyhlídky na přistoupení těchto zemí tak důležité.
EnglishWe stand by that and I ask them: please do not abuse the freedoms we hold dear.
Za tím si stojíme a naše prosba je, aby nezneužívali svobod, na kterých nám záleží.
EnglishThe European Council is about to hold its meeting on June 19 and 20 in Brussels.
Evropská rada se chystá na své zasedání v Bruselu ve dnech 19. a 20. června.
EnglishWe have to introduce genuinely binding limits that hold for all EU countries.
Musíme zavést skutečně závazné limity, které budou platit pro všechny země EU.
EnglishModem on Hold is a feature that allows your dial-up modem to work with call waiting.
Funkce MOH umožňuje modemu pro telefonické připojení pracovat s čekáním hovorů.
EnglishHowever, who determines whether the files we hold are of a commercial nature or not?
Kdo však určí, zda soubory, které máme nahrané, mají nebo nemají komerční povahu?
EnglishThe solution for the Mugabe regime is basically to hold fair and free elections.
Jediným řešením Mugabeho režimu je konání spravedlivých a svobodných voleb.
EnglishOver there, as we hold our discussions, there is violence, rape and death.
V době, kdy vedeme tuto rozpravu, tam dochází k násilí, znásilňování a zabíjení.
EnglishWhy does the World Bank continue to hold responsibility for the world energy strategy?
Proč má mít Světová banka nadále odpovědnost za světovou energetickou strategii?
EnglishThat is why the European Union could hold its head high at the Copenhagen conference.
Evropská unie se proto mohla zúčastnit kodaňské konference se vztyčenou hlavou.
EnglishHowever, it is also essential to denounce the aggressors and hold them responsible.
Nicméně je také podstatné, abychom odsoudili agresory a měli je za odpovědné.
EnglishThe lyrics to the leading track are "Ain't no grave can hold my body down."
(Ain't No Grave) Slova k úvodní písni jsou "Není hrob, který může udržet mé tělo."
English(To select multiple adjacent items, press and hold the SHIFT key while selecting.
Více sousedních položek vyberete tak, že při výběru podržíte stisknutou klávesu SHIFT.
EnglishThen Parliament can hold substantive hearings and vote on the next college in January.
Poté může Parlament uspořádat věcná slyšení a v lednu o příštím kolegiu hlasovat.
EnglishMr President, the first duty of any assembly is to hold the executive to account.
Pane předsedající, hlavní povinností kteréhokoli shromáždění je dohlížet na exekutivu.