"implication" translation into Czech

EN

"implication" in Czech

EN implication
volume_up
{noun}

implication (also: consequence, corollary, fallout, issue)
Secondly, by implication, a reduction in energy imports.
Zadruhé, jako důsledek, snížení dovozu energie.
Lastly, again by implication, a reduction in the cost of residential heating to be paid by citizens.
A konečně, také jako důsledek, snížení nákladů na vytápění obytných budov pro obyvatele.
However, I reject the direct implication within this report that the European Union should replace the key Member States as the major actor in this particular process.
Odmítám jsem však přímý důsledek, aby podle této zprávy Evropská unie nahradila základní členské státy jako hlavní aktér tohoto specifického procesu.
implication
The clinical implication, it comes from the domain of autism.
Klinické implikace jsou především v oblasti autismu.
This simple idea has far reaching implications.
Tato jednoduchá myšlenka má dalekosáhlé implikace.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
implication (also: foretaste, gleam, glimpse, hint)

Synonyms (English) for "implication":

implication

Context sentences for "implication" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe implication has been that they have been underfunded and not provided well.
Důsledkem toho bylo, že tyto služby byly nedostatečně financovány a nebyly kvalitní.
EnglishImplication of the UN forces in sexual abuses in Liberia and in Haiti (vote)
Zapojení sil OSN do sexuálního zneužívání v Libérii a na Haiti (hlasování)
EnglishSometimes the best way to test a hypothesis is to consider its most extreme implication.
Nejlepším způsobem, jak prověřit hypotézu, je někdy zaměřit se na její nejextrémnější dosah.
EnglishAid for Pakistan and possible implication for the European industrial sector (debate)
Pomoc Pákistánu a možnost zapojení evropského průmyslu (rozprava)
EnglishAnother point which I am opposed to is the implication that woody biomass is not sustainable.
Dalším bodem, se kterým nesouhlasím, je předpoklad, že dřevitá biomasa není udržitelná.
EnglishSo naturally, I -- the implication of that is that the telephone is a weapon against poverty.
Přirozeně co z toho vyplývá je, že telefon je zbraň proti chudobě.
EnglishSo, if your staff were aware of it, then, by implication, you were aware of it.
Takže vaši pracovníci si toho byli vědomi, takže i vy.
EnglishThis report offers all Member States significant benefits, which includes, by implication, Romania.
Tato zpráva nabízí všem členským státům významné výhody, což v důsledku zahrnuje Rumunsko.
EnglishThere will be, apparently, no implication for the Community budget.
Zdánlivě to nebude mít žádné důsledky pro rozpočet Společenství.
EnglishBy implication, this means 'create a food shortage so that prices will rise and you can make a profit'.
To znamená 'vytvořením nedostatku potravin se ceny zvýší a vy vyděláte'.
EnglishHowever, we reject the implication that the EU should replace Member States as the major actor in the process.
Odmítáme však závěr, že by EU měla nahradit členské státy v roli hlavního aktéra procesu.
EnglishSo what is the physical implication, though, relevant to those 20 numbers?
EnglishAdoption of the document by acclamation has a special implication.
Přijetí dokumentu aklamací má hlubší smysl.
EnglishThe next item is the Commission statement on aid for Pakistan and possible implication for the European industrial sector.
Dalším bodem je prohlášení Komise o pomoci Pákistánu a možnosti zapojení evropského průmyslu.
EnglishSo, here is the implication of the relationship between the worlds of crime, terror, and illegal economy, and our economy.
Takže toto je smysl vztahu mezi globálním zločinem, terorismem, nezákonou ekonomikou a naší ekonomikou.
EnglishThe implication of that model is that democracy is a hindrance for economic growth, rather than a facilitator of economic growth.
Z tohoto modelu vyplývá, že demokracie je překážkou ekonomického růstu spíše než nástrojem k jeho povzbuzení.
EnglishThe economic and financial crisis has hit European companies hard, not to mention, by implication, Member States' budgets.
Hospodářská a finanční krize tvrdě dopadla na evropské firmy, o rozpočtech členských států jako důsledku ani nemluvě.
EnglishThis is merely a technical amendment or correction that does not alter the report in any way or have any other implication.
Jedná se pouze o technickou změnu nebo opravu, která zprávu nijak obsahově nezmění ani nebude mít žádné jiné důsledky.
EnglishThe new energy sources from the Caspian Sea, as well as the new routes, can develop the Black Sea region and, by implication, the Danube region.
Nové zdroje energie z Kaspického moře a nové trasy mohou přispět k rozvoji oblasti Černého moře a nepřímo i k rozvoji Podunají.
EnglishThe implication is that the democratic debate on the Treaty is seen as merely playing to the gallery and is not considered to have any significance for the outcome.
Naznačuje to, že demokratická diskuse o Smlouvě je pouhým divadlem a že její výsledek nebude nijak významný.