"inconvenience" translation into Czech

EN

"inconvenience" in Czech

EN inconvenience
volume_up
{noun}

inconvenience (also: discomforts)
This caused untold inconvenience for thousands of passengers who were denied the right to board duly booked flights.
To způsobilo obrovské nepohodlí tisícům cestujících, kterým bylo odepřeno právo nastoupit na řádně zarezervované lety.
Afterwards, they will receive only a nominal amount of compensation for the inconvenience suffered, and even obtaining that will be a struggle ...
Pak dostanou jen nevelkou částku jako odškodnění za přestálé nepohodlí, a i o tu budou muset bojovat ...
In the absence of a model tested in the field and more advanced technologies, an excess of caution led to very heavy damage and inconvenience.
Při absenci modelu testovaného v terénu a pokročilejších technologií vedla nadměrná opatrnost k velkým škodám a k nepohodlí.
The precautionary principle would dictate that it is better to suffer some slight inconvenience than a disaster.
Zásada prevence hovoří, že je lepší podstoupit malou nepříjemnost než katastrofu.
Zdůrazňuji slovo "nepříjemnost".
A minor personal irritation, but many people who scrupulously abide by the law experience this inconvenience not regularly, but systematically.
Jde o drobnou osobní nepříjemnost, ale řada lidí, kteří úzkostlivě dodržují právní předpisy, se s tím ne pokaždé, avšak soustavně setkává.
inconvenience (also: bother, bottleneck, distress, predicament)
inconvenience (also: annoyance, bother, effort, nuisance)
inconvenience (also: difficulty, distress, mess, trouble)

Context sentences for "inconvenience" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishRonald Schranz expressed regret at the inconvenience which had arisen for passengers.
Ronald Schranz vyjádřil politování nad nepříjemnostmi, jež byly cestujícím způsobeny.
EnglishI do apologise for the inconvenience but I would like to have a straight answer.
Omlouvám se za toto vyrušení, ale ráda bych dostala přímou odpověď.
EnglishAny payments made must in our view be only for the expense and inconvenience of donating.
Jakékoli platby musí být podle našeho názoru jen za výdaje a komplikace spojené s dárcovstvím.
EnglishOther areas must deal with water as an inconvenience and must invest in dyke reinforcement.
Jiné oblasti se musí potýkat s obtížemi způsobenými vodou a musí investovat do zpevnění hrází.
EnglishThat is a great inconvenience to all of us.
To je pro nás všechny velmi nepříjemné.
EnglishWe apologise for any inconvenience.
Za případné nedostatky se omlouváme.
EnglishWe can spend the rest of the time in Brussels if we have to, and we can save an enormous amount of cost and an enormous amount of inconvenience.
Zbytek roku, budeme-li muset, můžeme strávit v Bruselu, což povede k obrovské úspoře nákladů a velkého množství nepříjemností.
EnglishChecks have to be stringent and efficient, but should not overly inconvenience passengers, and their application should not entail unnecessary costs.
Kontroly musí být přísné a účinné, ale neměly by příliš zatěžovat cestující, a jejich provádění by nemělo být příliš nákladné.
EnglishWhen governments inconvenience them by trying to retain minimum government rights or increase basic wages, they even use coups against them.
Pokud se jim vláda postaví a pokusí se zachovat si svá minimální práva nebo zvýšit základní mzdu, jsou ochotny vyvolat i státní převrat.
EnglishIn principle, we therefore agree with reducing this inconvenience for passengers while, at the same time, maintaining a high level of checks and security.
V zásadě tedy souhlasíme s omezením tohoto obtěžování cestujících za současného zachování vysoké úrovně kontrol a bezpečnosti.
EnglishThis causes serious damage and inconvenience to those companies that are unaware of that information and commit to acting according to the parameters established.
To způsobuje závažné škody a potíže společnostem, které tyto informace nemají a které se řídí podle stanovených norem.
EnglishRampant bureaucracy and a never-ending stream of security measures will not contribute to security, but to inconvenience for air passengers.
Přebujelá byrokracie a nekonečný proud bezpečnostních opatření nepřispějí k vyšší bezpečnosti, ale budou jen obtěžovat pasažéry letecké dopravy.
EnglishIf a product cannot be repaired or replaced within a reasonable time or without inconvenience, you may request a refund or price reduction.
Pokud výrobek nelze během určité doby opravit či vyměnit či pokud je daná oprava či výměna příliš komplikovaná, můžete požadovat vrácení peněz či slevu.
EnglishIf the product cannot be repaired or replaced within a reasonable time or without inconvenience, you may request a refund or price reduction.
Pokud výrobek nelze během určité doby opravit či vyměnit či pokud je daná oprava či výměna příliš komplikovaná, můžete požadovat vrácení peněz či slevu.
EnglishFinally, let me just add that we should not delude people into thinking that we will be able to compensate everyone for the inconvenience they have suffered.
Konečně dovolte, abych dodal, že bychom neměli občany uvádět v omyl, aby si nemysleli, že budeme schopni každého odškodnit za nesnáze, do kterých se dostal.
English(ES) Mr President, as evidenced on several occasions, the Committee on Transport and Tourism is in favour of maximum security with the least inconvenience to passengers and travellers.
(ES) Pane předsedající, jak se ukázalo v několika případech, Výbor pro dopravu a cestovní ruch podporuje maximální bezpečnost s co nejmenším obtěžováním cestujících.
EnglishI'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Nemohl(a) jsem se Vás dostihnout na telefonu, proto píši tento e-mail, abych Vám řekl(a), že naší zítřejší schůzku musím zrušit. Omlouvám se za jakékoli vzniklé nepříjemnosti.
EnglishI also think that motherhood and fatherhood are a fact of life, which is why I agree with treating this matter in the way it deserves and not like a problem or possibly an inconvenience.
Také si myslím, že mateřství a otcovství jsou události v životě, se kterými by se dle mého názoru mělo zacházet tak, jak si zaslouží, a nikoliv je vnímat jako překážky.
EnglishI agree with the rapporteur that donation must be altruistic, voluntary and free, and that the donor must only be compensated for any expenses or inconvenience incurred by the donation.
Souhlasím se zpravodajem, že dárcovství musí být altruistické, dobrovolné a bezplatné a že dárce by měl být odškodněn pouze za výdaje a nepříjemnosti spojené s darováním orgánu.
EnglishI'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Nemohl(a) jsem se Vás dostihnout na telefonu, proto píši tento e-mail, abych Vám řekl(a), že musím zrušit naší rezervaci na konferenční místnost. Omlouvám se za jakékoli vzniklé nepříjemnosti.