"interference" translation into Czech

EN

"interference" in Czech

CS

"interference" in English

EN interference
volume_up
{noun}

1. general

interference (also: disturbance, intrusion, canceling)
Furthermore, it will reduce harmful cross-border interference and disturbance.
Navíc se sníží škodlivé přeshraniční rušení a poruchy.
CRT monitors are often more prone to outside interference than LCD monitors.
Monitory CRT jsou často náchylnější k vnějšímu rušení než monitory LCD.
Uses the 5 GHz frequency, which limits interference from other devices
Používá frekvenci 5 GHz, čímž je omezena možnost rušení ostatními zařízeními.
Interference by the European Parliament in this area is unacceptable.
Zasahování ze strany Evropského parlamentu je v této oblasti nepřípustné.
Besides, European interference in this dossier is unacceptable.
Kromě toho je evropské zasahování do této oblasti nepřijatelné.
As a medical doctor, I deprecate the interference of politics in matters of public health.
Jako lékař odsuzuji zasahování politiky do věcí veřejného zdraví.
interference (also: encroachment, intervention, in-road)
Neither interference by the major powers nor support for this or that side can lead to success.
K úspěchu nemůže vést ani zásah významných mocností, ani podpora jedné či druhé strany.
For the air transport market this means massive and unnecessary interference in the current competitive situation.
Pro trh s leteckou dopravou to znamená masivní a nepotřebný zásah do současné situace v hospodářské soutěži.
I voted against Resolution on Cuba because I believe it constitutes an act of interference that violates international law.
Hlasoval jsem proti usnesení o Kubě, protože se domnívám, že představuje zásah, který porušuje mezinárodní právo.

2. IT

interference

Context sentences for "interference" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe question of Iranian interference in Bahrain's domestic affairs was raised.
Byla nastoletna otázka íránského vměšování do vnitřních záležitostí Bahrajnu.
EnglishThis is not an area for interference by the European Union or the European Parliament.
To není oblast, do níž by měla zasahovat Evropská unie nebo Evropský parlament.
EnglishBut the medium is lossy -- it's subject to a lot of noise and interference.
Toto médium je však ztrátové - zachycuje mnoho různých zvuků a rušivých jevů.
EnglishWe are opposed to the interference of the EU as an institution in defence matters.
Jsme proti tomu, aby se EU jako instituce vměšovala do záležitostí obrany.
EnglishRegrettably there are many potential flashpoints, and Russian interference is considerable.
Bohužel existuje hodně potenciálních ohnisek konfliktu a ruské zásahy jsou výrazné.
EnglishThat of course constitutes interference with the competence of the Slovene Parliament.
To samozřejmě představuje vměšování do pravomoci slovinského Parlamentu.
EnglishThe interference of political motives is too visible to overcome naivety.
Vliv politických motivů je natolik zjevný, že nás vede ke ztrátě naivity.
EnglishWe cannot, however, allow interference in the shape of the Member States' health policies.
Avšak nemůžeme dovolit žádné zásahy do struktury zdravotních politik členských států.
EnglishAs with most things, we need less interference from the EU, not more.
Jako ve většině oblastí zde potřebujeme méně zásahů ze strany EU, ne více.
EnglishThis report therefore constitutes a primer for interference and colonialism.
Tato zpráva proto představuje základ pro vměšování a kolonialismus.
EnglishWe are witnessing an unprecedented level of interference in the area of industrial rights.
Jsme svědky toho, že jsme zasáhli do oblasti průmyslových práv bezprecedentním způsobem.
EnglishGHz frequency so it has the same interference problems as 802.11b
GHz, takže mohou nastat stejné problémy s rušením příjmu jako u typu 802.11b.
EnglishThis kind of utterance can be interpreted quite simply as interference with press freedom.
Tuto dikci lze vykládat jednoduše jako vměšování se do svobody tisku.
EnglishIt is clear to us, however, that interference in the internal affairs of Tunisia must be avoided.
Je nám však jasné, že se musíme vyvarovat vměšování do vnitřních záležitostí Tuniska.
EnglishThese investigations should be conducted by the judicial authorities without political interference.
Tato vyšetřování by měla být vedena soudními orgány bez politických zásahů.
EnglishI consider the constant interference by Morocco to be unacceptable.
Ustavičné vměšování se ze strany Maroka považuji za nepřijatelné.
EnglishWe must avoid being drawn into excessive bureaucratic interference.
Musíme se ubránit svůdnosti přehnaných administrativních zásahů.
EnglishThe Chinese policy is based on the concept of 'non-interference' and comparative economic advantage.
Čínská bezpodmínečná politika je založena na nevměšování a ekonomické komparativní výhodě.
EnglishIn Haiti, humanitarian interference demonstrates its inability to implement sustainable solutions for people.
Humanitární mise na Haiti ukazuje neschopnost OSN přinášet lidem trvalá řešení.
EnglishAfter nearly a century of subjugation by Serbia, they certainly do not want any new interference from outside.
Po téměř sto letech podmanění Srbskem rozhodně nechtějí žádné další vnější zásahy.