EN involvement
volume_up
{noun}

involvement (also: integration, participation, wiring)
It entailed the involvement of the region's civil society in the democratic process.
Tento projekt znamenal zapojení občanské společnosti do demokratického procesu.
They insist on involvement in these processes so that to guarantee transparency.
Trvají na zapojení do těchto procesů, aby byla zaručena transparentnost.
That involvement is the prerequisite for our cooperation in specific areas.
Toto zapojení je předpokladem pro spolupráci ve specifických oblastech.
involvement
The involvement of and dialogue with local financial intermediaries is welcome.
Angažovanost a dialog s místními finančními zprostředkovateli jsou velmi vítány.
I would also like to thank my fellow Members for their involvement.
Ráda bych rovněž poděkovala kolegům poslancům za jejich angažovanost.
I would also like to thank you for your personal involvement in this matter in Ireland.
Ráda bych vám také poděkovala za vaši osobní angažovanost v této záležitosti v Irsku.
involvement
involvement
This involvement of the parliaments is an opportunity for this major area of security, justice and freedom.
Zmíněná spoluodpovědnost parlamentů znamená pro tento důležitý prostor bezpečnosti, práva a svobody velkou příležitost.
Public participation fosters agreement and involvement, leading to the social legitimisation of radioactive waste management strategies.
Zapojení veřejnosti umožňuje dohodu a spoluodpovědnost, což vede k ospravedlnění strategií nakládání s radioaktivním odpadem ve společnosti.

Synonyms (English) for "involvement":

involvement

Context sentences for "involvement" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI would like to thank Parliament for its interest and involvement in this topic.
Rád bych Parlamentu poděkoval za jeho zájem o toto téma a jeho přístup k němu.
EnglishTurkey's involvement in guaranteeing the EU's energy security is just as important.
Stejně tak je důležitá účast Turecka na zajišťování energetické bezpečnosti EU.
EnglishFinally, what involvement does the Agriculture Commissioner have on this issue?
A konečně se chci zeptat, jak se na této věci podílí komisař pro zemědělství?
EnglishPoland's involvement in international trade in services has never been very great.
Polská účast na mezinárodním obchodu se službami nikdy nebyla příliš rozsáhlá.
EnglishI am grateful for the work and involvement that has made its content possible.
Jsem vděčný za práci a nasazení, jež toto její kladné odhlasování umožnily.
EnglishInvolvement in regional cooperation in the Western Balkans is also important.
Důležitá je rovněž účast na regionální spolupráci v rámci západního Balkánu.
EnglishAlso needed are determination and involvement in the matter of introducing European law.
Je také zapotřebí rozhodnosti a angažovanosti ve věcech zavádění evropského práva.
EnglishI would also like to express my thanks for the involvement of the European Commission.
Chtěla bych také vyjádřit poděkování za angažmá Evropské komise v této věci.
EnglishVolunteering and partnership are the best ways to ensure that involvement.
Nejlepším způsobem na zajištění této účasti je dobrovolnictví a spolupráce.
EnglishSecondly, we must remember the involvement of citizens in the political process.
Zadruhé, nesmíme zapomínat a spoluúčast občanů v politickém procesu.
EnglishIn this whole process, the involvement and support of civil society are essential.
V celém tomto procesu je zásadní účast a podpora občanské společnosti.
EnglishAnd also we get clear involvement of the European Investment Bank in this area.
A výrazně také do této oblasti zapojujeme Evropskou investiční banku.
EnglishAs expected, the issue of GMO involvement has been an area of some controversy.
Podle očekávání se stala oblastí určitých rozporů otázka geneticky modifikovaných organismů.
EnglishEurope has in fact had a good deal of involvement in the region we are discussing.
Evropa se v regionu, o kterém diskutujeme, ostatně značně angažovala.
EnglishThe involvement of MEPs in election observation is extremely important.
Účast členů Evropského parlamentu ve volebním procesu je nanejvýš důležitá.
EnglishIt touches again on subjects where more active involvement is required from the EU.
Týká se opět záležitostí, ve kterých by EU měla hrát aktivnější roli.
EnglishWe need Parliament's contribution and we appreciate this involvement and this contribution.
Potřebujeme přínos Parlamentu a velmi si ceníme jeho angažovanosti a tohoto přínosu.
EnglishI also support the increased involvement of Eurojust from the start of the process.
Rovněž podporuji zvýšenou účast Eurojustu od počátku daného postupu.
EnglishAs a result, I feel much empathy and involvement with that region.
V důsledku toho cítím k tomuto regionu silný vztah a mám pro něj velké pochopení.
EnglishWe need a European mechanism with the involvement of the European Parliament.
Potřebujeme evropský mechanismus se zapojením Evropského parlamentu.