"joint" translation into Czech

EN

"joint" in Czech

CS

"joint" in English

EN

EN joint
volume_up
{noun}

1. general

joint
volume_up
pajzl {m} [coll.]

2. medicine

joint

3. American English, slang

joint (also: cage, gaol, guardhouse, jail)

Context sentences for "joint" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis shows that joint investigation teams add value to the anti-terrorism fight.
To dokazuje, že společné vyšetřovací týmy zvyšují hodnotu boje proti terorismu.
EnglishSo we shall wholeheartedly support the joint resolution on the Lisbon Strategy.
Budeme tedy z celého srdce podporovat společné usnesení k Lisabonské strategii.
EnglishJoint research at EU level is designed to complement national research programmes.
Posláním společného výzkumu na úrovni EU je doplňovat národní výzkumné programy.
EnglishThen we must make a joint contribution so that it can actually become a reality.
Poté musíme vyvinout společné úsilí, aby se to opravdu mohlo stát skutečností.
EnglishI would like to hear from the President what he means exactly by joint action.
Chtěla bych od předsedajícího uslyšet, co přesně má na mysli pod společnou akcí.
EnglishMrs Roithová spoke about joint responsibility for the crisis, and I fully concur.
Plně souhlasím s paní Roithovou, která hovořila o společné zodpovědnosti za krizi.
EnglishIndeed, you have referred to this joint analysis in your motion for a resolution.
Ostatně ve vašem návrhu usnesení jste uvedli odkaz na tuto společnou analýzu.
EnglishThe Council adopts a first joint action in the field of Justice and Home Affairs.
Rada schvaluje první společnou akci v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí.
EnglishIt is imperative that the means provided in the joint draft budget be restored.
Je nutné, aby byly prostředky navržené ve společném návrhu rozpočtu obnoveny.
EnglishIt is our joint responsibility to ensure that it becomes a more social Europe.
Je naší společnou odpovědností, abychom zajistili, že se Evropa stane sociálnější.
EnglishThe standards that we want have been set out clearly in the joint resolution.
Normy, které chceme, aby platily, jsme jasně formulovali ve společném usnesení.
EnglishThe citizens are our most important allies in achieving our joint objectives.
Občané jsou našimi nejvýznamnějšími spojenci v dosahování našich společných cílů.
EnglishWe warmly welcome them and are delighted to welcome them to this joint debate.
Srdečně je vítáme a těší nás, že je můžeme přivítat na této společné rozpravě.
EnglishTherefore, at the final vote, I voted against adoption of the joint resolution.
Proto jsem při konečném hlasování hlasoval proti přijetí společného usnesení.
EnglishWe therefore supported the initial draft of the joint resolution tabled here.
Proto jsme podpořili prvotní návrh společného usnesení, které zde bylo předloženo.
EnglishWe should have meetings more often, and that was also one of our joint conclusions.
Měli bychom se setkávat častěji, a to také bylo jedním z našich společných závěrů.
EnglishJust look at the criteria adopted in the ACP-EU Joint Parliamentary Assemblies.
Stačí se podívat na kritéria, která přijala Společná parlamentní shromáždění AKT-EU.
EnglishThe 8th session of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly is held in The Hague.
Osmé zasedání Společného parlamentního shromáždění AKT-EU se koná v Haagu.
EnglishA South Africa – EU Joint Cooperation Council Meeting is held in Brussels.
V Bruselu se koná zasedání Smíšené rady pro spolupráci EU-Jihoafrická republika.
EnglishOn the one hand, we see a complex web of joint activities and interwoven interests.
Na jedené straně vidíme složitou síť společných činností a vzájemných vztahů.