"lamentable" translation into Czech

EN

"lamentable" in Czech

EN lamentable
volume_up
{adjective}

lamentable (also: pitiable, regrettable)
This is a lamentable state of affairs.
Takový stav věcí je politováníhodný.
However, the scale of the disaster in Haiti is lamentable and its effects are still highly visible a year on from the earthquake.
Rozsah haitského neštěstí je však politováníhodný a jeho dopady jsou i rok po zemětřesení stále zřetelné.
(PT) Mr President, Commissioner, with this proposal for a regulation, we are once again faced with a clear and lamentable exercise in Commission hypocrisy.
(PT) Pane předsedající, paní komisařko, tento návrh nařízení představuje jen další zjevný a politováníhodný projev pokrytectví Komise.
Both his reports are of a lamentable standard, and cast him into ridicule as a lawyer.
Obě jeho zprávy mají žalostný standard, a jako právník se zcela zesměšnil.
The reality is that human rights in Russia are constantly under pressure and the state of democracy there is lamentable.
Skutečností je, že lidská práva jsou v Rusku neustále pod tlakem a stav demokracie je žalostný.

Context sentences for "lamentable" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI also find it lamentable that the rapporteur waters down the Commission's proposals.
Také považuji za politováníhodné, že zpravodaj snižuje váhu návrhů Komise.
EnglishThe balance sheet of more than three years of negotiations is positively lamentable.
Bilance více než tříletého vyjednávání je zcela politováníhodná.
EnglishWe all know it, but the nub of the lamentable situation is this.
Všichni to víme, ale v tom spočívá podstata této žalostné situace.
EnglishMost lamentable of all is the fact that women cannot benefit fully even from fundamental rights.
Nejvíce politováníhodnou skutečností je, že ženy nemohou plně požívat ani svých základních práv.
EnglishI think this is most lamentable, and indeed it is a slap in the face for the 80 million poor in the European Union.
Považuji to za mimořádně politováníhodné a je to vskutku políček osmdesáti milionům chudých v Evropské unii.
EnglishWhat the Council has achieved so far through its closer cooperation with the European supervisory authorities is lamentable.
To, čeho Rada doposud dosáhla prostřednictvím své užší spolupráce s evropskými orgány dohledu, je žalostné.
EnglishNever has this saying been more appropriate than in the lamentable saga of the accession negotiations with Turkey.
Nikdy nebylo toto rčení vhodnější než v případě této politováníhodné ságy týkající se přístupových jednání s Tureckem.
EnglishIt is lamentable, but very revealing.
EnglishWould the Commissioner agree that our record in controlling the import of timber from illegal sources is lamentable - simply dreadful?
Souhlasí pan komisař, že naše záznamy o kontrole dovozu tropického dřeva z ilegálních zdrojů jsou politováníhodné - prostě otřesné?
EnglishChina has a lamentable history of executing more people than anywhere else in the world, including for so-called 'economic crimes'.
Čína má politováníhodnou historii, neboť zde bylo popraveno více lidí než kdekoli jinde ve světě, včetně poprav za takzvané "hospodářské trestné činy".
EnglishIn this European Year of Intercultural Dialogue, it is lamentable and unacceptable that Slovakia is acting in a manner that runs counter to European practice.
V tomto Evropském roce mezikulturního dialogu je politováníhodné a nepřijatelné, aby Slovensko jednalo v rozporu s evropskou praxí.
EnglishNevertheless, the presidential elections in Tunisia have just been held in lamentable conditions that are unworthy of the provisions contained in the agreement with the European Union.
Prezidentské volby v Tunisku se však konaly za žalostných podmínek, které ustanovením v dohodě s Evropskou unií nedostály.
EnglishThe Brazilian authorities inform us that the matter is still awaiting an appeal before the federal supreme court, but it is lamentable that the case has proceeded in this manner.
Brazilské orgány nám sdělily, že záležitost je nyní ve fázi odvolání před Nejvyšším federálním soudem, je však politováníhodné, že případ postupuje tímto způsobem.