EN

lie {noun}

volume_up
It is a lie to say that the capitalist crisis is due solely to maladministration and corruption.
Je lež říkat, že za kapitalistickou krizi může jen špatné řízení a korupce.
Think about it, a lie has no power whatsoever by its mere utterance.
Zamyslete se nad tím, lež nemá absolutně žádnou jen pouhým řečením.
That is a lie, and in my view this debate is a farce.
Je to lež, a podle mého názoru je tato rozprava fraškou.

Context sentences for "lie" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe first is the fact that the biggest problems still lie with the Member States.
Za prvé je to skutečnost, že největší problémy jsou stále v členských státech.
EnglishThe seeds of human rights violations lie in history, sometimes in distant history.
Semena porušování lidských práv leží v historii, někdy ve vzdálené historii.
EnglishI think that should not be overlooked in the consultations which lie before us now.
Myslím, že by to nemělo být přehlíženo při konzultacích, které nyní máme před sebou.
EnglishWe lie to ourselves and we fail to take the measures which might save our lives.
Lžeme sami sobě a neděláme opatření, která by nám mohla zachránit život.
EnglishIf we listen to today's discussions, it is quite clear where the greatest fears lie.
Když nasloucháme dnešním diskusím, jasně z nich vyplývá, z čeho jsou největší obavy.
EnglishArt is a deception that creates real emotions -- a lie that creates a truth.
Umění je klamem, které vytváří skutečné emoce -- lží, která vytváří pravdu.
EnglishA number of projects that had been started up in those countries now lie in ruins.
Mnoho projektů, které byly v těchto zemích zahájeny, je nyní v troskách.
English(Laughter) OK, the second big enabler, and this is where I told a big lie.
(Smích) Druhý velký pomocník: tohle je něco, kde jsem se dopustil velké lži.
EnglishI had expected that the problems would lie in the practical management of the directive.
Předpokládal jsem, že problémy budou spočívat v praktické realizaci směrnice.
EnglishThe future of the planet's energy supply does not lie in nuclear energy.
písemně. - (FR) Budoucnost energetických dodávek na planetě není v jaderné energii.
EnglishThis may not be politically correct thinking, but we have to ask where the values lie.
Možná to není politicky korektní myšlení, ale musíme se ptát, v čem spočívají hodnoty.
EnglishVery real challenges lie ahead, but Annapolis has created a new spark of hope.
Skutečné výzvy nás ještě čekají, ale Annapolis znamenal jiskru naděje.
EnglishThis is unity; this is also where our responsibilities lie, as you said earlier, Mr Buzek.
To je jednota; a zde také leží naše odpovědnosti, jak jste, pane Buzku, již uvedl.
EnglishIt will also help promote the basic values which lie at the heart of the European Union.
Napomůže rovněž k prosazování základních hodnot, na nichž je založena Evropská unie.
EnglishBut naturally, the final decision on the negotiation directives will lie with the Council.
Konečné rozhodnutí o směrnicích pro vyjednávání však bude samozřejmě na Radě.
EnglishThat is my proposal, because the competence for accession does not lie with Europe.
To je můj návrh, neboť způsobilost pro přistoupení nezáleží na Evropě.
EnglishHowever, the main initiative in this area continues to lie with the Member States.
Hlavní úsilí v této oblasti však musí i nadále vyvíjet členské státy.
EnglishThey lie in hopelessness and despair, in poverty, in the preaching of hatred.
Ty spočívají v beznaději a zoufalství, v chudobě, v šíření nenávisti.
EnglishTo our East and our South lie countries that certainly will never join.
K našim východním a jižním sousedům, kteří se k nám určitě nikdy nepřipojí.
EnglishThe risks to these projections for economic growth are judged to lie on the downside.
V těchto projekcích převažují rizika pro zpomalení hospodářského růstu.

Synonyms (English) for "lie":

lie
lying
Other dictionary words