"look here!" translation into Czech

EN

"look here!" in Czech

CS

EN look here!
volume_up

look here! (also: hey, look!)
volume_up
hele {interj.}
look here! (also: look!)
volume_up
heleďte {interj.}

Similar translations for "look here!" in Czech

look noun
to look verb
look!
here adverb

Context sentences for "look here!" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo look at the average here -- this is the average for all of sub-Saharan Africa.
Podívejme se tedy na průměrné hodnoty. ~~~ Tohle je průměr pro celou subsaharskou Afriku.
EnglishSo if I go and look here, we can see that Uganda today is where South Korea was 1960.
Když se podíváme sem, uvidíme, že Uganda je dnes tam, kde byla Jižní Korea v roce 1960.
EnglishThe spark is not even passing into the Chamber here - just look around you.
O nějakém zápalu se nedá mluvit ani zde v tomto Parlamentu - však se okolo sebe podívejte.
English(Laughter) And if you look at it over here, the main thing I wrote on my thumb was the future.
(smích) A kouknete-li se tady sem, hlavní téma zde na mém palci je budoucnost.
EnglishNow could we look here instead at the economic situation in the world?
Teď, mohli bychom se podívat namísto toho na ekonomickou situaci ve světě?
EnglishFor a more advanced guide to help you get the most out of the Annotations Editor, look here.
Obsáhlejší příručku, která vám pomůže využít Editor poznámek na maximum, naleznete zde.
EnglishSo if you look around the stage here you'll create a kind of mental map of the stage.
Takže když se rozhlédnete kolem tohoto pódia, vytvoříte si cosi jako mentální mapu tohoto pódia.
EnglishWe need only look at ourselves here in the European Parliament, or I need only look at myself.
Stačí se podívat na nás tady v Evropském parlamentu, nebo jenom na mě.
EnglishIf you want to make sure your message was sent, you can look here in your Sent Items folder.
Pokud se chcete ujistit, že vaše zpráva byla odeslána, můžete se podívat do složky Odeslaná pošta.
EnglishLook at this graph here.You could buy one transistor for a dollar in 1968.
V roce 1968 jste mohli koupit tranzistor za jeden dolar.
EnglishLook here You have China over there, you have India over there, and this is what has happened.
Podívejte, tady je Čína a tady Indie a tohle je, co se stalo.
EnglishHowever, the second case relates to off-premises contracts, which I would like to look at here.
Druhý případ se však týká smluv uzavřených mimo obchodní prostory a na to bych se zde chtěl podívat.
EnglishAnd if you look at this image -- here we are now in September the 13th -- you're going to see a few cases light up.
Když se podíváte na tento obrázek -- 13. září -- uvidíte, že se rozzáří několik případů.
EnglishThe EU could do well to take a look in the mirror here.
Zde by EU možná udělala dobře, kdyby pohlédla do zrcadla.
EnglishAnd look here when I take you into my bubble graphs. Still here, child death per 1,000 on that axis.
A když se podíváte na mé bublinové grafy - Máme tu Dětskou úmrtnost na 1000 porodů na téhle ose, Tady je rok.
EnglishYou get in the case and look through this hole here.
Schováš se do pouzdra a budeš se dívat touhle dírou.
EnglishIf you look up here, then you get conflicting data.
Když se podíváte nahoru, dostanete protichůdná data.
EnglishAnd look here -- compare to the Philippines of today.
A podívejte sem - srovnejte s dnešními Filipínami.
EnglishI think that we could look for more savings here.
Myslím si, že bychom tady mohli hledat další úspory.
EnglishLook around you -- here will do, in this room.
Rozhlédněte se kolem sebe, stačí po této místnosti.