"love" translation into Czech

EN

"love" in Czech

EN love
volume_up
{noun}

love (also: affection, flame)
The love of one human being for another is never lessened by gender or sexuality: it is love.
Láska jedné lidské bytosti k druhé není nijak umenšována pohlavím nebo sexualitou: je to láska.
'There is no love, there is only proof of love,' Jean Cocteau told us.
"Neexistuje láska, existuje pouze důkaz lásky", řekl nám Jean Cocteau.
The second of these three brain systems is romantic love: that elation, obsession of early love.
Druhý z těchto systémů je romantická láska: radostné vzrušení a posedlost prvotní lásky.
love
(Video) English Mother: Ah, I love your big blue eyes -- so pretty and nice.
(Video) Anglická matka: Ách, miluju ta tvá velká modrá očka – jsou tak pěkná a milá.
love (also: babe, darling, heart, honey)

Context sentences for "love" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI would have been so careful to scatter her path with more love and more security.
Dala bych si ohromný pozor, abych na její cestu rozesela více lásky a bezpečí.
EnglishWe are talking here about the European social model that we want and that we love.
Mluvíme zde o evropském sociálním modelu, který si přejeme a na kterém nám záleží.
EnglishVenus, of course, is the god of love and fertility, which is the flower story.
Venuše je známá jako bohyně lásky a plodnosti, což souhlasí s příběhem o květinách.
English(PL) Mr President, all children have the right to the love of both their parents.
(PL) Vážený pane předsedající, všechny děti mají právo na lásku obou rodičů.
EnglishYou know this, if you're doing something you love, an hour feels like five minutes.
Znáte to, pokud děláte něco, co vás baví, hodina vám připadá jako pět minut.
EnglishWe love challenges, but when expectations are low, trust me, we will sink to them.
Milujeme výzvy, ale když jsou nízká očekávání, věřte mi, snížíme se k nim.
EnglishRG: So today, what we would love to do is share with you four parenting taboos.
RG: Takže to, co bychom dnes velice rádi udělali, je sdílet s vámi naše rodičovská tabu.
EnglishAnd the interesting thing is: if you do it for love, the money comes anyway.
A toto je zajímavé, protože pokud něco děláte z lásky, peníze přijdou samy.
EnglishMr President, when you love someone, you have certain expectations of them.
autor. - (DE) Vážený pane předsedající, když máte někoho rád, něco od něj očekáváte.
EnglishIt’s important that we love babies, and that we not be put off by, say, messy diapers.
Je důležité, abychom milovali děti, a aby nás neodrazovaly například špinavé plíny.
EnglishSo makers are enthusiasts; they're amateurs; they're people who love doing what they do.
Takže tvůrci jsou nadšenci, amatéři, jsou lidmi, kteří milují dělat to, co dělají.
EnglishIn the Summer of Love, in 1967, two million people, children, died of smallpox.
V Létě lásky, v roce 1967, zemřely na neštovice dva milióny lidí, dětí.
EnglishFor example, one company would tell a story of love through its very own search engine.
Například, jedna společnost vyprávěla příběh o lásce skrze svůj vlastní vyhledávač.
EnglishThey pine for love, they live for love, they kill for love, and they die for love.
Touží po lásce, žijí pro lásku, zabíjí se pro lásku a umírají pro lásku.
EnglishWe all love baseball, don't we? (Laughter) Baseball is filled with some amazing statistics.
Všichni máme rádi baseball, že ano? (Smích) Baseball je plný úžasných statistik.
EnglishThink, "This is somebody who is incredibly vulnerable and in need of love."
Myslete si, "Tohle je někdo neuvěřitelně zranitelný, kdo potřebuje lásku."
EnglishThat would be like asking a child 'who do you love more, your Mummy or your Daddy?'
To by bylo jako ptát se dítěte "koho máš raději, maminku, nebo tatínka?"
EnglishThe EU's ongoing love affair with the Treaty is an act of political necrophilia.
Pokračující milostná aféra se Smlouvou je aktem politické nekrofilie.
EnglishBut the problem is, to quote the Beatles: 'Money can't buy you love'.
Problém je však v tom, že, abych citoval Beatles, "Za peníze si lásku nekoupíš".
EnglishSo I love the idea of thinking about robots as a new kind of distance-play technology.
Oni zbožňují nápad mít roboty jako nový druh technologie umožňující hraní si na dálku.