"measured" translation into Czech

EN

"measured" in Czech

EN measured
volume_up
{adjective}

measured
Measured values were up to 200 times higher than the levels normally prescribed for infant and baby food.
Naměřené hodnoty byly až 200-krát vyšší, než jsou hodnoty běžně předepsané pro kojeneckou a dětskou výživu.
The major problem now is the high level of contamination that has been measured in the vicinity of the plant.
Největším problémem je nyní vysoká míra kontaminace, která byla naměřena v nejbližším okolí elektrárny.
The concentrations measured in certain European industrial plants were so high that - in case of prolonged exposure - they would cause cancer in 10% of the workers.
Koncentrace naměřené v několika evropských průmyslových závodech byly tak vysoké, že - v případě delší expozice - by vyvolaly rakovinu u 10 % pracovníků.
(FR) Madame President, I trust my tone will be as measured as your own was agitated.
. - (FR) Paní předsedkyně, věřte mi, že můj tón bude tak odměřený, jako byl ten váš rozčílený.

Synonyms (English) for "measured":

measured

Context sentences for "measured" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishCitizens accept scientific risk to some extent, but only if it can be measured.
Občané musí v určité míře přijmout vědecká rizika, ale pouze pokud jsou měřitelná.
EnglishWe then take the measured water, we divide it into thousand-gallon increments.
My pak tu naměřenou vodu vezmeme a rozdělíme ji na tisícilitrové části.
EnglishThe Internet has been doubling in power and continues to, measured many different ways.
Síla internetu se zdvojnásobuje již nějakou dobu a tento vývoj bude dále pokračovat.
EnglishBecause it does make some progress when measured against the current regime.
Protože skutečně přináší určitý pokrok v porovnání se stávajícím režimem.
EnglishThe resolution is measured in tone but confirms that Ukraine has a European future.
Usnesení je uměřené, ovšem ukazuje, že Ukrajina má evropskou budoucnost.
EnglishThis means that everything the institutions do must be measured against social rights.
To znamená, že veškeré kroky těchto orgánů je třeba vnímat z hlediska sociálních práv.
EnglishMeasured against those criteria, Belgium and even Flanders are not democracies.
Podle těchto kritérií Belgie a dokonce ani Flandry nejsou demokracií.
EnglishIn Portugal and the Czech Republic, citizens' income, measured by GDP, is roughly the same.
V Portugalsku a v České republice je - měřeno HDP - příjem obyvatel zhruba stejný.
EnglishCompetitiveness is not measured exclusively in terms of production costs and prices.
Konkurenceschopnost se neměří jen z hlediska výrobních nákladů a ceny.
EnglishSo they got very interested in producing convulsions, measured types of convulsions.
Začali se tedy zabývat vyvoláváním křečí, kontrolovaných typů křečí.
EnglishThis is the backdrop against which our response to Ireland must be measured.
To je pozadí, vůči kterému je třeba stanovit naši reakci na Irsko.
EnglishThe first is ensuring that the objectives we have set ourselves for 2020 can be measured.
Zaprvé je nutné zajistit, aby cíle, které jsme si stanovili pro rok 2020, byly měřitelné.
EnglishThirdly, we must not forget that the competitiveness of industries is now measured globally.
Za třetí, nesmíme zapomínat na to, že konkurenceschopnost odvětví se nyní měří globálně.
EnglishThe researchers measured emissions absorbed by cyclists and motorists in 12 medium-sized towns.
Výzkumníci měřili emise vdechované cyklisty a motoristy ve 12 středně velkých městech.
EnglishThe European Union cannot be measured in terms of the ratio of payments to contributions.
Evropskou unii nelze hodnotit na základě poměru plateb a příspěvků.
EnglishI believe that the Commission's response and the Council's response is measured and right.
Jsem přesvědčen, že reakce Komise a Rady budou promyšlené a správné.
EnglishHowever deep it runs, this reticence is also, at least at present, quite measured.
Jakkoliv hluboko však tato zdrženlivost sahá, je také, přinejmenším v současné době, poměrně uměřená.
EnglishThe success of the European model is measured by the quality of life of Europe's 500 million citizens.
Úspěch evropského modelu se měří kvalitou života 500 milionů evropských občanů.
EnglishThe quality of democracy can be measured by the way in which the opposition is treated.
Kvalitu demokracie lze poměřovat tím, jak se zachází s opozicí.
EnglishWhich leads us to a question: What was he thinking when he was being measured?
Což nás vede k otázce: Na co asi myslel, když byl měřen?