"modicum" translation into Czech

EN

"modicum" in Czech

EN modicum
volume_up
{noun}

modicum
volume_up
maličko {adv.} [dim.]
modicum (also: bit, smidgen, halfpennyworth)
modicum (also: crumb, dash, hint, nip)
It needs to be at the forefront of our priorities, and it merits a collective response which ensures that those who find themselves in a situation of social vulnerability have a modicum of dignity.
Měla by být v popředí našich priorit a zaslouží si společnou odezvu, jež zajistí, aby těm, kdo se nacházejí v sociálně zranitelném postavení, zůstala alespoň špetka důstojnosti.

Context sentences for "modicum" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI am pleased that there has been at least some modicum of common sense.
Těší mě, že si Parlament zachoval alespoň špetku zdravého rozumu.
EnglishAnd we do something different than what we did in the past; we add kind of a modicum of intelligence to that.
Děláme něco jiného, než jsme dělali v minulosti. ~~~ Do všeho přidáváme takovou tu trošku inteligence.
EnglishI commend Mr Fox on his work to at least bring some modicum of common sense in 2012 and 2013.
Oceňuji snahu kolegy poslance Foxe přinejmenším vnést do této problematiky určitou míru zdravého rozumu v letech 2012 a 2013.
EnglishIt is up to us, however, to make the world a fairer and safer place where everyone can live with a modicum of dignity.
Záleží však na nás, jestli svět učiníme spravedlivějším a bezpečnějším místem, kde bude moci každý žít s trochou úcty.
EnglishI would call on everyone who has even a modicum of respect for the voters who elected them, to vote against this proposal today.
Chtěla bych vyzvat všechny, kdo mají aspoň špetku úcty k voličům, kteří je zvolili, aby dnes hlasovali proti tomuto návrhu.
EnglishHowever, the case of the controversial Mediator drug, in particular, should lead European institutions to exercise a modicum of prudence.
Mimo jiné případ kontroverzního léku Mediator by měl vést evropské orgány k tomu, aby postupovaly se špetkou opatrnosti.
EnglishMy wish is that, with a modicum of luck, the Prime Minister and the Slovenian government will succeed in being counted among the more successful.
A já bych si přál, aby se premiérovi a slovinské vládě s trochou štěstí podařilo zařadit se mezi skupinu těch úspěšnějších.
EnglishWhat it also needs, however, is a modicum of international respect, including the right to its own identity and recognition of its own language and culture.
Potřebuje však i jisté množství mezinárodního respektu, včetně práva na svou vlastní identitu a uznání svého jazyka a kultury.
EnglishIn short, the question that I would like to put to you is this: why do your commitments always fall short of justice in the economy, a modicum of justice in economic matters?
Stručně řečeno, rád bych vám položil tuto otázku: proč vaše závazky pokaždé zaostávají ve spravedlnosti v hospodářství, trošce spravedlnosti v hospodářské oblasti?
EnglishAnyone with even a modicum of economic education will be familiar with the economic principle that specialisation and trade are the very driving force behind economic growth.
Každý, kdo má alespoň špetku ekonomického vzdělání, bude obeznámen s ekonomickou zásadou, že specializace a obchod jsou skutečnými hybnými silami hospodářského růstu.
EnglishAn agreement has been rushed through which we ultimately welcome, but we cannot forget the Commission's excessive passivity when a modicum of prudent and forward-looking vision was needed.
Ve spěchu byla sjednána dohoda, kterou beze zbytku vítáme, ale nemůžeme zapomenout na velkou pasivitu Komise, když bylo třeba trochu promyšlené a pokrokové vize.
EnglishToday, it is clear that the rebels do not want to live under regimes that do not respect their rights and which do not ensure a modicum of respect for the rules of democracy and the rule of law.
Dnes je jasné, že povstalci nechtějí žít v režimech, které nerespektují jejich práva a které nezajišťují ani trochu respektu k pravidlům demokracie a právního státu.