EN

name {noun}

volume_up
Does not contain your user name, real name, or company name.
Neobsahuje uživatelské jméno, skutečné jméno nebo jméno společnosti.
Doesn't contain your user name, real name, or company name.
Neobsahuje uživatelské jméno, skutečné jméno nebo název společnosti.
Don't use your user name, real name, or company name.
Nepoužívejte své uživatelské jméno, skutečné jméno ani název společnosti.
In the File name box, enter a name for your theme, and then tap or click Save.
Do pole Název souboru zadejte název motivu a pak klepněte nebo klikněte na Uložit.
In the File name box, type a file name for your movie, and then click Save.
Do pole Název souboru zadejte název souboru filmu a klikněte na tlačítko Uložit.
The computer name is listed under Computer name, domain and workgroup settings.
Název počítače je uveden v části Název počítače, doména a nastavení pracovní skupiny.
I believe, in any case, that this name is more appropriate as, at the end of the day, the population had ceased to differentiate between the Treaty of Lisbon and the Lisbon strategies.
V každém případě jsem přesvědčen, že tento název je vhodnější, protože lidem konec konců splývá pojem Lisabonská smlouva a Lisabonská strategie.
The doctors have a name for this: it is post-traumatic stress syndrome.
Doktoři pro to mají pojmenování: jedná se o posttraumatický stresový syndrom.
Click the Folder name list, and then click one of the folder naming conventions.
Klikněte na seznam Název složky a poté klikněte na požadovanou volbu konvence pojmenování složek.
Click the File name list, and then click one of the file naming conventions.
Klikněte na seznam Název souboru a poté klikněte na požadovanou volbu konvence pojmenování souborů.
CS

nám {pronoun}

volume_up
nám (also: námi, nás)
Poskytl jste nám jasné poselství politické a poskytl jste nám jasné poselství lidské.
You gave us a clear political message and you gave us a clear human message.
Toto nám nepřineslo nic dobrého a nepřináší nám nic dobrého ani nyní.
This would not have done us any good, and indeed it is not doing us any good now.
Umožňuje nám zapojit zúčastněné subjekty a dosáhnout integrovaného přístupu.
It enables us to involve the stakeholders and to achieve an integrated approach.

Context sentences for "name" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishFor more information, see DNS (Domain Name System): frequently asked questions.
Další informace naleznete v tématu DNS (Domain Name System): nejčastější dotazy.
EnglishSwitch to Paint; Switch to WordPad; Switch to program name; Switch application
Přepni do Malování; Přepni do WordPad; Přepni do název programu; Přepni aplikaci
EnglishYou can rename a section by double-clicking the label and typing in a new name.
Sekci můžete přejmenovat dvojitým kliknutím na jmenovku a zadáním nového jména.
EnglishThen when you're looking for the photos later, you can search for the tag name.
Když budete později chtít fotografie najít, můžete hledat příslušný název značky.
EnglishJust type your event name in the calendar pane and it will show up immediately.
Jednoduše zadejte název události do podokna Kalendář a událost se okamžitě objeví.
English. - Madam President, thank you for using my full name.
jménem skupiny EFD. - Paní předsedající, děkuji vám, že jste použila mé plné jméno.
EnglishNow, I get to the final thing, which is the set of which my name is attached.
Nyní bych chtěl zmínit závěrečnou věc, problém, u kterého stojí v názvu mé jméno.
EnglishIn the File name box, enter a name for your theme, and then tap or click Save.
Do pole Název souboru zadejte název motivu a pak klepněte nebo klikněte na Uložit.
EnglishSwitch to Paint; Switch to WordPad; Switch to program name; Switch application
Switch to Paint; Switch to WordPad; Switch to program name; Switch application
EnglishIn the Burn a Disc dialog box, type a name for this disc, and then click Next.
Do dialogového okna Vypálit disk zadejte název disku a klepněte na tlačítko Další.
EnglishTo these, I apologise for not being able to refer to them by name as I wished.
Omlouvám se, že je nemohu všechny vyjmenovat, i když bych to udělal velmi rád.
EnglishIn the File name box, type a file name for your movie, and then click Save.
Do pole Název souboru zadejte název souboru filmu a klikněte na tlačítko Uložit.
EnglishIn most cases, the songs will play back in alphanumeric order by file name.
Ve většině případů se skladby přehrávají v abecedním pořadí podle názvu souboru.
EnglishIn the Name box, type a name that will help you remember what the port is used for.
Do pole Název zadejte název, který vám připomene, k jakému účelu je port používán.
EnglishAvoid using the @ symbol before the fully-qualified domain name in your URL.
Vyhněte se použití symbolu @ před plně kvalifikovaným názvem domény v adrese URL.
EnglishFailure to help, let us not forget, is a crime and should not happen in our name.
Nezapomeňme, neposkytnutí pomoci je trestným činem a nemělo by se dít v našem jménu.
EnglishThe computer name is listed under Computer name, domain and workgroup settings.
Název počítače je uveden v části Název počítače, doména a nastavení pracovní skupiny.
EnglishIn the Info pane, type the new name for that group of pictures in the name box.
V informačním podokně zadejte do pole Název nový název pro skupinu obrázků.
EnglishIn the File name box, type a name for your saved movie file, and then click Save.
Do pole Název souboru zadejte jméno ukládaného souboru a klepněte na tlačítko Uložit.
EnglishWith this type of account, you need to provide a user name and password to connect.
U tohoto typu účtu je třeba zadat uživatelské jméno a heslo, chcete-li se připojit.