"narrow" translation into Czech

EN

"narrow" in Czech

EN narrow
volume_up
{adjective}

narrow (also: confined, cramped, delimited, dozy)
volume_up
omezený {adj. m}
This is not a time for narrow nationalism, but a time where a strong Europe has never been so important.
Toto není doba na omezený nacionalismus, ale doba, kdy je silná Evropa důležitá jako nikdy dříve.
It is true that our view of industrial policy, or of any other requirements for it, must not be too narrow.
Je pravda, že náš pohled na průmyslovou politiku nebo na jakékoli jiné z jejích požadavků nesmí být omezený.
The problem that some people have with you, Vice-President Ashton, is that you are not a macho general or, indeed, a narrow nationalist.
Problém, který s vámi někteří lidé mají, paní místopředsedkyně Ashtonová, je to, že nejste drsný generál, nebo dokonce omezený nacionalista.
narrow (also: slimline, strait)
volume_up
úzký {adj. m}
The GDP yardstick does not work as well in this particular area because it is too narrow.
Ukazatel HDP není pro tuto konkrétní oblast příliš vhodný, neboť je příliš úzký.
Unfortunately, by default we apply it only to a very narrow circle of friends and family.
Naneštěstí, implicitně aplikujeme toto pravidlo pouze na velmi úzký kruh přátel a rodiny.
The EU cannot afford to follow policy lines that are narrow in scope.
EU si nemůže dovolit sledovat politické postoje, jejichž rozsah je úzký.
narrow (also: skintight, tight, strait)
volume_up
těsný {adj. m}
This is a clear indication of the fact that the European Union is too narrow a space to solve the problems that we face.
To je jasný důkaz skutečnosti, že je Evropská unie příliš těsná pro řešení problémů, s nimiž se potýkáme.
Without killing and intimidation, he would not have won the presidential elections, and the opposition's narrow parliamentary majority would have put it in government.
Bez zabíjení a zastrašování by byl nevyhrál prezidentské volby a těsná parlamentní většina opozice by se byla ujala vlády.

Context sentences for "narrow" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI regret that certain very sensible amendments were rejected by a narrow margin.
Lituji, že některé velmi citlivé pozměňovací návrhy byly těsnou většinou zamítnuty.
EnglishToday's narrow vote by Parliament not to reject the claim is very disappointing.
Dnešní těsné hlasování, kterým Parlament neodmítl toto tvrzení, je velkým zklamáním.
EnglishIf the directive went ahead, it would narrow the earnings gap between women and men.
Pokud by byla tato směrnice přijata, snížil by se rozdíl mezi výdělky žen a mužů.
EnglishI am pleased that isolated, narrow-gauged and preserved railways will be exempt.
Jsem rád, že se text netýká oddělených, úzkorozchodných a chráněných železničních tratí.
EnglishThis puts the European idea at risk and allows narrow-minded nationalism to gain ground.
Ohrožujeme tím evropský projekt a ženeme vodu na mlýn krátkozrakému nacionalismu.
EnglishThe Hungarian Presidency skilfully negotiated with a very narrow majority in the Council.
Maďarské předsednictví ji v Radě obratně vyjednalo, a to s velmi těsnou většinou.
EnglishWe have no evidence yet whether they are being used to narrow the space for aid delivery.
Zatím nemáme žádné důkazy, že se používají na zmenšení prostoru na doručování pomoci.
EnglishStones are placed on a board consisting of twenty-four narrow triangles.
Kameny jsou rozmístěny na hrací ploše, která se skládá z dvaceti čtyř úzkých trojúhelníků.
EnglishWhat we cannot agree to, however, is a narrow understanding of this whole problem.
S čím však nemůžeme souhlasit, je úzké chápání celého problému.
EnglishAs we well know, the concept of public services has been distorted to offer a narrow view of it.
Jak dobře víme, pojem veřejných služeb byl zkreslen zúženým pohledem na ně.
EnglishAs you type, the list of gadgets will narrow to the closest match.
Během zadávání se seznam miniaplikací zúží na miniaplikace odpovídající zadávanému názvu.
EnglishWe need to do away with our narrow-mindedness when it comes to innovation and in policy.
Musíme se zbavit své omezenosti, pokud jde o inovace a politiky.
EnglishHowever, thousands of innocent civilian IDPs still remained trapped on a narrow coastal strip.
Tisíce nevinných vysídlených civilistů ale zůstalo chyceno v pasti na úzkém pobřežním pásu.
EnglishIt is important for EU countries to work together to narrow the gap.
Státy EU proto musejí společně usilovat o snížení těchto rozdílů.
EnglishAs you type, the list of gadgets will narrow to the closest match.
Během zadávání názvu se seznam miniaplikací zúží na miniaplikace odpovídající zadávanému názvu.
EnglishNow, narrow it down to the gray one, the green one and, say, the orange one.
Teď to zúžím na šedá, zelená a třeba oranžová kolečka.
EnglishThis puts it at odds with the narrow vision of most Member States.
Tím se ocitá v rozporu s omezenou vizí většiny členských států.
EnglishSlovenia had a narrow escape, but it deeply experienced lack of freedom and safety itself.
Slovinsko uniklo jen tak tak, ale naplno prožilo doby, kdy nemělo svobodu ani bezpečnost jako takovou.
EnglishRestricting the scope of licences to single Member States would be an excessively narrow approach.
Určení rozsahu oprávnění jednotlivým členským státoů by bylo nepřiměřeně specifickým vymezením.
EnglishLooking at this any other way is narrow-minded and a little petty.
Dívat se na to jakkoli jinak je omezené a poněkud malicherné.