EN odd
volume_up
{adjective}

I find it odd to hear comments like that made here in the European Parliament.
Podle mě je zvláštní, když někdo v Evropském parlamentu vznáší takovéto připomínky.
The lack of reports from Spain and France is particularly odd in this regard.
Velmi zvláštní je v tomto ohledu nedostatek zpráv ze Španělska a Francie.
I find that to be a rather odd conclusion and do not believe it to be the case.
Podle mého názoru je to poněkud zvláštní závěr a já si nemyslím, že to tak opravdu je.
odd (also: queer, strange, weird, bizarre)
volume_up
divný {adj. m}
odd
volume_up
lichý {adj. m}
Such an attitude is distinctly odd in my opinion, and it should be clearly noted.
Podle mého názoru je takový přístup nesporně podivný a mělo by se na to zřetelně upozornit.
odd (also: remaining, left over)
volume_up
zbylý {adj. m}
odd

Context sentences for "odd" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSomething odd? Something off?
Nezdá se vám na tom něco zvláštního? ~~~ Něco divného? ~~~ Něco nepatřičného?
EnglishI have allowed myself to make the odd remark today because we are not short of time.
Dovolila jsem si učinit dnes poznámku navíc, protože nejsme tlačeni časem.
EnglishAnd then you notice something quite a little bit odd about the eyes and the mouth.
A pak si všimnete něčeho trochu zvláštního u očí a úst, zvlášť pokud jsou vzhůru nohama.
EnglishThere was the odd bit of discord here and there, but where does that not happen?
Tu a tam docházelo k různým neshodám, kde se však s nimi nesetkáte?
EnglishIt is truly odd for the European Commission to be tabling this proposal for a postponement.
Je skutečně podivné, že Evropská komise takovýto návrh na odložení předkládá.
EnglishThe distinction between developed and developing countries strikes me as odd.
Přijde mi podivné rozlišování mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi.
EnglishNone of this open-to-chapter-seven-and-do-all-the-odd-problem-sets.
Žádné to "otevřete kapitolu sedm a začněte řešit podivné úlohy."
EnglishThis interpretation that the Council adopted under the Swedish leadership therefore seems a bit odd.
Z toho důvodu se interpretace, kterou přijala Rada pod švédským vedením, zdá lehce podivná.
EnglishNobody but maybe one or two very odd folks really suggest this.
Nikdo, ale možná jeden nebo dva staří podivíni by to navrhnuli.
EnglishHe made comments which strike an odd note for anyone upholding European principles and values.
Některé jeho komentáře vyvolávají pochybnosti u těch, kteří zastávají a ctí evropské zásady a hodnoty.
EnglishSomething very odd, matter-of-factly, never explained.
To je něco velmi zvláštního, co vlastně nikdy nebylo vysvětleno.
EnglishIt is very odd that it should be weak on these matters.
Je velmi divné, že by v těchto záležitostech měla být slabá.
EnglishAnd so it's funny to me that these interesting, odd bedfellows have one thing in common: they don't listen to little girls.
A je to legrační pro mě, že tyto zajímaví podivní spojenci mají jednu věc společnou.
EnglishMany of us grew up never eating a fresh vegetable except the occasional raw carrot or maybe an odd lettuce salad.
Spousta z nás vyrostlo, aniž by jedli zeleninu až na příležitostnou mrkev nebo hlávkový salát.
EnglishVoluntary labelling schemes are a rather odd step.
Programy dobrovolného označování jsou velmi podivným krokem.
EnglishAlthough it has kept the odd proposal here and there in the social field, its general direction is negative.
Ačkoliv zohlednila tu a tam jednotlivé návrhy v sociální oblasti, její celkové směřování je negativní.
EnglishBut let me just say that those of us who thought they were educated have been prone to the odd financial accident.
Ale dovolte mi říci, že ti z nás, kteří si mysleli, že jsou poučeni, byli náchylní k finančním nezdarům.
EnglishIt appears even more odd that for Europe's monetary union, an example like Estonia is even crucially necessary.
Zdá se ještě podivnější, že pro evropskou měnovou unii je takový příklad, jako je Estonsko, dokonce životně důležitý.
EnglishAnd this one was a big lesson because I was praying, giving these prayers of thanksgiving, which was odd for an agnostic.
A to byla velká lekce, protože jsem se modlil, odříkaval modlitby na díkuvzdání, což je pro agnostika divné.
EnglishLook how odd he looks with the eyebrows missing.
Podívejte jak divně vypadá bez svého obočí.