"oppression" translation into Czech

EN

"oppression" in Czech

EN oppression
volume_up
{noun}

oppression
People are being oppressed in Pakistan by the military regime on the grounds of religion, but we must not forget the oppression to which a large proportion of Pakistani women are exposed.
Lidé v Pákistánu jsou utlačováni vojenským režimem na základě náboženství, ale nesmíme zapomenout na utlačování, kterému je vystavena velká část pákistánských žen.
oppression
The abuse and oppression of those who criticise the occupying power continues.
Týrání a útisk těch, kdo kritizují okupující moc, pokračuje.
The continual oppression of one of Europe's largest minorities is shameful and inefficient.
Nepřetržitý útisk jedné z největších menšin Evropy je hanebný a zbytečný.
Now, the abuse and oppression is continuing against Christians.
Dnes týrání a útisk pokračují, pokračují proti křesťanům.
oppression
The ideas that promote nationalism in Europe, and racism, xenophobia, oppression of women, oppression of minorities.
Názorům, které podporují nacionalismus v Evropě, a rasismus, xenofobii, útlak žen, útlak menšin.
Hatred gives birth to oppression, and oppression is the negation of a republic, a democracy and a country ruled by law.
Nenávist rodí útlak a útlak je negací republiky, demokracie a země, kde vládne právo.
Violent oppression and threats inside and outside are tools of an era that is long gone.
Násilný útlak a výhrůžky uvnitř i navenek jsou nástroji doby, která je dávno minulostí.
oppression (also: inhibition, quelling)
Romania is also waging a political campaign for the oppression of Hungarian minorities.
Rovněž Rumunsko vede politickou kampaň za potlačování maďarské menšiny.
oppression (also: distress, stress)

Synonyms (English) for "oppression":

oppression

Context sentences for "oppression" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe past few years have seen an incredible upsurge in the oppression of people in Iran.
V posledních několika letech jsme svědky neuvěřitelného útlaku obyvatel Íránu.
EnglishThe attacks and murders of journalists have created a climate of fear and oppression.
Útoky na novináře a jejich vraždy vytvořily ovzduší strachu a úzkosti.
EnglishIn 2007 Myanmar's Peace and Development Council continues its oppression.
V roce 2007 myanmarská Státní rada pro mír a rozvoj pokračuje v útlaku.
EnglishWe must uncompromisingly oppose this law and the oppression of women.
Musíme se nekompromisně postavit proti tomuto zákonu a proti útisku žen.
EnglishThey are looking for a better life, but they often meet with death, torture and oppression.
Hledají lepší život, ale často se dočkají jen útlaku, mučení či smrti.
EnglishWe intervened militarily, in order to liberate the Kosovars from oppression.
Zasáhli jsme vojensky, abychom Kosovany osvobodili od útisku.
EnglishThis stance fitted into the framework of a long Russian tradition of oppression and violence.
Tento postoj zapadal do rámce dlouhé ruské tradice útisku a násilí.
EnglishWe must not send Iraqi people back to certain suffering and oppression.
Nesmíme posílat Irácké občany zpět do jistého utrpení a útisku.
EnglishAfter many years of oppression and war, the people of Southern Sudan are being freed from slavery.
Po letitém útlaku a válce je jihosúdánský lid vyváděn z otroctví.
EnglishToday, we are witnessing in Latin America a dangerous regression into socialist dictatorship and oppression.
Dnes jsme svědky nebezpečné regrese Latinské Ameriky do socialistické diktatury a útlaku.
EnglishThe barbarity of the Iranian regime is reflected in its many diverse forms of oppression and in its anachronisms.
Barbarství íránského režimu se jeví v mnoha různých formách útlaku a jeho anachronismech.
EnglishA determination that there would be no hierarchy of oppression.
Odhodlání, že už nesmí být žádná hierarchie útlaku.
EnglishThey are part of a long history of three and a half decades of repression, violence and the oppression of a people.
Jsou součástí dlouhé historie tři a půl desetiletí trvajících represí, násilí a útisku lidu.
EnglishHe can only make good that promise by violence and oppression.
Tento slib může splnit jen pomocí násilí a útlaku.
EnglishIt should use all means to strengthen civil society and assist those who resist oppression in Burma.
Měla by využít všechny prostředky k posílení občanské společnosti a pomoci těm, kteří v Barmě vzdorují útlaku.
EnglishThis then leads to social oppression and revolts, as well as violations of human rights and democratic principles.
To pak vede k sociálnímu útlaku a vzpourám, stejně jako k porušování lidských práv a demokratických zásad.
EnglishThe people in Iraq have suffered extreme oppression.
Lidé v Iráku trpěli a trpí nejkrutějším útiskem.
EnglishWe are also opposed to the oppression of ethnic and religious minorities and both of these things are sadly happening in China.
Jsme také proti útlaku etnických a náboženských menšin a k oběma těmto věcem v Číně bohužel dochází.
EnglishAnd I hope that one day armies can be disbanded and humans will find a way of living together without violence and oppression.
A doufám, že jednoho dne budou armády rozpuštěny a lidé naleznou způsob společného soužití bez násilí a útlaku.
EnglishAid from Europe for Central America, which was so great in a time of oppression, has become more moderate in a time of freedom.
Pomoc Střední Americe ze strany Evropy, která byla v době útlaku tak velkorysá, se v době míru stala skromnější.