"pat on" translation into Czech

EN

"pat on" in Czech

See the example sentences for the use of "pat on" in context.

Similar translations for "pat on" in Czech

pat noun
to pat verb
on preposition

Context sentences for "pat on" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOn Members' allowances, you concluded the vital work started by Pat Cox.
V oblasti příspěvků pro poslance jste dokončil důležité dílo, které začal Pat Cox.
EnglishThe balance may generally be positive, but I suppose I would pat everybody equally on the back.
Bilance je obecně spíše pozitivní, ale myslím, že bych po zádech poplácal všechny stejně.
EnglishNevertheless, on supervision, the rapporteurs deserve a pat on the back.
Nicméně co se týče dohledu, zpravodajové si zaslouží pochvalu.
EnglishI do not agree with all our Members who are delighted and pat themselves on the back for this text.
Nesouhlasím s poslanci, kteří jsou nadšení a plácají se po zádech, jaký tu máme dokument.
EnglishI am going to give you a pat on the back, too, but I am also going to give you a slap on the wrists.
I já se vás chystám poplácat po rameni, ale uštědřím vám i políček.
EnglishPat Mitchell: You have brought us images from the Yemen Times.
Pat Mitchellová: Přinesla jste nám obrázky z Yemen Times. Ukažte nám je a přibližte nám nový Jemen.
EnglishThe European Parliament elects Mr Pat Cox as its president.
Předsedou Evropského parlamentu je zvolen Pat Cox.
EnglishWe have a crisis in Ireland; my colleagues Gay Mitchell, Pat the Cope Gallagher and myself have tabled questions.
Irsko se nachází v krizi a kolegové Gay Mitchell, Pat the Cope Gallagher a já jsme předložili otázky.
EnglishPat Mitchell: What is the story of this pin?
Pat Mitchellová: Co symbolizuje vaše brož?
EnglishIn other words, it is not enough to pat ourselves on the back; it is not enough to talk of 10 or 20 or 30 or 40%.
Jinými slovy, nestačí jen, abychom se poklepávali po ramenou. Nestačí hovořit jen o deseti, dvaceti, třiceti nebo čtyřiceti procentech.
English. - (NL) Mr President, ladies and gentlemen, Commissioner, President-in-Office of the Council, you deserve a pat on the back.
zpravodaj.-(NL) Pane předsedo, dámy a pánové, pane komisaři, pane úřadující předsedo Rady, zasloužíte si pochvalu.
EnglishI note in recital E of this resolution that we Europeans give ourselves a nice pat on the back for our humanitarian aid efforts.
V bodu odůvodnění E tohoto usnesení jsem si všimla, že se my Evropané plácáme po zádech za naše úsilí s humanitární pomocí.
English. - (FR) The Schmidt report is the annual pat on the back given by Parliament to the European Central Bank for its benevolence.
písemně. - (FR) Zpráva pana Schmidta je každoročním poplácáním po zádech, jež Parlament dává ECB za svoji shovívavost.
EnglishThey pat one another on the back; they swagger; they shake their fist -- the kind of things that we do, and they do them in the same kind of context.
Plácají se po ramenou, předvádějí se, vyhrožují pěstí - dělají podobné věci jako lidé a dělají je i ve stejném kontextu.
EnglishCongratulations to Pat Cox!
EnglishFinally, I would like to wish the second JPC, led by Pat the Cope Gallagher, to Reykjavík on 26 and 27 April, well.
Závěrem bych chtěla popřát společnému parlamentnímu výboru v čele s Patem the Cope Gallagherem na jeho druhém zasedání 26. a 27. dubna v Reykjavíku hodně úspěchů.
EnglishDon't freak out, Pat.
EnglishIt is excellent, of course, that the whole agricultural sector has received a green light for the first time, but we should not pat ourselves too hard on the back.
Je samozřejmě skvělé, že celé odvětví zemědělství dostalo poprvé zelenou, neměli bychom však příliš podléhat uspokojení.
Englishpat on the back
EnglishI would also like to congratulate the Irish Government and opposition, and also one of my predecessors, Pat Cox, who led the 'Ireland for Europe' campaign.
Rád bych také pogratuloval irské vládě a opozici, a také jednomu z mých předchůdců, Patu Coxovi, který vedl kampaň "Irsko pro Evropu".

Other dictionary words

English
  • pat on

Even more translations in the English-Swedish dictionary by bab.la.