"patchwork" translation into Czech

EN

"patchwork" in Czech

EN patchwork
volume_up
{noun}

patchwork (also: inlay, mosaic)
However, we have an incomplete patchwork of data on the environmental impact.
Pokud jde však o dopad na životní prostředí, mozaika je neúplná.
We know that this patchwork - the figures were given earlier - has adverse effects on safety, and of course also on the economy and consumers.
Je známo, že tato mozaika - čísla již byla zmíněna dříve - má nepříznivý vliv na bezpečnost a samozřejmě také na ekonomiku a spotřebitele.
Responses to the call for evidence launched in October will allow us to assess whether the existing regulatory patchwork results in a real and significant risk of investor detriment.
Odezvy na požadavek důkazů vyslaný v říjnu nám umožní zhodnotit, jestli stávající regulační mozaika má za následek reálné a významné riziko poškození investora.
patchwork (also: crazy quilt, hodgepodge)

Synonyms (English) for "patchwork":

patchwork

Context sentences for "patchwork" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe European sky consists of a patchwork of 60 national control centres.
Evropské nebe se skládá ze slepence 60 kontrolních středisek jednotlivých států.
EnglishEvery unified regulation in Europe is better than the current patchwork quilt arrangement.
Každé sjednocené nařízení v rámci Evropy je lepší než současná komplikovaná dohoda.
EnglishThis entire Baltic policy is a patchwork quilt, both in terms of its finances and politically.
Pokud jde o finance a politiku, je celá tato baltská politika poslepovaná z kousků.
EnglishThe following pages will help you learn more about this patchwork continent and beyond.
However, this page is currently available in English and the language of the chosen country.
EnglishThat means a patchwork of different safeguards and provisions for processing personal data.
Znamená to spleť různých záruk a předpisů pro zpracování osobních údajů.
EnglishThe world, in short, is a patchwork, humanity is a patchwork and each one of us is a patchwork.
Svět je zkrátka pestrý, pestré je lidstvo a pestrý je každý z nás.
EnglishOn the contrary, the result will not be a patchwork of subsidies.
Naopak, výsledkem nebude směšování dotací.
EnglishSo desperate to create any patchwork, hazardous alliance as long as it does not involve the Americans.
Tak zoufale se snažíme vytvořit jakékoli, třeba i nebezpečné spojenectví, jen ať to není spojenectví s Američany.
EnglishSo the world is this complex patchwork of regions.
Takže svět je takto složité seskládání oblastí.
EnglishWe must take care that contract law does not cause our proposals to fray at the edges so that we end up with patchwork legislation.
Nesmíme dopustit, aby se nám smluvní právo roztřepilo a my skončili se záplatovanými předpisy.
EnglishThe result is that the healthcare sector is gradually being transformed from a patchwork of individual services into a single entity.
Ve výsledku se pak celé odvětví zdravotnictví přeměňuje z mozaiky jednotlivých služeb v jednotný celek.
EnglishWhat we need is not a patchwork of more new individual agreements, but just and fair rules for world trade as a whole.
Nepotřebujeme změť stále většího množství jednotlivých dohod, ale spravedlivá a poctivá pravidla pro světový obchod jako celek.
EnglishSo reads the message artist Chang, Fan-Hsuan pairs with cheerful florals and patchwork characters in this free Windows 7 theme.
Tak zní vzkaz od umělkyně Fan-Hsuan Changové a jejích veselých květinek a mozaikovitých postaviček v tomto bezplatném motivu pro systém Windows 7.
EnglishThirdly, we must ensure that the patchwork of divergent national financial sector taxes does not create new obstacles to the single market.
Zatřetí musíme zajistit, aby směs různých vnitrostátních pravidel zdanění finančního sektoru nevytvářela nové překážky jednotnému trhu.
EnglishHowever, they are all based on minimum harmonisation, leaving us with a patchwork of national rules built on top of the Community's standards.
Všechny jsou však založené na minimální harmonizaci, čímž nás zanechávají ve spleti vnitrostátních předpisů, postavených nad normy Společenství.
EnglishNew agencies are being created on a case-by-case basis, leading to a non-transparent patchwork of regulatory agencies, executive agencies and other Community bodies.
Nové agentury se vytváří případ od případu, což vede k netransparentní struktuře regulačních agentur a dalších orgánů Společenství.
EnglishThe European continent is a vast patchwork of languages and customs, and the differences between the countries that form it are often more obvious than the common threads.
Evropský kontinent je obrovskou mozaikou jazyků a zvyklostí a rozdíly mezi zeměmi, které jej tvoří, jsou často patrnější než společné vazby.
EnglishWe know that it is the very foundations of the political system that are in question, based as they are on the subtle balance between the different religious faiths in the Lebanese patchwork.
Víme, že jde o samotné základy politického systému, vycházející z křehké rovnováhy mezi různými náboženstvími v libanonské skládačce.
EnglishThe fledgling biogas sector needs meaningful start-up support with a uniform support instrument across the EU rather than the sporadic patchwork of support which we have at the moment.
Nové odvětví bioplynu potřebuje pro začátek smysluplnou podporu a jednotný nástroj podpory v celé EU spíše než onu sporadickou mozaiku podpory, kterou máme v současnosti.
English. - (DE) This report contains every conceivable thing; it is a veritable patchwork, reminiscent of the result of a rapid brainstorming session on agriculture and mountainous areas.
písemně. - (DE) Tato zpráva obsahuje všechno možné; jedná se o skutečnou slátaninu, připomínající výsledek rychlého brainstormingu o zemědělství a horských oblastech.