EN

paths {plural}

volume_up
paths (also: pathways)
paths (also: trails)

Synonyms (English) for "path":

path
flight path
approach path

Context sentences for "paths" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAtypical contracts, secured professional paths and new forms of social dialogue (
Atypické smlouvy, zabezpečené profesní dráhy a nové formy sociálního dialogu (
EnglishFor each of these paths, the customer could've clicked on either ad, or both.
V případě každé z těchto cest mohl zákazník kliknout na jednu z reklam nebo na obě.
EnglishA variety of trees and a range of paved paths add the finishing touches.
Celkový vzhled parku dotvářejí různé druhy stromů a řada dlážděných chodníčků.
EnglishWe also need a nuanced response to the issue of the various routes and paths.
Rozmanitá odpověď je ostatně žádána i u otázky různých zásobovacích cest.
EnglishWe have to show that we have learned something from all these crises and are striking new paths.
Musíme ukázat, že jsme se z těchto krizí poučili a že se vydáváme novými cestami.
EnglishIn its resolution the European Parliament will highlight the paths it considers appropriate.
Evropský parlament ve svém usnesení ukáže cesty, které považuje za vhodné.
EnglishOur own country, Sweden, is currently looking for new and interesting paths.
Naše země, Švédsko, hledá v současné době nové a zajímavé způsoby.
EnglishParliament wants to make a contribution because we are following the latter of these two paths.
Parlament k tomu chce přispět, protože se řídíme druhým z uvedených postupů.
EnglishOur own system will enable us to define the best possible constellation of flight paths for Europe.
Náš vlastní systém nám umožní určit nejlepší možné schéma letových tras pro Evropu.
EnglishIt should enable people undergoing training to choose their own career paths.
Měl by umožnit lidem, kteří projdou odbornou přípravou, aby si zvolili svou vlastní profesní cestu.
EnglishThis is where our paths diverge - no middle ground is possible.
V tom se naše cesty rozcházejí a žádná zlatá střední cesta zde není možná.
EnglishOur paths diverge completely on the Lisbon Treaty, Mr Barroso.
Naše cesty, pane Barroso, se v otázce Lisabonské smlouvy zcela rozcházejí.
EnglishObviously, we are more committed than ever to pursuing our paths of reform.
Samozřejmě se ještě více snažíme držet se své cesty reformy.
EnglishI think that by continuing on these paths, we can move towards a more honest tax policy.
Budeme-li se ubírat touto cestou, domnívám se, že se můžeme přiblížit k upřímnější daňové politice.
EnglishTogether we - Europe, China and others - must seek out new paths.
Dnes musíme společně - Evropa, Čína a ostatní - hledat nové cesty.
EnglishAs you know, new governments in the region are trying to follow new paths to resolve this problem.
Jak jistě víte, nové vlády v oblasti se snaží hledat další cesty, jak tento problém vyřešit.
EnglishWhen they separated, they made choices that led to very divergent paths for their sets of rules.
Když se rozdělili, udělali rozhodnutí, která vedla k rozdílným cestám pro jejich sady pravidel.
EnglishSecure career paths are an essential aspect of a social Europe.
Podstatný aspekt sociální Evropy jsou zabezpečené profesní dráhy.
EnglishAtypical contracts, secured professional paths and new forms of social dialogue (short presentation)
Atypické smlouvy, zabezpečené profesní dráhy a nové formy sociálního dialogu (krátké přednesení)
EnglishClearly, in every crisis there is also an opportunity for development: to change paths, to make a switch.
Je jasné, že v každé krizi existuje i příležitost k rozvoji: změnit cesty, přehodit výhybku.