"pathways" translation into Czech

EN

"pathways" in Czech

EN pathways
volume_up
{plural}

pathways (also: paths)

Synonyms (English) for "pathway":

pathway

Context sentences for "pathways" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, I am unable to subscribe to the pathways and options described in this report.
Já však nejsem schopna přijmout cesty a alternativy popsané v této zprávě.
EnglishWhat you're seeing here is, we've selected the pathways in the brain of a chronic pain patient.
Zde vidíte jak jsme jsme vybrali cesty v mozku pacienta, který trpí chronickou bolestí.
EnglishThe connections of the brain's neural network determines the pathways along which neural activity flows.
Spojení nervové sítě v mozku určují, kterými cestičkami se nervová aktivita bude ubírat.
EnglishWe are opening legal migration pathways to help both developing and developed economies.
Otevíráme cesty legálnímu přistěhovalectví s cílem pomoci rozvíjejícím se zemím i rozvinutým ekonomikám.
EnglishSo we should have some flexibility on the pathways that we can define after 2020.
Měli bychom si proto nechat do jisté míry otevřené možnosti pro stanovení harmonogramů pro období po roce 2020.
EnglishDo they allow for pollination, pollinator pathways that bees and butterflies and such can come back into our cities?
Berou v úvahu opylení, pylové stezky, po nichž se včely a motýli mohou vrátit do našich měst?
EnglishAnd you have all these pathways going on at the same time.
A všechny tyto cesty běží ve stejný čas.
EnglishThis is just a collection of pathways in the cell.
EnglishIf however, we can go back and alter our relationship, re-vision our relationship to past people and events, neural pathways can change.
Jestliže se však dokážeme vrátit a změnit náš vztah, přehodnotit náš vztah k minulým lidem a událostem, nervové cesty se mohou změnit.
EnglishIt turns out that cognitive research shows when we are able to do this, it manifests neurologically -- neural pathways are created in the brain.
Kognitivní výzkum nám říká, že když jsme toho schopni, tak se to neurologicky projeví -- nervové cesty se vytvoří v našem mozku.
EnglishAnd over time, these neural pathways become hardwired, they become the norm -- even if it's bad for us because it causes us stress and anxiety.
A za určitou dobu se tyto cesty propojí napevno, stanou se normou -- i když je to pro nás špatné, protože nám to způsobuje stres a úzkost.
EnglishEven in their own country they find their educational pathways blocked by poor integration of the different parts of their national education system.
Dokonce i v jejich vlastní zemi jsou jejich vzdělávací cesty blokovány slabou integrací různých částí vnitrostátního vzdělávacího systému.
EnglishThis plan shows three pathways by which the European Union could cut its CO2 emissions by 80 per cent by 2050, in line with our Kyoto aspirations.
Tento plán naznačuje tři způsoby, jak by Evropská unie mohla snížit do roku 2050 své emise CO2 o 80 procent, v souladu s cíli Kjótského protokolu.
EnglishI therefore hope that all Member States can invest greater resources in the development of increasingly specific and high-level professional pathways.
Doufám proto, že všechny členské státy budou moci investovat větší množství prostředků do rozvoje stále specifičtějších profesních drah na stále vyšší úrovni.
EnglishIn the EQF we have a tool that serves the mobility of European citizens, whether as part of training pathways or as part of professional mobility.
Evropský kvalifikační rámec je pro nás nástrojem, který slouží mobilitě evropských občanů, ať již jako součást odborné přípravy, nebo jako součást mobility odborníků.
EnglishIn fact, during the European Council, I had mentioned the possibility of having some modulation in our offer, namely the possibility of constructing some pathways beyond 2020.
Na zasedání Evropské rady jsem se zmínil o možnosti zmírnění formulace naší nabídky, zejména možnost vytvořit harmonogramy sahající až za rok 2020.
EnglishYou see, if you have, over time, reacted negatively to past events and people, neural pathways are laid down by chemical and electrical signals that are sent through the brain.
Víte, pokud jste někdy v minulosti reagovali negativně na lidi a události, vytvoří se nervové cesty z chemických a elektrických signálů probíhajících mozkem.