"patient" translation into Czech

EN

"patient" in Czech

CS

EN patient
volume_up
{noun}

1. medicine

patient
I therefore also want the patient to be at the centre of the information.
Proto také požaduji, aby byl pacient při poskytování informací na prvním místě.
Patient: Their shapes ... This one is a circle, and this is a square.
Pacient: Jejich tvary... ~~~ Tento je kruh a tento je čtverec.
And when my ritual began, this very voluble patient began to quiet down.
Když jsem začal svůj rituál, tento velice hovorný pacient se začal zklidňovat a utichat.

Synonyms (English) for "patient":

patient

Context sentences for "patient" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, it is clearly wrong that a lot will depend on a patient's ability to pay.
Zároveň je však nepochybně špatně, že hodně závisí na pacientově solventnosti.
EnglishThe first patient is in excruciating pain because she has several rotten molars.
První pacientka trpí mučivou bolestí, protože má několik shnilých stoliček.
EnglishThat is why we need to act quickly and determinedly for patient planet Earth.
Z toho důvodu musíme jednat rychle a rozhodně pro záchranu pacienta, planety Země.
EnglishThis is the outcome from a patient perspective -- same day after the treatment.
Pokud je to víc jak vteřina, je to dostačující na zničení bílkovin v buňce.
EnglishThat was the experience of my patient, Chandler, whom you see in the photograph.
Přesně tohle prožívala má pacientka Chandler, kterou vidíte na fotografii.
EnglishOn the minus side, I would mention the failure to implement patient mobility.
Jako záporný bod bych zmínil to, že se nepodařilo právně upravit mobilitu pacientů.
EnglishWe know the average American physician interrupts their patient in 14 seconds.
Známý fakt je, že průměrný americký lékař přeruší svého pacienta asi po 14 vteřinách.
EnglishSo here's actually the patient survival data from eight different types of cancer.
Zde vidíte skutečné údaje o přežití pacientů u osmi různých druhů rakoviny.
EnglishRight, so, a doctor says to his patient, "I have bad news and worse news.
Takže, doktor říká svému pacientovi, "Mám pro tebe špatnou a ještě horší zprávu.
EnglishWe are discussing a directive on patient mobility, not on health services.
Projednáváme směrnici o volném pohybu pacientů, nikoli o zdravotnických službách.
EnglishFor example a transplant could be allowed from one HIV-positive patient to other.
Mohla by se například umožnit transplantace od jednoho HIV pozitivního pacienta jinému.
EnglishHowever, such prior authorisation must not be used to limit patient choice.
Takové předchozí povolení ale nesmí být používáno k omezení pacientovi volby.
EnglishPerhaps we have actually been too patient where economic governance is concerned.
Možná jsme skutečně byli příliš trpěliví, pokud jde o správu hospodářských záležitostí.
EnglishThe proposal will at the same time improve patient rights, as Mrs Roth-Behrendt said.
Návrh současně zvýší práva pacientů, jak konstatovala paní poslankyně Roth-Behrendt.
EnglishThe regulation thus represents a significant step towards patient mobility in the EU.
Tento právní předpis tedy představuje významný krok směrem k mobilitě pacientů v EU.
EnglishOne final story: this is Kelly Young, a rheumatoid arthritis patient from Florida.
Poslední příběh: toto je Kelly Youngová trpí revmatoidní artritidou, pochází z Floridy.
EnglishMajority of the physicians now choose to let the patient go to hip replacement.
Většina lékařů se rozhodne nechat pacienta pokračovat k operaci na totální náhradu kyčle.
EnglishTo emerge from such a trauma takes time and perseverance, and we too must be patient.
Dostat se z tohoto traumatu bude vyžadovat čas a vytrvalost a my musíme být trpěliví.
EnglishI am pleased that this report also talks about patient mobility in the EU.
Těší mě, že se tato zpráva rovněž zmiňuje o mobilitě pacientů v rámci Evropské unie.
EnglishThat will cause the patient to suffer, but just a little and much less than before.
To způsobí pacientovi trápení ale jenom malé a mnohem menší než předtím.

Other dictionary words