"patient information" translation into Czech

EN

"patient information" in Czech

See the example sentences for the use of "patient information" in context.

Similar translations for "patient information" in Czech

patient noun
Czech
patient adjective
information noun

Context sentences for "patient information" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI, like others, feel there should be far more patient information now.
Stejně jako ostatní si myslím, že by nyní pacienti měli mít více informací.
EnglishWe all know that patient information about medicines is a controversial topic.
Všichni víme, že informovanost pacientů o léčivých přípravcích představuje velmi kontroverzní téma.
EnglishThese statistics show that patient information can even save money.
Tyto statistiky ukazují, že informovanost pacientů dokonce šetří peníze.
EnglishFinally, commendable progress has been made in terms of cooperation and patient information.
Chvályhodného pokroku bylo také dosaženo, pokud jde o spolupráci a informace poskytované pacientům.
EnglishWhilst it stresses the right to advertise, it ultimately asserts the patient's right to information.
Ačkoliv zdůrazňuje právo na reklamu, směrnice především prosazuje právo pacientů na informace.
EnglishOne among very many issues is undoubtedly patient information and the safety of medicinal products.
Jedním z mnoha problémů jsou nepochybně informace týkající se pacientů a bezpečnost léčivých přípravků.
EnglishThis legislation improves patient information, quality of care, costs and reimbursement procedures.
Tento právní předpis zlepšuje informovanost pacientů, kvalitu péče a postupy týkající se nákladů a jejich náhrady.
EnglishThe large majority that approved this document were convinced about the defence of the patient's right to information.
Velká většina, která tento dokument schválila, byla přesvědčena o ochraně práva pacientů na informace.
EnglishSince it focuses on the patient's right to information, I fully support the report, which includes some important innovations.
Plně podporuji zprávu, jež obsahuje mnoho důležitých inovací, vzhledem k tomu, že se zaměřuje na právo pacienta na informace.
EnglishI voted in favour of the report because it provides a clear and sustainable improvement to patient information on medicinal products.
Hlasoval jsem pro tuto zprávu, protože poskytuje jasné a dlouhodobě udržitelné zlepšení informací pro pacienty o léčivých přípravcích.
EnglishThe central focus is the patient's right to information, with the active participation of organisations that represent citizens, particularly patients.
Ústředním hlediskem je právo pacienta na informace spolu s aktivní účastí organizací zastupující občany, především pacienty.
EnglishParliament has taken a stand to protect citizens and defend a patient's right to better information, and it has not given in to pressure from pharmaceutical companies.
Postavil se na ochranu občanů, hájí právo pacientů na lepší informace a neustoupil tlaku farmaceutických firem.
EnglishI would like to draw your attention to statistics produced by the European Medicines Agency which has been investigating the possible effects of improved patient information.
Rád bych vás upozornil na statistiky Agentury pro léčivé přípravky, která zkoumala možný dopad lepší informovanosti pacientů.
EnglishI do not believe the text that has just been adopted will actually change the reality of patient's access to information much, which I think is a missed opportunity.
Nedomnívám se, že tento text, který byl právě schválen, skutečně hodně změní skutečný přístup pacientů k informacím, což pokládám za nevyužitou příležitost.
EnglishThere are many of us who are not fooled by the impact of this 'patient information' directive and know that it will have no benefit in actually improving the health of Europeans.
Mnoho z nás se však dopadem této směrnice o informovanosti pacientů nenechá zmást a je si vědomo toho, že nebude mít žádný skutečný přínos pro zlepšení zdraví Evropanů.

Other dictionary words

English
  • patient information

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Vietnamese dictionary.