"patio" translation into Czech

EN

"patio" in Czech

EN patio
volume_up
{noun}

patio (also: backyard, yard, curtilage)
patio (also: porch, veranda, verandah)

Synonyms (English) for "patio":

patio
English

Context sentences for "patio" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMany landlords have now acted shrewdly and have put up these patio heaters outside.
Mnozí hospodští bystře zareagovali a postavili před své podniky venkovní ohřívače vzduchu.
EnglishThus the VVD opposes a ban on patio heaters, but supports innovative solutions to combat inefficiency.
Proto je VVD proti zákazu ohřívačů vzduchu, ale podporuje inovační řešení, která bojují s neúčinností.
EnglishWe therefore oppose such things as bans on patio heaters and tax concessions for building demolitions.
Stavíme se proto proti takovým věcem, jako jsou zákazy ohřívačů vzduchu a daňové úlevy za demolice budov.
EnglishAfter all - and hopefully - innovation in response to efficiency standards may deliver more efficient patio heaters.
Nakonec - a doufejme - inovace reagující na standardy účinnosti může přinést účinnější ohřívače vzduchu.
EnglishA specific reference is made to patio heaters or Heizpilze - 'heat toadstools', as some people call them in Germany.
Konkrétní zmínka je zde o venkovních ohřívačích vzduchu nebo Heizpilzy - "ohřívací houby", jak jim říkají někteří Němci.
EnglishThe report must be regarded as an incentive for industry to develop more energy-efficient appliances - patio heaters, for example.
Zprávu je třeba považovat za pobídku průmyslu, aby vytvářel energeticky účinné spotřebiče - například ohřívače vzduchu.
EnglishI have no problem with investigating ways of making 'space heaters' more efficient, but I am not in favour of banning 'patio heaters'.
Nečiní mi potíže zkoumat způsoby, jak zvýšit účinnost "zařízení pro prostorové vytápění", ale nepodporuji zákaz "ohřívačů vzduchu".
EnglishWhat worries me is that it is a completely disproportionate measure to ban the use of these patio heaters, which contribute less than 0.1% to CO2 emissions.
Znepokojuje mě však, že zákaz těchto ohřívačů vzduchu, které přispívají k emisím CO2 méně než 0,1 %, je naprosto nevyvážené opatření.
EnglishWe therefore have to say 'no' to a ban on patio heaters, and we say 'no' to tax concessions for building demolitions and to the public funding of energy-saving.
Proto musíme říci "ne" zákazu venkovních ohřívačů vzduchu a říkáme "ne" daňovým úlevám pro demolice budov a veřejnému financování energetických úspor.
EnglishOr do we want to outlaw patio heaters at the Christmas markets that we know from Germany and - yes, Claude - from Luxembourg as well as from Belgium and Austria?
Nebo chceme venkovní ohřívače vzduchu na vánočních trzích, které známe z Německa a - ano, Claude - také z Lucemburska stejně jako z Belgie a Rakouska, postavit mimo zákon?
EnglishIt seems particularly unreasonable to pick on patio heaters (paragraph 16), which have become widespread as a direct consequence of the UK Government's anti-smoking legislation.
Zejména se zdá nerozumné zaměřit se na ohřívače vzduchu (odstavec 16), které se rozšířily jako přímý důsledek protikuřácké legislativy vlády Spojeného království.