"peace" translation into Czech

EN

"peace" in Czech

EN peace
volume_up
{noun}

peace (also: peacetime)
There will never be security without peace, or peace without justice.
Nikdy nebude existovat bezpečnost bez míru, ani mír bez spravedlnosti.
Peace reigned among the nations of the Eastern bloc, but it was the peace of the prison courtyard.
Mezi národy východního bloku vládl mír, ale byl to mír vězeňského dvora.
It is only by means of legal, agreed political solutions that peace can be ensured.
Mír lze zajistit jen prostřednictvím legálních a dojednaných politických řešení.
The peace and security of its 18,000 inhabitants is guarded by 26 Municipal Police officers.
Klid a pocit bezpečí 18 000 obyvatel zajišťuje 26 strážníků Městské policie.
I hope this will bring peace and order back to our proceedings.
Doufám, že tím do našeho jednání opět vnesu klid a pořádek.
But on that mountain where we gain that beautiful peace of mind, what are we really achieving?
Ale na této hoře, kde jsme získali nádherný klid mysli, čeho jsme skutečně dosáhli?
peace (also: room, tranquillity)
The work they have done in this area has brought peace to many families.
Práce, kterou v této oblasti odvedl, přinesla pokoj do mnoha rodin.
May it be a nation where peace and justice are intertwined.
Ať je státem, v němž se pokoj bude snoubit se spravedlností.
In that spirit, let me start by wishing all our citizens in Europe peace of mind.
Dovolte mi začít v tomto duchu tím, že všem občanům Evropy popřeji pokoj duše.

Context sentences for "peace" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe European Union has a great responsibility to promote peace internationally.
Evropská unie má velkou odpovědnost za prosazování míru na mezinárodní úrovni.
EnglishThe Goma Conference on peace, security and development opened a few days ago.
Před několika dny byla v Gomě zahájena konference o míru, bezpečnosti a rozvoji.
English(SV) Mr President, Europe today is a continent defined by peace and democracy.
(SV) Pane předsedající, Evropa je dnes kontinentem definovaný mírem a demokracií.
EnglishAnd I hope that someday we'll all live together in peace and respecting each other.
A doufám, že jednoho dne budeme žít všichni společně v míru a vzájemném respektu.
EnglishThese realities give Europe an important and prominent role in the future of peace.
Tato skutečnost propůjčuje Evropě významnou a prominentní roli v budoucím míru.
EnglishI was in China in August, I said, "You should have 50,000 peace keepers in Iraq.
V srpnu jsem řekl v Číně, "Měli byste uvolnit 50.000 vojáků pro mírové síly v Iráku.
EnglishA Europe that is whole, a Europe that is free and a Europe that is at peace.
Evropa, která je jednotná, Evropa, která je svobodná, Evropa, která žije v míru.
EnglishAll sides respect Europe's neutral role and model of regional progress and peace.
Všechny strany respektují neutrální roli Evropy a model regionálního rozvoje a míru.
EnglishA dove may be a symbol of peace, but in Shutka, pigeons cause fierce arguments.
Všude na světě je holubice symbolem míru, ale v Šutce je předmětem největších sporů.
EnglishIt may be very difficult to guarantee social peace without a European minimum wage.
Sociální smír lze bez stanovení evropské minimální mzdy zaručit jen velmi obtížně.
EnglishYou are a powerful vehicle for peace, stability and prosperity in your own region.
Jste mocným nástrojem míru, stability a prosperity ve vašem vlastním regionu.
EnglishChristianity and other religions are peace movements like the European Union.
Křesťanství a ostatní náboženství jsou mírová hnutí stejně jako Evropská unie.
EnglishThe leaders of Europe have the ability to lead the peace process also in Sudan.
Vedoucí představitelé Evropy jsou schopni vést mírový proces také v Súdánu.
EnglishWe have an obligation to exert pressure to achieve a fair solution and peace.
Naší povinností je vyvíjet tlak na to, aby se docílilo spravedlivého řešení a míru.
EnglishThe historic direction of peace-making and agreement must at any rate be welcomed.
V každém případě je třeba přivítat historickou cestu budování míru a dohody.
EnglishGood cooperation so far has proved essential to maintain peace in this area.
Dobrá spolupráce se doposud ukázala jako nezbytná pro udržení míru v této oblasti.
EnglishLet me make myself clear: without such intervention a peace conference cannot succeed.
Dovolte mi vyjádřit se jasně: bez této intervence nemůže mírová konference uspět.
EnglishIt only increases the social problems and may permanently jeopardise social peace.
Jenom to zostřuje sociální problémy a může to trvale ohrozit sociální smír.
EnglishIt is a new chapter in an effort to fully use culture as a tool for peace.
Je to nová kapitola v úsilí plně využívat kulturu jako nástroj pro posílení míru.
EnglishI headed the Middle East Peace Process section in the British Foreign Ministry.
Vedl jsem rezort mírových jednání britského ministerstva zahraničí na Středním východě.