EN

plan {noun}

volume_up
The European plan, as you know, unfortunately falls well short of the American plan.
Jak víte, evropský plán není naneštěstí tak uspokojivý jako plán americký.
If the active plan is the one that you want to delete, make a different plan the active plan.
Pokud je plán, který chcete odstranit, aktivní, nastavte jako aktivní jiný plán.
The plan that you just created automatically becomes the active plan.
Plán, který jste právě vytvořili, se automaticky stane aktivním plánem.
The Commission's services have prepared a draft of this joint interim plan for reforms.
Útvary Komise připravily návrh tohoto společného prozatímního plánu reforem.
This is what the Commission's proposal for a directive and the action plan are about.
Právě tím se zabývá jak návrh Komise na směrnici, tak akční plán.
The proposal forms part of the European Economic Recovery Plan.
Návrh je součástí Evropského plánu hospodářské obnovy.
The first is: we demand that the project should have a business plan.
První: požadujeme, aby měl projekt podnikatelský plán.
However, I believe that the project must have clear business plans.
Jsem však přesvědčena, že projekt musí mít jednoznačný podnikatelský záměr.
However, it is also useful in terms of territorial planning and local development.
Projekt je však rovněž užitečný z hlediska územního plánování a místního rozvoje.
Firstly, each Member State will draw up national action plans establishing targets, measures and timetables to reduce risks and dependence on pesticides.
Za prvé, každý členský stát připraví své národní akční plány, v nichž si vytyčí cíle, opatření a časový rozvrh pro redukování rizik a závislosti na pesticidech.
However, I believe that the project must have clear business plans.
Jsem však přesvědčena, že projekt musí mít jednoznačný podnikatelský záměr.
I welcome the Commission's intention to draw up partner national action plans for children.
Vítám záměr Komise vypracovat partnerské národní akční plány pro děti.
The most effective way for an investor to obtain venture capital is to select a few investors and to present them with a business plan.
Nejúčinnější způsob, jak získat investora venture kapitálu, je vybrat si několik investorů a těm pak předložit podnikatelský záměr.
CS

Plano {proper noun}

volume_up
1. "město - Spojené státy americké", geography
Plano

Context sentences for "plan" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

English(RO) The action plan on urban mobility is a must for the EU's urban communities.
(RO) Akční plán o městské mobilitě je pro městská společenství v EU nezbytností.
EnglishThe 12 points set out in the report provide a clear action plan for the future.
Dvanáct bodů uvedených v této zprávě poskytuje jasný akční plán pro budoucnost.
EnglishAlso worth mentioning is that in 2007 the EU-Lebanon Action Plan came into effect.
Je třeba také zmínit, že v roce 2007 vstoupil v účinnost akční plán EU - Libanon.
EnglishWe have an idea of how much funding will be needed to implement the global plan.
Máme představu o tom, kolik prostředků bude pro realizaci globálního plánu potřeba.
EnglishIn other words, we need greater reliability and we need to be able to plan ahead.
Jinak řečeno potřebujeme větší spolehlivost a musíme být schopni plánovat dopředu.
EnglishParliament is looking at an action plan on implementing energy policy for Europe.
Parlament stojí před akčním plánem na zavedení energetické politiky v Evropě.
English(FR) Madam President, much has been said about the action plan on Afghanistan.
(FR) Paní předsedající, o akčním plánu pro Afghánistán toho bylo řečeno mnoho.
EnglishThis deployment plan exists, but it is a costly operation and a big investment.
Tento plán rozmístění existuje, ale je to nákladná operace a velká investice.
EnglishThis plan establishes the link between health, the environment and research policy.
Tento plán vytváří vazbu mezi politikou zdraví, životního prostředí a výzkumu.
EnglishDoing this adjusts settings only for the power plan that you're currently using.
Tímto postupem upravíte nastavení jen u schématu, které aktuálně používáte.
EnglishThis initiative was previewed in the Commission's recovery plan the previous month.
Tato iniciativa byla Komisí zmíněna již v jejím plánu obnovy z předchozího měsíce.
EnglishThe package will include a requirement for the plan to be reviewed in three years.
Balík opatření bude obsahovat i požadavek, aby byl plán po třech letech přezkoumán.
EnglishOur plan is based on what we found out then and discussed with our partners.
Náš plán vychází z toho, co jsme tehdy zjistili a projednali se svými partnery.
EnglishI would like to make a few general and a few specific remarks regarding the plan.
Chtěla bych se k plánu vyjádřit několika obecnými a několika konkrétními poznámkami.
EnglishRecovery plan for bluefin tuna in the Eastern Atlantic and the Mediterranean (vote)
Obnova stavů tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři (hlasování)
English(CS) Mr Chairman, I welcome the report on the Action Plan for Energy Efficiency.
(CS) Pane předsedo, vítám zprávu o akčním plánu pro energetickou účinnost.
EnglishI congratulate the EIB on its successful activities and ambitious business plan.
Blahopřeji EIB k jejím úspěšným činnostem a ambicióznímu obchodnímu plánu.
EnglishMake sure that the power plan that you want the computer to use is selected.
Ujistěte se, zda je vybráno schéma napájení, které chcete v počítači používat.
EnglishThis 2010 budget, however, relates, above all, to the economic recovery plan.
Rozpočet na rok 2010 se však vztahuje v prvé řadě k plánu hospodářské obnovy.
EnglishThe new strategy must be a concrete action plan with realistic, verifiable goals.
Nová strategie musí být konkrétním akčním plánem s realistickými a ověřitelnými cíly.

Synonyms (English) for "plan":

plan
planned
planning