"plugged" translation into Czech

EN

"plugged" in Czech

CS

EN plugged
volume_up
{adjective}

plugged (also: clogged, congested, jammed, stuffy)
volume_up
ucpaný {adj. m}
plugged (also: corked, stoppered)

Context sentences for "plugged" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Ethernet cable is plugged into your network adapter (wired networks only).
Kabel sítě Ethernet je připojen do síťového adaptéru (pouze u kabelových sítí).
EnglishFirst, on the computer that the printer is plugged in to, follow these steps.
Nejprve proveďte v počítači, k němuž je tiskárna připojená, následující kroky.
EnglishWhat does this mean for the future of mankind, where we're all plugged into this borg?"
Co tohle znamená pro budoucnost lidstva, kde jsme všichni napojeni na tohoto borga?"
EnglishSo they plugged him in again, and this time they used 110 volts for half a second.
Připojili ho tedy znova a tentokrát použili 110 voltů na půl sekundy.
EnglishChange the Turn off display after setting to Never for both On battery and Plugged in.
Změňte nastavení v okně Vypnout obrazovku po na Nikdy v polích Baterie iNapájen ze sítě.
EnglishAn external TV tuner that can be plugged into an available USB port or IEEE 1394 port.
Externí tuner, který lze zapojit do dostupného portu USB nebo IEEE 1394.
EnglishOf course you should make sure the printer is plugged into an outlet and that it’s turned on.
Samozřejmě musíte zkontrolovat, jestli je tiskárna zapojená do zásuvky a zapnutá.
EnglishIf the device isn’t plugged in, hold down SHIFT and plug in the device.
Pokud není zařízení připojeno, stiskněte a podržte klávesu SHIFT a připojte zařízení.
EnglishIf the device isn’t plugged in, hold down SHIFT and plug in the device.
Pokud není zařízení připojeno, stiskněte a přidržte klávesu SHIFT a připojte zařízení.
EnglishIf this is a wired network device, make sure it's plugged into the network and turned on.
Jedná-li se o kabelové síťové zařízení, zkontrolujte, zda je připojené k síti a zapnuté.
EnglishChange the Turn off display after setting to Never for both On battery and Plugged in.
Změňte nastavení Vypnout obrazovku po u položek Baterie i Napájení ze sítě na hodnotu Nikdy.
EnglishIf your music is stored on an external hard drive, make sure the drive is plugged in.
Pokud máte hudbu na externím pevném disku, musí být disk připojený.
EnglishThe Ethernet cable is plugged correctly into the Ethernet port on the modem and on your computer.
Kabel sítě Ethernet je správně připojený k portu sítě Ethernet v modemu a v počítači.
EnglishThe phone line is plugged correctly into the modem and the phone jack.
Do modemu a telefonní zásuvky je správně zapojená telefonní šňůra.
EnglishYour mobile PC is plugged in and the battery is fully charged.
Mobilní počítač je napájený z elektrické sítě a baterie je úplně nabitá.
EnglishChange the Put the computer to sleep setting to Never for both On battery and Plugged in.
Změňte nastavení v okně Převést počítač do režimu spánku na Nikdy v polích Baterie iNapájen ze sítě.
EnglishVerify that the Media Center Extender is plugged in and turned on.
Ověřte, zda je zařízení Media Center Extender zapojené a zapnuté.
EnglishCheck that all cables are plugged in to the correct locations.
Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely zapojeny ve správných místech.
EnglishIf you have speakers, make sure they're plugged into a working power source and turned on.
Pokud používáte reproduktory, ujistěte se, zda jsou připojeny k funkčnímu zdroji napájení a zapnuty.
EnglishMake sure your speakers are plugged in and are working correctly.
Ujistěte se, že jsou připojené reproduktory a že správně fungují.