"plunged into" translation into Czech

EN

"plunged into" in Czech

See the example sentences for the use of "plunged into" in context.

Similar translations for "plunged into" in Czech

plunged verb
to plunge verb
into preposition
Czech

Context sentences for "plunged into" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe stock of AIG has plunged more than 90 %, from USD 72 last year to USD 2.05.
Akcie AIG poklesly o více než 90 %, ze 72 dolarů v loňském roce na 2,05 dolarů.
EnglishIn the last four months, Côte d'Ivoire has plunged into a deep political crisis.
V posledních čtyřech měsících se Pobřeží slonoviny zmítá v hluboké politické krizi.
EnglishThis plunged us into uncertainty in a way that could quite easily have been avoided.
Tím jsme se ocitli v nejistotě, čemuž by bývalo možné docela snadno předejít.
EnglishIt affects both families and individuals, who are plunged into real difficulties.
Postihuje rodiny i jednotlivce, kteří jsou vehnáni do skutečných obtíží.
EnglishHe committed murder and plunged many people, including his own family, into grief and despair.
Vraždil a kromě mnoha dalších uvrhl do smutku a beznaděje i svou vlastní rodinu.
EnglishThen the demons of the 20th century that plunged this continent into misery will quickly reappear.
Pak se běsi 20. století, kteří na tomto kontinentě způsobili peklo, opět rychle vynoří.
EnglishThis crisis, which began in the financial sector, has plunged the European economy into severe recession.
Tato krize, která začala ve finančním sektoru, uvrhla evropské hospodářství do těžké recese.
EnglishHe said that 65 million more human beings will be plunged into extreme poverty in our world this year alone.
Řekl, že jen v tomto roce bude ve světě uvrženo do extrémní chudoby dalších 65 milionů lidí.
EnglishThat war plunged Europe into terror, claimed millions of victims and divided our continent for nearly half a century.
Tato válka Evropu uvrhla do hrůzy, vyžádala si miliony obětí a téměř na půl století náš kontinent rozdělila.
EnglishAt a time when the global economy is plunged into crisis, there are, without doubt, other priorities for the European budget.
V době, kdy globální ekonomika zabředla do krize, existují pro evropský rozpočet bezpochyby jiné priority.
EnglishAccording to the World Bank, over 44 million people have been plunged into dire poverty as a result of rising food prices.
Podle Světové banky bylo v důsledku rostoucích cen potravin uvrženo do hluboké chudoby více než 44 milionů lidí.
EnglishA year later, Greece plunged into recession.
O rok později se Řecko ponořilo do recese.
EnglishOn the contrary, it has plunged them into it.
EnglishThe statistic is that, whenever food prices increase by 1%, 16 million people around the world are plunged into dire poverty.
Statistické údaje uvádí, že kdykoli ceny potravin vzrostou o 1 %, je 16 milionů lidí na celém světě uvrženo do závažné chudoby.
EnglishWhere was European governance if, one month after passing its stress tests, the Anglo Irish Bank plunged to a deficit of EUR 8 billion?
Kde byla evropská správa, když se pouhý měsíc po zvládnutí zátěžových testů Anglo Irish Bank propadla do deficitu 8 miliard eur?
EnglishI condemn the violence and the loss of human life that have plunged numerous families and all Christian communities throughout the world into mourning.
Odsuzuji násilí a ztráty lidských životů, které uvrhly mnoho rodin a křesťanských komunit po celém světě do smutku.
EnglishThe result of these developments could be more conflict, exploitation and poverty in response to the crisis into which capitalism has plunged the world.
Tento vývoj může vyústit v další konflikty, vykořisťování a chudobu jako reakce na krizi, do níž byl svět kapitalismem uvržen.
EnglishThe second issue: Your country could be under cyberattack with entire regions plunged into total darkness, and you may not even know who's attacking you.
Druhý problém: Vaše země může být pod kyber-útokem takovým způsobem, že celé oblasti zahalí tma, a vy přitom ani nevíte, kdo na vás útočí.
EnglishYou have plunged into a polemic with the President of the ECB and with two Commissioners, but they represent our Union and the policies we have agreed.
Pustil jste se do polemiky s guvernérem Evropské centrální banky a se dvěma komisaři, ale oni zastupují naši Unii a politické zásady, na kterých jsme se dohodli.
EnglishFrom this news, it is absolutely clear that Haiti, plunged into total chaos and left without support, is not coping with the effects of that terrible tragedy.
Z těchto zpráv zcela jasně vyplývá, že Haiti, uvržené do totálního chaosu a ponechané bez podpory, se samo nedokáže vyrovnat s následky této hrozné tragédie.

Other dictionary words

English
  • plunged into

More translations in the English-Vietnamese dictionary.