"pluralistic" translation into Czech

EN

"pluralistic" in Czech

EN pluralistic
volume_up
{adjective}

pluralistic
In this context, a pluralistic media system is an essential requirement for the democratic social model.
V této souvislosti je pluralistický systém sdělovacích prostředků základním požadavkem demokratického sociálního modelu.
To create a pluralistic system of the rule of law, Ukraine must start by efficiently making changes to its electoral law and criminal legislation.
Aby Ukrajina vytvořila pluralistický systém právního státu, musí začít s účinnými změnami svého volebního zákona a trestněprávních předpisů.
pluralistic (also: plural, pluralist)
But everybody's got -- and I believe in a pluralistic society -- everybody's betting on something.
Ale každý musí – a já věřím v pluralitní společnost – každý vsází na něco.
The aim is a rapid transition to a peaceful, democratic and pluralistic Egypt.
Cílem je rychlý přerod v pokojnou, demokratickou a pluralitní zemi.
What we often aren't really aware of is the fact that China is extremely diverse and very pluralistic, and in many ways very decentralized.
Často si ale neuvědomujeme skutečnost, že Čína je nesmírně různorodá, velmi pluralitní a v řadě ohledů silně decentralizovaná.

Context sentences for "pluralistic" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt certainly includes the right to receive information from multiple pluralistic sources.
Tato svoboda určitě zahrnuje právo přijímat informace z více otevřených zdrojů.
EnglishWe live in a pluralistic Europe, with different models and different values.
Žijeme v pluralistické Evropě s odlišnými modely a odlišnými hodnotami.
EnglishThis is about access to information from pluralistic sources so that the right to vote is a genuine one.
Jde o přístup k informacím z více otevřených zdrojů, aby bylo zaručeno skutečné hlasovací právo.
EnglishIt is essential to safeguard quality public television that is pluralistic, open and independent.
Je nesmírně důležité bránit kvalitní veřejnoprávní televizi, která je pluralistická, otevřená a nezávislá.
EnglishThe structure of the European banking sector must be pluralistic in order to meet the financing needs of SMEs.
Struktura evropského bankovnictví musí být pluralistická, aby mohla uspokojovat finanční potřeby malých a středních podniků.
EnglishThe development and freedom to act of independent, pluralistic means of communication are extremely important in this work.
Otázka rozvoje a svobody fungování nezávislých pluralitních komunikačních prostředků je v této práci obzvláště důležitá.
EnglishWhat is worse is that, until that point, Kenya had boasted one of the most developed and pluralistic press networks in the whole of Africa.
Horší je, že do té doby se Keňa pyšnila jednou z nejrozvinutějších pluralistických tiskových sítí v celé Africe.
EnglishI value the fact that the report was created through pluralistic parliamentary discussions and has stressed the importance of this topic.
Cením si skutečnosti, že zpráva vznikla prostřednictvím pluralitních diskusí v Parlamentu a poukázala na význam tématu.
EnglishCertain traditions have been taught, a certain truth, but to some extent there is a need to question issues and examine them from a pluralistic angle.
Určité tradice se učí, určitá pravda, ale do jisté míry je zapotřebí záležitosti zpochybňovat a zkoumat je z více úhlů.
EnglishThe Intergroup on Family and the Protection of Childhood works in Parliament as a platform for the pluralistic views of Members of all political groups.
Skupina pro rodinu a ochranu dětství funguje v Parlamentu jako platforma pluralitních názorů poslanců napříč politickými skupinami.
EnglishWe must work to create a pluralistic world that keeps its aptitude for creation intact and that can give rise to the new and to diversity.
Musíme se snažit o vytvoření pluralistického světa, který udržuje tento dar tvořivosti nedotčený a který může podnítit rozvoj nových věcí a rozmanitosti.
EnglishWe must work to create a pluralistic world that keeps its capacity for creation intact and that is able to give rise to novelty and diversity.
Musíme se snažit o vytvoření pluralistického světa, který uchovává svou schopnost tvorby nedotčenou a který je schopen podněcovat novost a rozmanitost.
English. - Mr President, freedom of expression and freedom of information represent a foundation of a free, democratic and pluralistic society.
členka Komise. - Pane předsedo, svoboda projevu a svoboda informací přestavují základ svobodné, demokratické a pluralistické společnosti.
EnglishAnd to me the correct name is jihadi terrorism because these people are fundamentalists who share a hatred of democratic, pluralistic society.
Pro mne je správným pojmenováním terorismus džihádu, protože tito lidé jsou fundamentalisté, které spojuje společná nenávist k demokratické, pluralistické společnosti.
EnglishAfter all, the common goal is to turn Turkey into a more modern, stable and prosperous democracy, based on a secular state and a pluralistic society.
Konec konců, společným cílem je proměnit Turecko v moderní, stabilní a prosperující demokracii, která se bude opírat o sekulární stát a pluralistickou demokracii.
English. - (PT) We voted against this report because its central objective is to weaken the democratic and pluralistic functioning of the European Parliament.
písemně. - (PT) Hlasovali jsme proti této zprávě, protože jejím ústředním cílem je oslabení demokratického a pluralistického fungování Evropského parlamentu.
EnglishLadies and gentlemen, these two contributions have made it clear how pluralistic the European Union is in nature, and I think that in principle we should be grateful for that.
Dámy a pánové, tyto dva příspěvky pěkně ukázaly, jaká pluralita názorů vládne v Evropské unii, a myslím si, že bychom tomu měli být v zásadě rádi.
EnglishWith regard to community and alternative media, I think that it is beyond any doubt that they can contribute towards a more pluralistic media environment and citizen awareness.
Pokud jde o občanská a alternativní média, domnívám se, že není pochyb o tom, že mohou přispět ke zvýšení plurality médií a k informovanosti občanů.
EnglishI look around me at home and I see a confident, pluralistic society far removed from the introspective sectarian Ireland in which our parents and grandparents were raised.
Doma se dívám kolem sebe a vidím sebevědomou pluralistickou společnost, velmi vzdálenou introspektivnímu sektářskému Irsku, ve kterém byli vychováváni naši rodiče a prarodiče.
EnglishThis directive needs to be implemented by all EU Member States by the end of the year and will make important contributions to a pluralistic landscape when it also comes to the online environment.
Tuto směrnici musí všechny členské státy EU provést do konce roku a směrnice významným způsobem přispěje k pluralitnímu prostředí i v on-line oblasti.