"plurality" translation into Czech

EN

"plurality" in Czech

EN plurality
volume_up
{noun}

plurality
I would like to end by saying that media plurality and freedom is a cornerstone of democracy.
Na závěr bych chtěl říci, že pluralita a svoboda sdělovacích prostředků je základem demokracie.
Those who maintain that there is no freedom or plurality of information in Italy are lying, and they know it.
Ti, kdo tvrdí, že v Itálii neexistuje svoboda nebo pluralita informací, lžou a vědí to.

Synonyms (English) for "plurality":

plurality
plural

Context sentences for "plurality" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhat about the idea of the plurality of the worlds, about life on other planets?
Jak je to s existencí více světů, s životem na ostatních planetách?
EnglishMontenegro must do more in terms of freedom, plurality and professionalism of the media.
Černá Hora musí více usilovat o dosažení svobody, plurality a odborné zdatnosti médií.
EnglishSafeguarding democracy and plurality of expression - as you have said - is essential.
Zabezpečení demokracie a plurality projevu - jak jste řekla - je nutné.
EnglishHowever, in terms of political freedom and political plurality, there has been absolutely no progress.
Nicméně pokud jde o politickou svobodu a politickou pluralitu, nedošlo vůbec k žádnému pokroku.
EnglishFor this reason I welcome the Commission's intention to develop indicators to measure the plurality of the media.
Vítám proto záměr Komise stanovit ukazatele pro zjišťování plurality sdělovacích prostředků.
EnglishThe Head of Government, the Prime Minister, is the leader of the party that gains a plurality of seats in the legislature.
Předsedou vlády se stává předseda strany, jež získala nejvyšší počet hlasů v zákonodárném shromáždění.
EnglishAs you insist in your resolution, public service broadcasters are an indispensable element for media plurality.
Jak ve svém rozhodnutí tvrdíte, veřejnoprávní stanice jsou nepostradatelným prvkem plurality sdělovacích prostředků.
EnglishWe are talking about rights, plurality and freedom.
Mluvíme o právech, pluralitě a svobodě.
EnglishAmbition, obstinacy, failure to recognise minorities and their rights, and failure to accept plurality are the cause of many tensions.
Příčinou mnoha napětí jsou ctižádost, neústupnost, neochota uznat menšiny a jejich práva a neochota uznat pluralitu.
EnglishWe need to build on this plurality in Iran in order to bring about the ultimate downfall of the unacceptable, totalitarian regime there.
V Íránu potřebujeme stavět na této pluralitě s cílem dosáhnout konečného pádu nepřijatelného, totalitního režimu v této zemi.
EnglishThe balance between the efficient operation of the Parliament and the need to recognise the plurality of voices and opinions within the Parliament must be struck with care.
Rovnováha mezi efektivní činností Parlamentu a potřebou uznat pluralitu hlasů a názorů v něm musí být pečlivě střežena.
EnglishThere was an element within the boundaries of the regime, certainly, of vitality, an element of plurality, an obvious desire for change, for openness, for reform.
Objevil se bezesporu určitý prvek uvnitř hranic režimu, prvek vitality, plurality, zjevné touhy po změně, po otevřenosti, po reformě.
EnglishAny definitive change in the present system must ensure plurality and respect the differences that are the most precious assets of Europe’s nations.
Jakákoli zásadní změna současného stavu musí zajistit pluralitu a zohlednit odlišnosti, které patří mezi největší bohatství jednotlivých evropských států.
EnglishIt also believes that each constitution should be based on a broad popular consensus and adequately reflect the plurality and diversity of each nation.
Věříme také, že by každá ústava měla být založena na širokém národním konsensu a že by měla adekvátně reflektovat pluralitu a různorodost každého národa.
EnglishIn the Czech Republic, too, we have a parliament where we are used to a plurality of views, so some of the views came as no surprise to me, although I could not fully agree with them.
I v České republice je parlament a i tam jsme zvyklí na pluralitu názorů, takže mě některé názory nepřekvapily, přestože jsem s nimi úplně nemohl souhlasit.
EnglishGreater assistance will be required from the EU, focused on institution building through reform of the police and the judiciary and guaranteeing media freedoms and plurality.
Bude zapotřebí posílené pomoci ze strany EU zaměřené na podporu budování institucí včetně reformy soudnictví a policie a na zajištění svobody a plurality sdělovacích prostředků.
EnglishThe Commissioner has already mentioned Article 301 of the Turkish Penal Code and other reforms to guarantee full and genuine freedom of expression and plurality of opinion in Turkey.
Pan komisař se již zmínil o článku 301 tureckého trestního zákoníku a ostatních reformách, které zaručují úplnou a skutečnou svobodu projevu a pluralitu názorů v Turecku.