"poaching" translation into Czech

EN

"poaching" in Czech

EN poaching
volume_up
{noun}

poaching
The cause of their looming extinction is the illegal poaching of tigers in India.
Důvodem hrozícího vyhubení je nezákonné pytlačení tygrů v Indii.
poaching
The Delta is being constantly subjected to acts of aggression from poaching, illegal economic interests and, last but not least, uncontrolled tourism.
Delta je neustále obětí agresivního pytláctví, nezákonných hospodářských zájmů a v neposlední řadě neregulovaného cestovního ruchu.
The main problem is poaching, which is driven by the lucrative illegal trade in tiger skins and parts, said to stretch to Eastern Europe.
Hlavní příčinou je pytláctví, jehož hnací silou je lukrativní nezákonný obchod s tygří kůží a všemi částmi jeho těla, který se začíná rozšiřovat do východní Evropy.
In India, an inept fight against smugglers has led to a situation in which a dramatic rise in poaching has once again threatened the population of the Bengal tiger, for example.
V Indii vedl nevhodný boj proti pašerákům k situaci, v níž dramatický nárůst pytláctví například opět ohrozil populaci tygra bengálského.

Context sentences for "poaching" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe must focus all our efforts on this issue instead of poaching top employees from third countries.
Měli bychom všechny své síly soustředit na tento problém a ne přetahovat vrcholové zaměstnance ze třetích zemí.
EnglishThe Indian forestry authorities say they are unable to cope with poaching gangs, due to chronic underfunding.
Indické lesní úřady nejsou schopny poradit si s organizovanými skupinami pytláků z důvodů chronického nedostatku finančních prostředků.
EnglishThe battle against poaching and similar illegal activities is not an easy one, as people with experience of these situations know.
Boj proti pašeráctví a podobným nezákonným aktivitám není lehký, a lidé, kteří s takovýmito věcmi přicházejí do styku, to vědí.
EnglishThe Commission is very worried about the high level of poaching for elephants and illegal ivory trade which has been observed recently.
Komise má velké obavy ohledně vysoké míry nezákonného lovu slonů a nezákonného obchodu se slonovinou, k němuž v nedávné době došlo.
EnglishMadam President, cases of the cruel slaughter of seals are part of the phenomenon of poaching, which, unfortunately, we encounter fairly often.
Paní předsedající, případy brutálního zabíjení tuleňů spadají do oblasti pytláckého lovu, s nímž se bohužel setkáváme dosti často.
EnglishThe protection afforded to elephants needs to be reinforced, and the Commission will not support solutions which would present a risk of increasing poaching.
Ochrana poskytovaná slonům musí být posílena a Komise nebude podporovat řešení, která by představovala riziko nárůstu nezákonného lovu.