EN policy
volume_up
{noun}

1. general

Consequently, the European Commission has adopted a pragmatic policy approach.
Následkem toho přijala Evropská komise přístup charakterizovaný pragmatickou politikou.
This can be seen in their approach to solving foreign policy problems.
Tomu také odpovídá jejich přístup k řešení zahraničněpolitických problémů.
Europeans deserve a more balanced and socially responsible policy approach.
Evropané si zaslouží vyváženější a sociálně odpovědnější politický přístup.
policy (also: strategy)
Cohesion policy also forms a very important part of the Europe 2020 strategy.
Politika soudržnosti tvoří rovněž velmi důležitou součást strategie Evropa 2020.
Lisbon Strategy - Broad Economic Policy Guidelines for 2008-2010 (debate)
Lisabonská strategie - Hlavní směry hospodářských politik 2008-2010 (rozprava)
Contribution of the Cohesion policy to the achievement of Lisbon and the EU2020 objectives (
Příspěvek politiky soudržnosti k dosahování cílů Lisabonské strategie a strategie EU 2020 (
policy (also: fuse, insurance, hedge)
policy
Tato taktika však zklamala.
policy (also: precept, principle, tenet, moral)
Concerning the buildings policy, the text explicitly mentions the principle of centralisation.
Pokud jde o politiku v oblasti budov, v návrhu se výslovně uvádí zásada centralizace.
This is a core principle in climate policy as well.
Je to rovněž klíčová zásada pro politiku v oblasti klimatu.
The principle of subsidiarity means that urban policy falls within the competence of the Member States.
Zásada subsidiarity znamená, že městská politika spadá do pravomoci členských států.

2. politics

policy (also: politics)
Furthermore, it is a pro-investment policy and a pro-development policy.
Je to dále proinvestiční politika a politika podporující rozvoj.
These include climate policy; jobs and growth; and foreign and development policy.
Patří k nim klimatická politika, pracovní místa a růst a zahraniční a rozvojová politika.
It is a differentiated policy, a policy that must have a coherent political framework.
Je to odlišená politika, politika, která musí mít soudržný politický rámec.

Synonyms (English) for "policy":

policy

Context sentences for "policy" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe must face up to the new challenges arising in the context of cohesion policy.
Musíme se postavit novým výzvám vznikajícím v souvislostech politiky soudržnosti.
EnglishThat has been our policy stance in the past and that is our policy position now.
Tento politický postoj jsme zachovávali v minulosti a je naším postojem i nyní.
EnglishI reject the claim that Greenpeace is the yardstick for European climate policy.
Odmítám tvrzení, že organizace Greenpeace je metrem evropské klimatické politiky.
EnglishFinally, we cannot pass by without a collective reflection on our energy policy.
A konečně, neobejdeme se bez společného přehodnocení naší energetické politiky.
EnglishIt was not so long ago that policy-makers tended to shy away from globalisation.
Není to tak dávno, co měli političtí činitelé tendenci se globalizaci vyhýbat.
EnglishWe have no alternative but to pursue an active policy in relations with Pakistan.
Nemáme jinou možnost, než ve vztazích s Pákistánem uplatňovat aktivní politiku.
EnglishCommissioner Kallas, we will continue to have difficulties in external policy.
Komisaři Kallasi, v oblasti vnější politiky budeme mít i nadále určité problémy.
EnglishThe purpose was to know what the cohesion policy priorities should be after 2013.
Účelem bylo zjistit, jaké by měly být priority politiky soudržnosti po roce 2013.
EnglishThis is a major test of EU foreign policy in the new world of the Lisbon Treaty.
Toto je významná zkouška zahraniční politiky v novém světě Lisabonské smlouvy.
English(SK) The aim of regional policy is to eliminate economic and social differences.
(SK) Cílem regionální politiky je odstraňování hospodářských a sociálních rozdílů.
EnglishIt is, to my mind, justified to further encourage and reward policy of this kind.
Podle mého názoru je odůvodněné takovouto politiku dále podporovat a odměňovat.
EnglishThis must be prevented in future by a pro-active information and dialogue policy.
V budoucnu je tomu nutné předcházet politikou proaktivního informování a dialogu.
EnglishPrevention means that we should influence the policy mix at the national level.
Prevence znamená, že bychom měli ovlivňovat politický mix na vnitrostátní úrovni.
EnglishThis is a fundamental issue, and it does not only concern environmental policy.
To je základní problém a netýká se to jen politiky v oblasti životního prostředí.
EnglishI am convinced that the negotiations will impact greatly on many areas of policy.
Jsem přesvědčen o tom, že budou mít zásadní dopad na mnoho politických oblastí.
EnglishTherefore, the Commission firmly rejects attempts to renationalise this policy.
Proto Komise zásadně odmítá pokusy o vrácení této politiky na vnitrostátní úroveň.
EnglishThe European Commission adopts a Green Paper on Integrated Product Policy (IPP).
Evropská komise přijímá zelenou knihu o integrované výrobkové politice (IPP).
EnglishWe agree that the Europeam Union should have a comprehensive and coherent policy.
Souhlasíme s tím, že Evropská unie by měla mít komplexní a soudržnou politiku.
EnglishThese are milestones that have naturally informed this work and also policy making.
Jsou to milníky, které samozřejmě ovlivnily tuto práci a také vytváření politik.
EnglishI would like to tell you that there is no legal basis for an EU policy on sport.
Rád bych vám řekl, že neexistuje žádný právní základ pro evropskou politiku sportu.