"Poul" translation into Czech

EN

"Poul" in Czech

See the example sentences for the use of "Poul" in context.

Context sentences for "Poul" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI would endorse the sentiments of Poul Rasmussen that we have not yet done enough.
Podpořil bych pocity, které vyjádřil Poul Rasmussen, že jsme ještě neudělali dost.
EnglishFor a long time now, Mr Poul Nyrup Rasmussen has been pointing out what might happen.
Pan Poul Nyrup Rasmussen už delší dobu upozorňoval na to, co se může stát.
EnglishThis is what Poul suggests in his report, and this is what the Commission has the duty - I repeat, the duty - to examine and follow closely.
Právě toto navrhuje Poul ve své zprávě a právě toto má Komise povinnost - opakuji, povinnost - prozkoumat a vykonat.
English. - (DA) On behalf of Ole Christensen, Poul Nyrup Rasmussen, Dan Jørgensen, Britta Thomsen and Christel Schaldemose.
písemně. - - (DA) Jménem Oleho Christensena, Poula Nyrupa Rasmussena, Dana Jørgensena, Britty Thomsenové a Christely Schaldemoseové.
EnglishLike Poul Nyrup Rasmussen, I have of course taken careful note of the latest IMF economic outlook, which is indeed a very gloomy read.
Stejně jako Poul Nyrup Rasmussen i já jsem se samozřejmě dobře seznámil s aktuálním ekonomickým výhledem MMF, který je velmi chmurný.
EnglishIt goes without saying that I support many of the proposals in Poul Nyrup Rasmussen's report but I should also like to take the argument a little further.
Není třeba zdůrazňovat, že podporuji mnohé z návrhů vznesených Poulem Nyrupem Rasmussenem, ale ráda bych zašla ještě dále.
EnglishPoul Nyrup Rasmussen, on the other hand, looks like a very good bet, so I think you might do well to consider changing colours, Commissioner.
Poul Nyrup Rasmussen se na druhou stranu jeví jako velmi dobrý kůň, takže byste podle mne možná měl uvažovat o změně barev, pane komisaři.
English(PT) Madam President, I agree wholeheartedly with what has been said here on the window of opportunity created by Poul Rasmussen's excellent report.
(PT) Paní předsedající, plně souhlasím s tím, co zde zaznělo o příležitosti, která se otevřela díky vynikající zprávě Poula Rasmussena.
EnglishThis being the case, I invite the Commission to adopt the proposals made by my colleague Poul Nyrup Rasmussen, even though it might regard them as populist.
Proto vyzývám Komisi, aby přijala návrhy, které učinil můj kolega pan Poul Nyrup Rasmussen, i přesto, že by pak mohli vypadat jako populisté.
EnglishA long time has passed since Poul Rasmussen's own-initiative report which, back in 2008, proposed that strict limits should be imposed on these 'financial black holes'.
Uplynula dlouhá doba od zprávy z vlastního podnětu Poula Rasmussena, který v roce 2008 navrhl přísně omezit tyto "finanční černé díry".
EnglishHowever, let me remind you what my colleague Poul Nyrup Rasmussen and I said here during the debate in July at the beginning of your Presidency.
Avšak dovolte mi vás upozornit na to, co jsem říkal společně se svým kolegou Poulem Nyrupem Rasmussenem během červencové rozpravy na počátku vašeho předsednictví.
EnglishI would say, however, that it would have been even more opportune if it had been politically possible to present it six years ago - and I think Poul agrees with me.
Řekl bych však, že by bylo ještě mnohem příhodnější, kdyby bylo bývalo politicky možné ji předložit před šesti lety - a domnívám se, že Poul se mnou v tomto bodě souhlasí.
Englishthe report by Poul Nyrup Rasmussen, on behalf of the Committee on Economic and Monetary Affairs, including recommendations to the Commission on hedge funds and private equity, and
zprávě předložené Poulem Nyrupem Rasmussenem jménem Hospodářského a měnového výboru včetně doporučení pro Komisi o zajišťovacích fondech a soukromých kapitálových fondech a
EnglishMadam President, to begin with I would like to congratulate Poul Nyrup Rasmussen for his preparation of the report based on such profound analyses and excellent knowledge of the financial markets.
Paní předsedající, především musím blahopřát panu Poulu Nyrupu Rasmussenovi k vypracování zprávy založené na tak hluboké analýze a skvělé znalosti finančních trhů.

Other dictionary words

English
  • Poul

Moreover, bab.la provides the English-Korean dictionary for more translations.