"Power lines" translation into Czech

EN

"Power lines" in Czech

See the example sentences for the use of "Power lines" in context.

Context sentences for "Power lines" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPower lines and offshore wind did, of course, deserve the additional cash.
Elektrizační soustavy a větrná energie na moři si samozřejmě zaslouží více prostředků.
EnglishYou need power lines to do this.
Potřebujete rozvody energie, abyste popohnal vpřed energetickou změnu.
EnglishMany roads are still impassable due to obstacles such as fallen trees, power lines, floods or landslips.
Mnoho cest je stále neprůjezdných kvůli překážkám, jako jsou spadané stromy, elektrické dráty, záplavy nebo sesuvy půdy.
EnglishOverhead power lines are often the most cost-efficient solution for long-distance transmission of over 50 km.
Visutá silnoproudá vedení jsou často tím nákladově nejefektivnějším řešením pro dlouhou přenosovou vzdálenost nad 50 km.
EnglishThe power lines are getting overloaded.
EnglishIn addition, given that the power lines run for up to 58 kilometres, there is a strong argument in favour of placing these lines underground.
Navíc jestliže délka silnoproudého vedení dosáhne až 58 kilometrů, je zde pádný argument ve prospěch umístění tohoto vedení pod zem.
EnglishThe construction of overhead electrical power lines with a voltage of 220 kW or more and a length of more than 15 km has to undergo an environmental impact assessment.
Konstrukce visutého silnoproudého elektrického vedení s voltáží 220 kW nebo více a délkou přesahující 15 km musí být podrobena posouzení dopadu na životní prostředí.
EnglishCould the Commission outline what is considered best practice and what needs to be taken into account in deciding whether such power lines are carried over ground or under ground?
Mohla by Komise nastínit, co považuje za nejlepší řešení a co je třeba vzít v úvahu při rozhodování, zda taková silnoproudá vedení povedou nad zemí nebo pod zemí?
EnglishLocally there is concern about the scale of these proposed projects, notably in relation to the possible health implications for those living in the immediate vicinity of the power lines.
Jsou zde místní obavy o rozsah těchto navržených projektů, zejména pokud jde o možné zdravotní následky pro ty, kteří žijí v bezprostřední blízkosti silnoproudého vedení.
English. - The Commission has no competence over the siting of power lines, which is decided exclusively by the Member States authorities under the respective EU environmental law.
člen Komise. - Komise nemá pravomoci umisťovat silnoproudé vedení, o tom rozhodují výhradně úřady členských států s ohledem na právní předpisy EU v oblasti životního prostředí.

Other dictionary words

English
  • Power lines

Even more translations in the English-Norwegian dictionary by bab.la.