"pragmatically" translation into Czech

EN

"pragmatically" in Czech

EN pragmatically
volume_up
{adverb}

pragmatically
We must, therefore, proceed very carefully and sometimes pragmatically.
Musíme proto postupovat velmi opatrně a někdy pragmaticky.
I urge Members to approach these reports pragmatically.
Nabádám poslance, aby k těmto zprávám přistupovali pragmaticky.
Let us see how we can develop our relations pragmatically.
Podívejme se na to, jak můžeme pragmaticky rozvíjet vztahy.

Synonyms (English) for "pragmatic":

pragmatic
pragmatical

Context sentences for "pragmatically" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPragmatically VAT will have to remain a consumption tax based on accruing to the fiscal authority of final destination.
Prakticky musí DPH zůstat spotřební daní založenou na tom, co připadne daňovému úřadu v zemi konečného určení.
EnglishThe virtue of the Lamassoure/Severin report is that, pragmatically, it makes a proposal that meets all the requirements of the Treaty.
Kladem zprávy Lamassoure/Severin je, že v praxi jde o návrh, který splňuje všechny požadavky Smlouvy.
EnglishAnd I would emphasise here that the anticipated growth in freight transport needs to be addressed as pragmatically as possible.
A při této příležitosti bych zdůraznila, že očekávaný nárůst poptávky po nákladní dopravě je třeba řešit co nejpragmatičtěji.