"Pretty soon" translation into Czech

EN

"Pretty soon" in Czech

See the example sentences for the use of "Pretty soon" in context.

Similar translations for "Pretty soon" in Czech

pretty adjective
pretty adverb
soon adverb

Context sentences for "Pretty soon" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPretty soon she had 30 women in the village working for her embroidery business.
Brzy už pro její obchod s vyšívkami pracovalo 30 žen z vesnice.
EnglishAnd pretty soon the whole population is actually composed of these new superorganisms.
A dost brzo se celá populace skládá z těchto nových superorganismů.
EnglishMadam President, a billion here, a billion there, and pretty soon we are talking real money.
Paní předsedající, miliarda sem, miliarda tam a za chvíli budeme mluvit o skutečných penězích.
EnglishAnd it's getting worse, and pretty soon kids are going to die of it again because it's just a numbers game.
A je to čím dál horší, a brzo na ně budou děti zase umírat, je to jen hra čísel.
EnglishPretty soon, a lengthy discussion ensued, and finally the manager came over to me and said, "I am very sorry.
Brzy nastala dlouhá diskuse. ~~~ Nakonec ke mně přistoupil manažer a řekl: "Moc se omlouvám.
EnglishIt may happen to the Union pretty soon in the energy area.
A to se Unii může v oblasti energetiky velmi brzy stát.
EnglishThe cash started accumulating, and pretty soon the parents said, "You know, we've got enough money.
Brzo její rodiče řekli: "No, peněz už máme dost.
EnglishAnd pretty soon, the average price was 192 dollars.
Brzy se průměrná cena ocitla na 192 dolarech.
EnglishPretty soon it got a little bit out of control.
Chvilku potom se věci vymkly kontrole.
EnglishAnd they are now making them, and someday, perhaps pretty soon, you will have beefalo patties in your local supermarket.
Dnes jsou běžně vyráběni a jednoho dne, možná velmi brzy, budou ve vašich supermarketech k dostání krávolí paštičky.
EnglishThen pretty soon, I was broke too.
Nedlouho poté jsem byl zruinovaný já.
EnglishIt's a very early video, so we haven't yet dealt with the overlap and all of that, but that got refined pretty soon, later.
Je to velmi rané video, kdy jsme se ještě nezabývali překrýváním a ostatními věcmi, ale později jsme to celkem rychle vychytali.
EnglishPretty soon, the computer learned, by reading the monkey's brainwaves, to make that arm in the other room do whatever the monkey's arm did.
Velmi brzy si počítač naučil, čtením opičích mozkových impulzů, pohybovat rukou v jiné místnosti stejně jako opičí ruka.
EnglishAnd pretty soon, they began shipping that coal, ton by ton, rail car by rail car, boatload by boatload, back to China and elsewhere around the world.
No a hned by začali to uhlí vyvážet, tunu po tuně, nákladní vůz po vozu, loď po lodi, do Číny a jiných zemí světa.
EnglishA third of our children have an allergy, and if we do not take action, pretty soon a half of the population of Europe will suffer from one allergy or another.
Alergií trpí třetina našich dětí, a pokud nezačneme jednat, brzy bude mít nějaký typ alergie polovina obyvatel Evropy.
EnglishPretty soon the doctor's saying, "Well, I doubt if that headache could be a tumor, but who would protect me if it were?
Řídí lidi z jejich inteligentní části mozku Té temné, hluboké studny podvědomí, kde jsou instinkty a zkušenost, a všechny ostatní faktory kreativity a dobrý úsudek.
EnglishAnd right now the FDA is trying to make a final decision on whether, pretty soon, you could be eating this fish -- it'll be sold in the stores.
A právě teď se FDA snaží dojít k závěrečnému rozhodnutí jestli tuto rybu budete zaneglouho moci jíst i vy -- jestli bude k dostání v obchodech.
EnglishThis is one of the objectives of the consumer market scoreboard on which we are working and which I believe will be supported by the Commission pretty soon.
To je jeden z cílům hodnotící zprávy o spotřebitelských trzích, na které pracujeme, a která bude podle mne Komisí schválena velice brzy.
EnglishOnce several wasps were all together in the same hive, they had no choice but to cooperate, because pretty soon they were locked into competition with other hives.
Jakmile bylo několik vos společně ve stejném hnízdě, neměly na vybranou a musely spolupracovat, protože zanedlouho začaly soupeřit s dalšími hnízdy.

Other dictionary words

English
  • Pretty soon

More translations in the English-Swedish dictionary.