"preventative" translation into Czech

EN

"preventative" in Czech

EN preventative
volume_up
{adjective}

preventative (also: precautionary, preventive)
Member States must reinforce preventative measures and focus on the most vulnerable families.
Členské státy musí zesílit preventivní opatření a zaměřit se na nejzranitelnější rodiny.
Its tasks included both risk analyses and preventative measures.
Jejím úkolem jsou analýzy rizik a preventivní opatření.
We also need to consult them about preventative measures.
Musíme se jich také zeptat na preventivní opatření.

Context sentences for "preventative" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt also stresses the importance of preventative action and a 'local care approach'.
Zdůrazňuje rovněž význam preventivních kroků a přístup spočívající v místní péči.
EnglishPrior to its creation, many of us wanted the Court to have a preventative role.
Ještě před jeho vznikem mnozí z nás chtěli, aby soud působil preventivně.
EnglishIt is my belief that these funds must also be used in a preventative manner.
Pevně věřím, že prostředky z těchto fondů musí být použity i na prevenci.
EnglishBy doing so, it underlined once again the importance of a preventative approach to these phenomena.
Tato situace tak znovu zdůraznila význam preventivního přístupu k takovým jevům.
EnglishAmongst other uses, they are fed to animals on a preventative basis.
Jsou, mimo jiné, podávána z preventivních důvodů zvířatům v krmivu.
EnglishRecent experiences have shown the value and effectiveness of a pre-emptive or preventative approach.
Nedávné zkušenosti prokázaly hodnotu a účinnost předběžného nebo preventivního přístupu.
EnglishWe must, therefore, also be more preventative in economic terms.
My proto musíme více dbát na prevenci z hospodářského hlediska.
EnglishProphylactic and preventative measures are needed in this area.
V této oblasti je zapotřebí profylaxe a preventivních opatření.
EnglishWe must be very preventative not just in budgetary terms, but also with regard to the economic policy implemented.
A to nejen v oblasti rozpočtu, ale i z hlediska prováděné hospodářské politiky.
EnglishIt is based very much on the principle of preventative actions.
Je založen zejména na zásadě preventivních opatření.
EnglishThe intention and the aim, however, must be to bring about long-term changes and to put preventative measures in place.
Mělo by však jít o dlouhodobé změny a zavedení preventivních opatření.
EnglishYou will need to act in a timely and preventative manner.
Budete muset jednat včasným a preventivním způsobem.
Englishadaptation to the US and NATO concept of preventative wars and an increase in its intervention at the world level.
přizpůsobení se konceptu preventivních válek, prosazovanému USA a NATO, a nárůst intervencí na celosvětové úrovni.
EnglishHowever, we can be preventative in a way that does not endanger the single currency - the euro - or the common market, the internal market.
Můžeme však postupovat preventivně tak, abychom neohrozili jednotnou měnu - euro - ani společný vnitřní trh.
EnglishWe must be far more preventative.
Musíme mnohem více dbát na prevenci.
EnglishOne very important preventative tool involves monitoring and reducing the financial resources which reach and belong to terrorists.
Jedním z velmi důležitých preventivních nástrojů je sledování a snížení objemu finančních prostředků, které dostávají a vlastní teroristé.
EnglishWe propose a broader and more long-term use of preventative withdrawal, thus assisting smoother adaptation of the sector to future challenges.
Navrhujeme širší a dlouhodobější uplatňování preventivního stažení, což pomůže k hladšímu přizpůsobení sektoru budoucím náročným podmínkám.
EnglishI consider it important that it focuses on the improvement of preventative measures in regard to the supply of counterfeit medicines through the Internet.
Považuji za důležité, že se zaměřuje na zlepšení preventivních opatření ve vztahu k dodávkám padělaných léčivých přípravků prostřednictvím internetu.
EnglishThese resources need to be used to take preventative action so as to be able to reduce the terrible consequences of natural disasters and therefore also the suffering.
Tyto prostředky se musí použít pro zavedení takových preventivních opatření, které zmírní strašné následky přírodních katastrof a tím i utrpení.
EnglishSince the subject of preventative withdrawal has hitherto not been found in the compromise at Council level, I should like to include it, Commissioner, if you agree.
Protože téma preventivního stažení dosud nebylo v kompromisu na úrovni Rady obsaženo, ráda bych jej zahrnula, pokud s tím, paní komisařko, souhlasíte.