"Produce from" translation into Czech

EN

"Produce from" in Czech

See the example sentences for the use of "Produce from" in context.

Similar translations for "Produce from" in Czech

produce noun
to produce verb
from preposition

Context sentences for "Produce from" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI was honoured to produce the opinion from the Committee on Industry, Research and Energy.
Měl jsem tu čest vypracovat stanovisko Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku.
EnglishI can produce several other details from liaison officers in China and other places.
Mohu uvést několik dalších podrobností od styčných úředníků v Číně a na dalších místech.
EnglishWe must ensure first of all that people - the consumers - know where the produce came from.
Především musíme zajistit, aby lidé - spotřebitelé věděli, odkud produkt pochází.
EnglishAfter all, there was a time when farmers could make a very good living from their produce.
Koneckonců bývaly časy, kdy dokázali zemědělci velmi dobře přežít z toho, co vyprodukovali.
EnglishProduce from the wholesale market was delivered to within a radius of 200 km around Frankfurt.
Produkty se odtud rozvážely do vzdálenosti až dvou set kilometrů.
EnglishEurope is the largest importer of produce from the developing world.
Evropa je největším dovozcem produkce z rozvojového světa.
EnglishAt the same time, it will modernise its coal-powered plants and will step up its efforts to produce energy from biomass.
Současně bude modernizovat své uhelné elektrárny a zvýší své úsilí, aby vyrábělo energii z biomasy.
EnglishThe challenges faced by agriculture are huge and they encourage the tendency to produce 'more from less'.
Úkoly, které stojí před zemědělstvím, jsou obrovské a posilují tendenci produkovat "více z menšího množství zdrojů".
EnglishAnd then slowly, the trees start taking over, bringing in produce from the fruits, from the timber, from the fuel wood.
A potom se začnou pomalu rozrůstat stromy přinášející užitek z úrody plodů a dřeva na podpal či stavby.
EnglishMoreover, it must be pointed out that the EU is the world's biggest importer of agricultural produce from developing countries.
Navíc je třeba zdůraznit, že EU je největším světovým dovozcem zemědělské produkce z rozvojových zemí.
EnglishEfforts are now being made to produce energy from the sea and to extract raw materials for medicines, cosmetics and industry.
Velké úsilí se v současnosti vynakládá na získávání energie z moře a na těžbu surovin pro medicínu, kosmetiku a průmysl.
EnglishThus, in Réunion, for example, it must be possible to produce UHT milk reconstituted from powdered milk for human consumption.
Například na ostrově Réunion musí být tedy umožněna výroba rekonstituovaného mléka UHT ze sušeného mléka pro lidskou spotřebu.
EnglishWhile we preach open trade, we are being hypocritical when we close our markets to the very good produce from developing countries.
Když voláme po otevřeném obchodu, jsme pokrytci, pokud uzavíráme naše trhy před velmi dobrými produkty z rozvojových zemí.
EnglishAt the same time, I was thinking, well, there's lots of possibility here to produce contemporary products, away from the ethnic, a little bit more contemporary.
V tu dobu jsem uvažovala, že máme hodně možností vyrábět současné produkty, nejom s etnickými, ale více moderními vzory.
EnglishThe report also grants support to organisations in Europe working to produce substances derived from coca leaves, for example, for therapeutic or other 'lawful use'.
Zpráva taktéž podporuje evropské organizace vyrábějící produkty z listů koky, například na terapeutické nebo jiné "legální" použití.
EnglishIf this legislation results in someone choosing to produce products from plastic instead of timber, then it will be the environment that will suffer the most.
Pokud tato právní úprava povede k tomu, že někteří budou raději vyrábět věci z plastu než ze dřeva, pak nejvíce utrpí právě životní prostředí.
EnglishIt is important that those who are producing food within the EU are not over-regulated compared to those who bring their produce onto the market from outside the EU.
Je důležité, aby ti, kdo vyrábí potraviny v rámci EU, nebyli přeregulovaní ve srovnání s těmi, kdo přinášejí výrobky na trh ze zemí mimo EU.
EnglishThe EU is the largest importer of agricultural produce from developing countries, and imports more than the US, Japan, Canada, Australia and New Zealand taken together.
EU je největším dovozcem zemědělské výroby z rozvojových zemí a dováží více než USA, Japonsko, Kanada, Austrálie a Nový Zéland dohromady.
EnglishI recall that the pioneers of biogas production were farmers, who were laughed at 10, 15, 20 years ago when they wanted to produce energy from manure.
Připomínám, že průkopníky výroby bioplynu byli zemědělci, kterým se všichni posmívali, když se před 10, 15, 20 lety snažili získat energii z živočišného odpadu.
EnglishFor example, a small quantity of dairy produce from Italy was found which had been fraudulently imported from China, but this does not mean that we do not have proper regulations.
Bylo například objeveno menší množství mléčných výrobků z Itálie, které byly podvodně dovezeny z Číny, ale to neznamená, že nemáme řádná opatření.

Other dictionary words

English
  • Produce from

More translations in the English-Hindi dictionary.