"Program Files" translation into Czech

EN

"Program Files" in Czech

See the example sentences for the use of "Program Files" in context.

Similar translations for "Program Files" in Czech

program noun
to program verb
files noun
to file verb
file noun

Context sentences for "Program Files" in Czech

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMost programs install automatically in the C:Program Files folder.
Většina programů se automaticky instaluje do složky C:Program Files.
EnglishFiles that are not indexed include program files and system files.
Mezi neindexované soubory patří programové a systémové soubory.
EnglishTo make your routine searches faster, system files and program files are not included in the index.
Aby bylo obvyklé hledání rychlejší, nejsou do indexu zařazeny systémové a programové soubory.
EnglishThis program saves files in the Documents folder, but you can pick another location if you prefer.
Tento program soubory ukládá do složky Dokumenty, ale pokud chcete, můžete vybrat jiné umístění.
English

~~~ Navigate to the following folder: :Program FilesMovie MakerSharedProfiles. ~~~

~~~ Přejděte do následující složky. ~~~ :Program FilesMovie MakerSharedProfiles. ~~~

EnglishMost programs install themselves in the C:Program Files folder.
Většina programů se instaluje do složky C:Program Files.
EnglishIf you reinstall your old operating system, your files and program settings won't be preserved.
Pokud přeinstalujete používanou starší verzi operačního systému, nebudou zachovány soubory ani nastavení programů.
EnglishThe process will erase your files and programs, so be sure to back up your data and program files before you begin.
Při tomto procesu se smažou soubory a programy, nezapomeňte tedy předem zálohovat data a soubory.
EnglishDelete Windows Vista files and folders, such as the Program Files, Users, and Windows folders, manually.
Ručně odstraňte systémy a složky systému Windows Vista, jako jsou Programy Files, Users a složky systému Windows.
EnglishThe process will erase your files and programs, so be sure to make backups of your data and program files before you begin.
Při tomto procesu se smažou soubory a programy, nezapomeňte tedy předem zálohovat data a soubory.
EnglishProgram files (files that define themselves as part of a program in the registry when the program is installed).
Programové soubory (soubory, které se v registru definují jako součást některého programu při jeho instalaci).
EnglishYou can transfer most files and program settings.
Přenést lze většinu souborů a nastavení programů.
English:Program FilesMovie MakerShared
EnglishFiles that aren't indexed include program files and system files—files that most people rarely need to search.
Mezi neindexované soubory patří programové a systémové soubory, tj. soubory, které uživatelé prohledávají jen velmi zřídka.
EnglishIt spreads by making copies of itself on a computer or by inserting computer code into program or operating system files.
Šíří se tím, že tvoří své vlastní kopie v počítači nebo vkládá počítačový kód do programových souborů nebo do souborů operačního systému.
EnglishDownloaded Program Files
EnglishFolders that typically store program and system files aren’t indexed, because most people don’t need to search these very often.
Složky, do kterých se obvykle ukládají programové a systémové soubory, se neindexují, protože většina uživatelů je nepotřebuje příliš často prohledávat.
EnglishIf you make the index too large, or if you include system file locations (such as the Program Files folder), your searches will get slower.
Pokud bude index příliš velký nebo do něho zahrnete umístění systémových souborů (například složku Program Files), vyhledávací operace se zpomalí.
EnglishIf you see a message that says Windows can't open a file, you probably need to install a program capable of opening files of that type.
Pokud se zobrazí zpráva, že systém Windows nemůže soubor otevřít, je pravděpodobně třeba nainstalovat program, který dokáže soubory tohoto typu otvírat.
EnglishIf you make the index too large, or if you include system file locations (such as the Program Files folder), your routine searches will slow down.
Pokud bude index příliš velký nebo do něj zahrnete umístění systémových souborů (například složku Program Files), běžné vyhledávací operace se zpomalí.
Other dictionary words
English
  • Program Files

In the English-Spanish dictionary you will find more translations.